Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
EU do leta 2050 ne bo podnebno nevtralna, če si ne bo zastavila višjih energetskih in podnebnih ciljev  
Mesta in regije EU postavljajo v ospredje sklad za pravičen prehod, namenjen premogovniškim regijam, ki se ne bi financiral iz kohezijskih sredstev, in podpirajo cilj Finske, da se doseže dogovor na ravni EU o podnebni nevtralnosti do leta 2050.

Podnebne spremembe in razogljičenje z novo Evropsko komisijo in njenim evropskim zelenim dogovorom postajajo prioriteta, zato je Evropski odbor regij sprejel sveženj mnenj o evropski podnebni agendi. Ta med drugim vsebujejo priporočilo, da se prouči vprašanje prehoda na čisto energijo v premogovniških regijah in da se lokalne in regionalne oblasti vključijo v pripravo nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov za leto 2030. Na plenarnem zasedanju, ki ga zaznamuje vprašanje prihodnosti kohezijske politike, so člani podprli poseben sklad za premogovniške regije ter vključitev lokalnih in regionalnih ravni upravljanja v odločitve o naložbah. Mesta in regije EU želijo napredek pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni ter opozarjajo, da Evropa do leta 2050 ne bo dosegla podnebne nevtralnosti, če ne bo nadgradila sedanjih podnebnih in energetskih ciljev.

Člani so sprejeli mnenje Trajnostna Evropa do leta 2030: nadaljnji ukrepi za uresničevanje ciljev OZN glede trajnostnega razvoja, ekološkega prehoda in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah , ki je osredotočeno na steber „planet“ Agende 2030 OZN, tj. na cilje, povezane z ekološkim in podnebnim prehodom. Člani so poudarili, da je treba cilje trajnostnega razvoja nujno „lokalizirati“ in tudi določiti lokalne in regionalne cilje, mejnike in kazalnike napredka ter dati na razpolago ustrezne vire.

Poročevalka Sirpa Hertell (FI/EPP) , članica mestnega sveta Espooja, je dejala: „Cilje trajnostnega razvoja lahko dosežemo le, če pride do sodelovanja med EU in nacionalno ravnjo ter mesti in regijami. Mi smo tisti, ki lahko s trajnostnimi projekti te cilje preoblikujemo in prilagodimo lokalni ravni. Prav to nam je uspelo v mojem mestu Espooju.“ Ocenjuje se, da 65 % od 169 podciljev v okviru 17 ciljev trajnostnega razvoja ne bo mogoče doseči brez vključitve lokalnih in regionalnih ravni upravljanja ( OECD ).

Člani pozivajo, naj se zagotovita popolna skladnost politik in učinkovito upravljanje na več ravneh, s katerim so lokalne in regionalne oblasti uradno vključene v načrtovanje, izvajanje, spremljanje, poročanje in preverjanje na ravni EU in svetovni ravni. To je pogoj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Člani se tudi strinjajo, da so odprava subvencij za fosilna goriva in močne tržne spodbude za povečanje naložb v čisto energijo absolutno potrebne. V novem mandatu 2019–2024 si bo OR prizadeval za tesnejše sodelovanje z medskupino Evropskega parlamenta za podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj ter s pristojnimi odbori EP in tako skušal pospešiti izvajanje ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni.

Poročevalec József Ribányi (HU/EPP) je predstavil mnenje Izvajanje svežnja o čisti energiji: nacionalni energetski in podnebni načrti kot instrument za lokalno in teritorialno upravljanje v zvezi s podnebjem ter aktivno in pasivno energijo . Podpredsednik županijskega sveta Tolne je dejal: „Lokalne in regionalne oblasti imajo neposredno pristojnost na ključnih področjih energetskega prehoda. Upravljamo velik stavbni fond in prometna omrežja, določamo urbanistični razvoj in prostorsko rabo ter lahko spodbudimo razpršeno pridobivanje energije. Lokalne in regionalne oblasti so torej ključne za doseganje ciljev iz nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov.“

OR poziva države članice, naj lokalne in regionalne oblasti še bolj vključijo v pripravo in nadaljnje izvajanje nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, kakor je določeno v uredbi o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepih. Poleg tega skupščina mest in regij EU predlaga, da se ustvari in skupaj z Evropsko komisijo uskladi stalna platforma za povezovanje predstavnikov držav članic, lokalnih in regionalnih oblasti ter članov OR, s čimer bi izboljšali sodelovanje in skladnost pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU za leto 2030 ter podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Člani so sprejeli mnenje Inovativen in trajnosten energetski prehod na regionalni in lokalni ravni za izvajanje Pariškega sporazuma . Poročevalec Witold Stępień ( PL/EPP) , član regionalne skupščine vojvodstva Lodž, je dejal: „Potrebujemo pravičen energetski prehod, če želimo uresničiti pariški podnebni dogovor in doseči ambiciozne cilje glede varstva podnebja. To nam bo uspelo, če bomo obširno vključili lokalne in regionalne oblasti, saj jih lahko najučinkoviteje izvajajo v praksi ter spodbujajo pobude in pričakovanja državljanov in podjetij.“

OR želi ponovno opozoriti, da je treba cilj, ki si ga je EU zastavila glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030, s 40 dvigniti na 50 %, da je treba cilj glede obnovljivih virov energije dvigniti na 40 % in da si je treba zastaviti bolj ambiciozne cilje glede energetske učinkovitosti, saj bo le tako mogoče doseči podnebno nevtralnost do leta 2050.

Poleg mnenja poročevalca Stępieńa so člani sprejeli mnenje Socialno-ekonomsko prestrukturiranje premogovniških regij v Evropi , ki ga je pripravil Mark Speich (DE/EPP) , deželni sekretar za zvezne, evropske in mednarodne zadeve (Severno Porenje-Vestfalija). Člani so se strinjali, da je treba s posebnim skladom podpreti gospodarsko preoblikovanje premogovniških regij in ublažiti morebitne socialno-ekonomske težave, ki so s tem povezane. Ta sklad bi bil povezan z upravljanjem kohezijske politike , vendar po mnenju članov sredstev zanj ne bi smeli odšteti od trenutnega proračuna za to politiko.

Prehod na čisto energijo v premogovniških in energetsko intenzivnih regijah je ključen vidik razogljičenja Evrope in pogoj za spoštovanje zavez EU v okviru Pariškega sporazuma. S premogom se proizvede skoraj četrtina električne energije v EU, v premogovnikih in elektrarnah v 41 regijah in 12 državah članicah EU pa je zaposlenih 240 000 ljudi ( Komisija ).

Člani so soglasno sprejeli mnenje Pametna mesta: novi izzivi za pravičen prehod na podnebno nevtralnost – kako v praksi uresničevati cilje trajnostnega razvoja? Poročevalec Andries Gryffroy (BE/EA) , poslanec flamskega parlamenta, je dejal: „Mesta in skupnosti imajo pomembno vlogo pri prehodu na z viri gospodarno, podnebno nevtralno in biotsko raznovrstno Evropo. Ustvariti moramo več in boljše priložnosti, da bomo lahko lokalne in regionalne akterje podprli in jim pomagali v tem procesu. Potreben bo pristop od spodaj navzgor, pri katerem se bodo na podlagi lokalnega sodelovanja izoblikovali pametni ukrepi. Ta vključevalnost je ravno tako potrebna za odpravo digitalne vrzeli, da najšibkejši ne bi bili zapostavljeni pri prehodu na digitalno družbo." Sprejeto mnenje je bilo pripravljeno na zaprosilo finskega predsedstva EU.

Ozadje

Fotografije s 136. plenarnega zasedanja Evropskega odbora regij

Kliknite tukaj za ogled fotografij z evropskega tedna regij in mest.

Polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih – in delež mestnega prebivalstva bo do leta 2050 verjetno dosegel 70 %. Mesta porabijo kar 80 % energije in ustvarijo skoraj enak delež svetovnih emisij toplogrednih plinov. Lokalne oblasti so ključne, saj so pristojne za več kot 70 % vseh ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in do 90 % ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Združeni narodi so v povezavi z gospodarskimi koristmi podnebnih ukrepov opozorili, da bodo naložbe v ukrepe za zmanjšanje emisij CO 2 do leta 2050 v vseh mestih po svetu prinesle najmanj 23,9 bilijona USD .

Študija OR (september 2019). Financiranje podnebnih ukrepov (2. del): regije in mesta vlagajo v energijo.

Študija OR (september 2019). Vloga lokalnih in regionalnih oblasti v nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih ob upoštevanju priporočil Evropske komisije.

Podnebne spremembe: čas je za ukrepanje . Uvodni nagovor Karla-Heinza Lambertza, predsednika Evropskega odbora regij, na vrhu ZN o podnebju 23. septembra 2019 v New Yorku.

Evropa ne bo dosegla podnebne nevtralnosti do leta 2050 brez svojih mest in regij.

Letošnji evropski teden regij in mest (od 7. do 10. oktobra) vključuje več kot petdeset dogodkov, povezanih z energetskim prehodom, bojem proti podnebnim spremembam, biotsko raznovrstnostjo in krožnim gospodarstvom. Tu si lahko ogledate program.

Tu si lahko preberete najnovejše novice komisije ENVE.

Kontaktna oseba:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel: +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023