Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
OR in Evropska komisija bosta s skupnimi močmi spodbujala raziskave in inovacije na lokalni in regionalni ravni  

Akcijski načrt, podpisan s službami komisarke Gabriel (GD EAC, GD RTD in JRC),
bo obravnaval tudi beg možganov in neenakosti v izobraževanju

Evropski odbor regij (OR) bo okrepil sodelovanje s službami Evropske komisije na področju raziskav in inovacij, izobraževanja in kulture, da bi povečal evropsko bazo znanja na lokalni in regionalni ravni ter podprl okrevanje po krizi zaradi COVID-19. Namen novega akcijskega načrta, ki sta ga podpisali instituciji, je regijam in mestom zagotoviti najnovejše podatke in znanje ter jim pomagati pri odpravljanju inovacijskega razkoraka in preprečevanju bega možganov, obravnavanju neenakosti na področju izobraževanja in uresničevanju političnih prednostnih nalog EU, kot je zeleni dogovor.

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel je na seji komisije SEDEC OR 25. novembra povedala: „Regije in mesta imajo ključno vlogo pri uresničevanju zelenega in digitalnega prehoda. Skupni akcijski načrt in oživljen delovni program platforme za izmenjavo znanja , ki ju danes sprejemata Odbor regij in Komisija, sta gradnika naše evropske strategije znanja in sta osredotočena na konkretne rešitve za izboljšanje življenja ljudi.“

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je povedal: „Približevanje Evrope ljudem, oblikovanje trajnostnih, odpornih in inovativnih regionalnih in lokalnih skupnosti ter zavzemanje za naše vrednote z izobraževanjem in kulturo: to so naše glavne prednostne naloge. Akcijski načrt med OR in komisarko Gabriel bo podprl naše delo pri doseganju teh ciljev.“

Predsednica komisije SEDEC OR Anne Karjalainen (FI/PES) je povedala: „Ukrepi na področju izobraževanja, raziskav in inovacij ter kulture morajo biti trdno vpeti v lokalno in regionalno raven. To je ključnega pomena za evropsko kohezijo, trajnostno okrevanje in nemoten prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo. Skupni akcijski načrt v celoti odraža politično voljo za nadaljevanje skupnih ukrepov na terenu, krepitev močnih sinergij med politikami in instrumenti, tako da nihče – noben posameznik in noben kraj – ne bo zapostavljen.“

Pandemija COVID-19 je v ospredje postavila raziskovalna prizadevanja in inovativne rešitve v zdravstvu, pa tudi v drugih družbenih sektorjih. Ključen del akcijskega načrta je poglobitev uspešne pobude OR in Evropske komisije o platformi za izmenjavo znanja (KEP), da bi se spodbujal razvoj regionalnih inovacijskih ekosistemov. Pobuda se bo nadgradila na strateško raven in v celoti uskladila s prednostnimi nalogami evropskega raziskovalnega prostora , ki jih je Komisija napovedala v svojem nedavnem sporočilu o novem evropskem raziskovalnem prostoru.

Cilj KEP 2.0 je pomagati mestom in regijam, da postanejo dejavni nosilci sprememb in vodilni akterji na področju inovacij, uporabijo novo znanje, ustvarjeno v okviru programa Obzorje Evropa , ter razširijo doseg evropskega raziskovalnega prostora in ljudem približajo njegove glavne koncepte in sporočila. OR bo sodeloval pri evidentiranju ekosistemov znanja po vsej EU za razvoj vozlišč evropskega raziskovalnega prostora – struktur, ki povezujejo regionalne deležnike.

„Vozlišča evropskega raziskovalnega prostora so lahko priložnost za popolno institucionalno priznanje regionalnih ekosistemov in inovacijskih središč ter polno uporabo krajevnega pristopa k znanosti in inovacijam. Vendar pa ne smejo biti zgolj orodje za zmanjšanje inovacijske vrzeli; postanejo lahko odličen okvir za spodbujanje skupnih projektov raziskav in inovacij z združevanjem več regionalnih ekosistemov in inovacijskih središč po pristopu od spodaj navzgor,“ je poudaril poročevalec OR Christophe Clergeau (FR/PES), član regionalnega sveta Pays de la Loire. O osnutku mnenja , ki ga je pripravil o sporočilu o novem evropskem raziskovalnem prostoru, je na seji razpravljala komisija SEDEC.

V akcijskem načrtu je predvidena tudi pomembna vloga OR pri podpiranju petih misij programa Obzorje Evropa , na primer z vzpostavljanjem partnerstev in mrež med regijami in mesti. Poleg tega je poudarjeno, da regije in mesta lahko spodbujajo sinergije med programom Obzorje Evropa in financiranjem kohezijske politike.

Razširil se bo tudi pilotni projekt Srečanje med znanostjo in regijami , ki bo spodbudil z znanstvenimi dokazi podprto oblikovanje politik na regionalni in lokalni ravni ter sodelovanje in izmenjavo najboljših praks med regijami. Skupno raziskovalno središče Evropske komisije bo regijam in mestom pomagalo z zagotavljanjem več podnacionalnih podatkov.

Na področju izobraževanja in kulture si bosta instituciji prizadevali za evidentiranje neenakosti v izobraževanju, zlasti pri dostopu do e-učenja. V načrtu je predvideno tesno sodelovanje mest in regij v izobraževalni koaliciji za podnebje, katere cilj je spodbujati izobraževanje za okoljsko trajnost, in pri uvedbi posodobljenega akcijskega načrta za digitalno izobraževanje . Skupaj se bodo prek izobraževanja in kulture na regionalni in lokalni ravni spodbujali tudi evropske vrednote, identitete in državljanstvo.

Več informacij:

SEDEC je komisija OR za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo. Seja 25. novembra je zaradi zdravstvenih razmer v Evropi v celoti potekala na daljavo. Na njej so bili poleg mnenja o evropskem raziskovalnem prostoru poročevalca Christopha Clergeauja za sprejetje predstavljeni še trije osnutki mnenj:

Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost

Poročevalec Csaba Borboly (RO/EPP), predsednik okrožnega sveta Harghita, je povedal: „Lokalne in regionalne oblasti imajo pomembno vlogo pri podpiranju izobraževanja, vključevanja delovne sile in pobud, povezanih z znanji in spretnostmi, na lokalni ravni. Pri tem se je treba zavedati, da univerzalni pristop zaradi digitalnih in gospodarskih vrzeli med regijami ni primeren. Zato moramo tesno sodelovati z institucijami EU, malimi in srednjimi podjetji ter vsemi deležniki, lokalnim in regionalnim oblastem ter lokalnim akterjem pa je treba pospešeno dodeljevati sredstva EU za uspešno prilagojene lokalne strategije in akcijske načrte.“

Podpiranje zaposlovanja mladih: most do delovnih mest za naslednjo generacijo – Okrepitev jamstva za mlade

Poročevalka Romy Karier (LU/EPP), članica občinskega sveta Clervaux, je povedala: „Predlog za okrepitev jamstva za mlade je še posebej pomemben v okoliščinah krize zaradi pandemije COVID-19, ki je nesorazmerno prizadela mlade. Lokalne in regionalne oblasti so lahko vez med različnimi deležniki, kot so izobraževalne ustanove, mladinske organizacije in javni zavodi za zaposlovanje, in tako spodbujajo učinkovito izvajanje jamstva za mlade za zagotavljanje stabilnih in trajnostnih delovnih mest.“

Ponovni zagon kulturnega in ustvarjalnega sektorja

Poročevalec Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), član sveta občine Gerace, je povedal: „Kulturni in ustvarjalni sektor predstavlja 4,2 % evropskega BDP, skupaj s povezanimi dejavnostmi pa ta delež presega 5 %. Kljub uporabi novih tehnologij velika večina njegovih dejavnosti temelji na fizični prisotnosti, zato mnogih dejavnosti v času krize zaradi COVID-19 ni bilo mogoče nadaljevati. V mnenju se EU poziva, naj spodbudi države članice k uporabi vseh razpoložljivih finančnih sredstev in ukrepov za podporo kulturi, pri čemer se ne sme nikogar zapostaviti.“

Razprava o vseh štirih mnenjih in njihovo sprejetje sta predvidena za plenarno zasedanje OR februarja 2021.

V prizadevanjih za pravično in vključujoče okrevanje po krizi zaradi COVID-19 regije in mesta krepijo tudi sodelovanje z generalnim direktoratom Evropske komisija za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL). Člani komisije SEDEC so po razpravi z generalnim direktorjem GD EMPL Joostom Kortejem sprejeli načrt , v katerem so opredeljena konkretna področja okrepljenega sodelovanja v okviru socialnega vrha v Portu (maj 2021), akcijskega načrta za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic in programa znanj in spretnosti za Evropo . OR lahko olajša izmenjavo informacij in najboljših praks v zvezi s financiranjem iz pobude REACT-EU in Evropskega socialnega sklada plus v podporo ukrepom za zaposlovanje mladih ter spodbuja dialog med lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri razvoju konceptov za boj proti brezposelnosti mladih v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji.

Seja komisije SEDEC je potekala ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami. O tej temi sta spregovorili predsednica komisije SEDEC Anne Karjalainen in poročevalka OR Concepción Andreu Rodríguez . Več je na voljo tukaj .

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023