Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Približati Evropo ljudem: ‎ Evropski odbor regij določil tri prednostne naloge za obdobje 2020–2025  

1) Premisliti demokratični model EU, da bo bolje odražal vlogo in pristojnosti regionalnih in lokalnih oblasti

2) Obvladovati družbene spremembe, ki jih povzročajo svetovne pandemije, digitalna in zelena revolucija, demografija

3) Spodbujati kohezijo, ki naj usmerja vse politike EU

Evropski odbor regij (OR) je 2. julija sprejel resolucijo , v kateri si je določil tri prednostne naloge za naslednjih pet let. Politična skupščina želi, da Evropska unija postane bolj odporna, trajnostna in kohezivna, kar bi dosegli z večjo vključitvijo regij in mest v oblikovanje in izvajanje politik EU.

1) Demokracija in prihodnost Evropske unije

Cilj prve prednostne naloge je EU še bolj približati ljudem s pomočjo regionalnih in lokalnih voditeljev. V skladu z načelom subsidiarnosti bi morale biti vse odločitve EU in držav članic sprejete čim bliže državljanom. Odbor si bo tudi še naprej prizadeval, da bo prihodnja zakonodaja EU regijam, mestom in vasem olajšala upravno breme in stroške izvajanja.

2) Oblikovanje odpornih lokalnih in regionalnih skupnosti

Druga prednostna naloga je osredotočena na trenutne izzive, s katerimi se soočajo vasi, mesta in regije, tj. obvladovanje pandemije, zeleno in digitalno preobrazbo ter demografske spremembe, vključno z migracijskimi tokovi. Te izzive bo mogoče rešiti le, če bodo vse lokalne skupnosti v Evropi postale odpornejše.

3) Krajevne politike EU

Pri tretji prednostni nalogi je poudarek na koheziji kot temeljni vrednoti, ki naj usmerja vse politike EU. Glavno spoznanje iz krize zaradi COVID-19 je, da kohezija ni zgolj denar, marveč vrednota, ki vodi k trajnostni gospodarski rasti, ustvarja dolgoročna kakovostna delovna mesta in zagotavlja lokalne politike, ki so v skladu s potrebami državljanov.

Preberite brošuro o petletnih prednostnih nalogah OR .

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), guverner Osrednje Makedonije in od februarja predsednik Evropskega odbora regij, je dejal: „V Evropi nas je milijon lokalnih in regionalnih izvoljenih politikov, ki smo hkrati njen temelj in njeno varovalo. Smo prvi, ki državljanom in državljankam pomagamo prestati najtežja obdobja krize in ki usmerjamo okrevanje. Nedavna pandemija je pokazala, da morajo vse ravni upravljanja bolje sodelovati, če želijo ponuditi rešitve, ki varujejo in izboljšujejo življenja naših ljudi. Pokazalo se je, da ima dvodimenzionalni model Evrope, ki ga sestavljajo institucije EU in nacionalne vlade, svoje omejitve. EU mora spremeniti in prenoviti svoj ustroj, da bo postala tridimenzionalna in tako v celoti odražala vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri odločanju v EU. To močno sporočilo bomo predstavili na konferenci o prihodnosti Evrope.“

Vasco Ilídio Alves Cordeiro (PT/PES), predsednik regionalne vlade Azorov in prvi podpredsednik OR, je dejal: „OR bo v naslednjih petih letih mestom in regijam utiral pot ter poudarjal njihove prioritete za prihodnost naše Unije. Sodelovali bomo z drugimi evropskimi institucijami ter z našimi evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi partnerji. Naše poslanstvo je tudi, da EU približamo državljanom tam, kjer živijo, tj. v mestih in regijah.“

Predsedniki štirih manjših političnih skupin so poudarili vidike skupnih prednostnih nalog, ki so za njihove člane še posebej pomembni.

François Decoster (FR/Renew Europe), član regionalnega sveta Gornje Francije in predsednik skupine Renew Europe , je dejal: „Zdaj potrebujemo ambiciozne naložbe bolj kot kdaj koli prej. Naš cilj je, da naložbe EU še bolj kot v preteklosti koristijo lokalnim gospodarstvom, lokalnim skupnostim in lokalnemu okolju. To je skupen cilj vseh političnih skupin OR. V skupini Renew Europe kot liberalci verjamemo, da bi te naložbe morale biti in tudi bodo zagotovilo pravične, svobodne in odprte družbe, ki si prizadeva za ravnovesje med svobodo, enakostjo in skupnostjo.“

Władysław Ortyl (PL/ECR), predsednik Podkarpatskega vojvodstva in vodja skupine Evropskih konservativcev in reformistov , je dejal: „V skupini ECR skušamo ohraniti, kar je dobro, in reformirati tisto, kar je potrebno spremembe. Podnebne spremembe terjajo zelo težke odločitve, zato bomo kot člani skupine ECR poudarjali, da mora biti prehod na okolju prijaznejše gospodarstvo podprt z ustreznim financiranjem in da mora omogočati prožnost. Jasno nam je, da je treba nekatere elemente evropskega zelenega dogovora revidirati in izboljšati. Če tega ne bomo storili, bodo naše lokalne skupnosti imele precejšne stroške na področju industrije in sociale.“

Kieran McCarthy (IE/EA), član grofijskega sveta Corka in predsednik skupine Evropske zveze , je dejal: „Evropska zveza je zagovornik lokalnih skupnosti in se je vedno zavzemala za to, da v evropskem projektu ne bodo zapostavljeni kraji, ki so izpostavljeni tveganju. Veseli nas, da bodo v naslednjih petih letih druge skupine v Evropskem odboru regij še naprej sodelovale z nami v boju za preživetje manjših mest in občin ter podeželskih in otoških skupnosti, pri čemer bodo osnova za prenovo Evrope lokalne kulture, izkušnje in načini življenja. EU je sinonim za solidarnost, naše skupnosti pa v tem času velikih svetovnih izzivov močno potrebujejo načeli solidarnosti in subsidiarnosti. Zdaj bolj kot kdaj koli prej potrebujemo praktične kažipote za reševanje tovrstnih izzivov.“

Satu Haapanen (FI/Zeleni), članica mestnega sveta Ouluja in sopredsednica skupine Zelenih, je dejala: „Upamo, da s to resolucijo vse politične skupine priznavajo, da moramo hitro, celovito in skupaj odreagirati, če želimo preprečiti, da podnebna katastrofa postane neobvladljiva. Izkušnje kažejo, da bolj ko skupnosti sprejemajo zeleno agendo, bolj se zavedajo njenih ekonomskih in socialnih koristi, zato vse lokalne voditelje pozivamo, naj izkoristijo priložnosti v okviru evropskega zelenega dogovora in s tem možnosti neposrednega dostopa mest in regij do sredstev EU. Zeleni dogovor mora biti tudi socialni dogovor. Močno nas skrbi, ker koronavirusna kriza tako močno vpliva na mlade, tj. generacijo, ki poganja podnebno politiko in ki bo najbolj prizadeta zaradi globalnega segrevanja. Zato nas veseli, da se nam bodo druge politične skupine v OR pridružile v prizadevanjih za močnejše jamstvo za mlade in vzpostavitev evropskega jamstva za otroke . Tako bo imel vsak otrok, izpostavljen tveganju revščine ali socialne izključenosti, dostop do brezplačnega zdravstvenega varstva, brezplačnega izobraževanja, brezplačne predšolske vzgoje in varstva, dostojnih bivalnih razmer in ustrezne prehrane.“

Dejavnosti v zvezi z resolucijo se bodo nadaljevale že na naslednjem plenarnem zasedanju OR oktobra, ko bo predsednik Tzitzikostas predstavil prvi letni lokalni in regionalni barometer oziroma s podatki podprto oceno o vprašanjih, ki so za regije in občine EU še posebej pomembna. Prvi barometer se bo nanašal na stanje lokalne demokracije in odziv na pandemijo koronavirusa.

Resolucija z naslovom Resolucija o prednostnih nalogah Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025 – Evropa, ki je bliže ljudem je na voljo na spletišču OR.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :