Kodeks ravnanja članov OR  

Evropski odbor regij (OR) je 5. decembra 2019 na 137. plenarnem zasedanju sprejel Kodeks ravnanja svojih članov. Kodeks je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije in je za OR zavezujoč.

Vsebina

Kodeks ravnanja članov OR temelji na podobnih kodeksih, ki so jih sprejele druge institucije EU. Upošteva tudi posebnosti OR, katerega člani niso plačani, hkrati pa so bodisi nosilci volilnega mandata v lokalni ali regionalni skupnosti ali pa politično odgovorni izvoljeni skupščini.

Kodeks ravnanja članov OR vključuje predvsem naslednje elemente:

  • obveznost za člane, da dodeljene naloge opravljajo neodvisno, nepristransko, z integriteto, pregledno, dostojanstveno in ob spoštovanju raznolikosti;
  • pravila o izogibanju nasprotju interesov, vključno z obveznostjo za člane, da OR posredujejo spletno povezavo do javne izjave o finančnih interesih, ki so jo pred tem predložili na nacionalni ali podnacionalni ravni. Če takšne izjave ni, morajo člani predložiti izjavo na obrazcu, ki je v prilogi tega kodeksa ravnanja. OR v vsakem primeru objavi prejete informacije;
  • omejitve glede sprejemanja daril ali koristi: člani ne smejo sprejeti daril ali podobnih koristi, vrednih več kot 100 EUR. Dražja darila lahko člani sprejmejo samo pod pogojem, da jih predajo OR;
  • pravila, katerih namen je zagotoviti, da se člani do drugih članov in uslužbencev vedejo dostojno in spoštljivo. Kodeks vključuje tudi opredelitvi psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja iz Kadrovskih predpisov (ki se uporabljajo za uslužbence);
  • kodeks določa postopek za primere, ko član domnevno prekrši njegove določbe, in vrsto kazni, da se zagotovi njegovo spoštovanje. Končno odločitev glede domnevne kršitve sprejme predsednik ob pomoči generalnega sekretarja po pogovoru z zadevnim članom. V primeru domnevnega nadlegovanja uslužbenca s strani člana OR je zaradi resnosti potencialnega prestopka postopek veliko podrobnejši in zajema tudi preiskavo posvetovalnega odbora za obravnavo primerov nadlegovanja.

Za člane OR velja tudi člen 300 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki od njih zahteva, da svoje naloge opravljajo popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Unije.


Deli:
 
Back to top