Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pisno posvetovanje z deležniki o Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025  

_____________

 

Poročevalka: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES)

predsednica avtonomne skupnosti, La Rioja

_____________

 

Splošni kontekst

Evropska komisija je 5. marca 2020 predstavila strategijo za enakost med moškimi in ženskami v Evropi.

Namenjena je temu, da uresničimo spolno enakostno Evropo, v kateri ne bo več nasilja in diskriminacije zaradi spola ter strukturne neenakosti žensk in moških.

Strategija se sklicuje tudi na letošnjo 25. obletnico sprejetja Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje ter na cilje trajnostnega razvoja, zlasti cilj 5.

Komisija SEDEC bo sprejela osnutek mnenja na temo „Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025“ na seji 9. julija 2020; poročevalka je Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES).

Glavni cilj mnenja Evropskega odbora regij bo opredeliti priložnosti in izzive, s katerimi se soočajo lokalne in regionalne oblasti EU v okviru ukrepov, predvidenih v evropski strategiji.

Strategija ne priznava ali omenja vloge mest in regij kot ključnih akterjev pri ukrepih za enakost spolov, zato bi si moral Evropski odbor regij prizadevati za priznanje lokalnih in regionalnih oblasti kot strateških partnerjev pri oblikovanju, izvajanju in spremljanju strategije, saj so zaradi svojih pristojnosti že veliko storili na področju enakosti spolov.


Cilji posvetovanja

Poročevalka želi vključiti vidik lokalnih in regionalnih oblasti ter združenj in organizacij, ki delujejo na področju enakosti spolov, zato vas poziva k razpravi o naslednjih vprašanjih na podlagi pisnega posvetovanja, ki ga bo pripravil Evropski odbor regij.

Odgovore na spodnja vprašanja nam do 22. maja 2020 pošljite po e-pošti na naslov sedec@cor.europa.eu.

  • Ali menite, da strategija Evropske komisije pokriva glavne tematske prednostne naloge politik EU za enakost spolov v naslednjih petih letih? Če se ne strinjate, katere nove tematske prednostne naloge bi dodali?
  • Katere so strukture, sredstva in oblike sodelovanja za vključitev načela enakosti spolov v vse politike? Katere lahko po vašem mnenju razvijejo lokalne in regionalne oblasti? Kako lahko Evropski odbor regij sodeluje pri tem?
  • Ali bi morala biti strategija tesneje povezana z nekaterimi drugimi tematskimi prednostnimi nalogami sedanje Komisije, kot sta Evropska digitalna agenda in evropski zeleni dogovor? Kako lahko zagotovimo, da bo enakost spolov bolj vključena v poglavitne bodoče strategije EU in procese, ki zadevajo njene posamezne politike, tudi gospodarske in proračunske?
  • Ali menite, da je treba v večletnem finančnem okviru 2021–2027, v okviru evropskega semestra ter nacionalnih, regionalnih in lokalnih letnih proračunov uporabiti metodologijo ocenjevanja učinka glede na spol? Ali menite, da so kazalniki, predlagani v strategiji, koristni in zadostni?
  • Ali menite, da bo imel COVID poseben vpliv na spol (delo na daljavo in skrb za bližnje, zdravstveno varstvo itd.)? Na katera področja?
  • Ali menite, da je treba v zvezi s spolom opozoriti na kakšno vprašanje, ukrep, kazalnik, dobro prakso ali predlog?
  • Kako bi lahko oblikovali sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti v platformah in instrumentih, predvidenih v strategiji, kot so delovna skupina za enakost spolov, program za vzajemno učenje in platforma za listine o raznolikosti?

_____________


Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat
Deli :