Izjava o vlogi regij v ustroju Evropske unije v povezavi s konferenco o prihodnosti Evrope 

Vsebina

Med sedanjo pandemijo se je ponovno pokazalo, da lokalne in regionalne oblasti* pomembno prispevajo k zaščiti evropskih državljanov, bodisi z zdravstvenimi in socialnimi storitvami bodisi s pomočjo podjetjem pri gospodarskem okrevanju. Eden od ključnih dejavnikov za uspešno reševanje trenutnih izzivov je upravljanje na več ravneh, ki bi ga bilo treba dosledno upoštevati v procesu odločanja EU. Konferenca o prihodnosti Evrope je priložnost, da razmislimo, kakšna naj bo vloga regij v ustroju Evropske unije, da bi izboljšali njeno demokratično legitimnost in okrepili zaupanje državljanov.

V sedemindvajseterici držav članic EU so zakonodajne in upravne pristojnosti med ravnmi upravljanja različno razdeljene. Mnoge imajo unitarne in centralizirane sisteme, v sedmih pa imajo regije velika zakonodajna pooblastila in avtonomijo. Lokalne in regionalne oblasti na splošno izvajajo 70 % vse zakonodaje EU ter so odgovorne za tretjino javne porabe in približno polovico javnih naložb. Treba bi bilo oblikovati zavezništvo regij za evropsko demokracijo , ki bi obsegalo tako parlamentarno kot izvršno raven. Zavezništvo bi moralo sčasoma obsegati vse  regije Evropske unije in enakovredne teritorialne enote ter tesno sodelovati z njihovimi reprezentativnimi organi, s čimer bi okrepili njihov legitimni vpliv na odločanje na ravni EU, v skladu z njihovimi pristojnostmi in skupnimi interesi.

Regionalne vlade, parlamenti in sveti se ob upoštevanju legitimnega cilja okrepitve vloge regij pri oblikovanju politik EU strinjajo, da je treba, kjer je to primerno, bolje izkoristiti Evropski odbor regij in njegove pristojnosti, določene v Pogodbah, da bi bolje zadovoljili potrebe ljudi v krajih, kjer živijo. Zato predstavniki regij iz vseh 27 držav članic Evropske unije izjavljamo naslednje:

1.  Prepričani smo, da je zaupanje državljanov, ki ga ti izrazijo na lokalnih, regionalnih, državnih in evropskih volitvah, osnovno vodilo demokracije. Regije, zlasti tiste z zakonodajnimi pooblastili, so pravno in politično odgovorne za oblikovanje in izvajanje zakonodaje Evropske unije ter prispevajo dodano vrednost k Evropski uniji. Regije in njihovi politični voditelji so blizu ljudem in pomagajo krepiti zaupanje državljanov v evropsko demokracijo. Regije imajo v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti temeljno vlogo v državah članicah Evropske unije. Zato je treba pozdraviti z dokazi podprte pobude, ki se že izvajajo, kot sta mreža RegHub za spremljanje izvajanja evropske zakonodaje, ki deluje v okviru Evropskega odbora regij, in platforma Pripravljeni na prihodnost v okviru Evropske komisije, ter jih z viri Evropske unije nadalje razvijati.

2.  Na konferenci o prihodnosti Evrope želimo vzpostaviti dialog z državljani in jo vidimo kot priložnost za spodbuditev razprave o vlogi regij v demokratičnem ustroju Evropske unije in krepitev zaupanja evropskih državljanov. Naš dolgoročni politični cilj je povečati politični vpliv regij na evropski ravni, ko gre za vprašanja, ki se neposredno nanašajo na delo lokalnih in regionalnih oblasti.

3.  Prepričani smo, da je Evropski odbor regij dragocena možnost za predstavljanje naših institucionalnih in političnih ciljev. V tem okviru med drugim sodelujemo kot politično zavezništvo regij za evropsko demokracijo . Svoje strokovno znanje in demokratični mandat smo odločeni izkoristiti za to, da bodo z našo tesnejšo vključenostjo stališča in potrebe naših državljanov bolj prepoznavni in upoštevani v ukrepih na evropski ravni.

Skupaj podprimo hišo evropske demokracije, ki jo kot streha varuje Evropska unija, države članice so njeni močni zidovi, lokalne in regionalne oblasti ter oblasti vmesne ravni pa njeni trdni temelji. Približajmo Evropo ljudem in krajem, kjer živijo.

*V tej izjavi izraz „lokalne in regionalne oblasti“ označuje javne institucije s pravno osebnostjo, ki so sestavni deli državne strukture pod ravnjo centralne vlade in so odgovorne državljanom. Lokalne in regionalne oblasti so običajno sestavljene iz posvetovalnega organa ali organa odločanja (svet ali skupščina) in izvršilnega organa (župan ali druga uradna oseba z izvršilnimi pooblastili) ter so neposredno ali posredno izvoljene ali imenovane na lokalni ravni. Izraz zajema različne ravni upravljanja, npr. vasi, občine, okrožja, okraje, province ali regije, kar vključuje tudi oblasti vmesne ravni.

Če želi vaša regija ali vaše združenje podpreti to izjavo in pod njo dodati svoj logotip, izpolnite ta spletni obrazec​.

_____________

Partnerji

Deli:
 
Back to top