Komisia pre hospodársku politiku (ECON)  

Do pôsobnosti komisie pre hospodársku politiku patria tieto oblasti:

 • daňová politika
 • hospodárska a menová politika
 • medzinárodný obchod a clá (vrátane otázok týkajúcich sa WTO)
 • miestne/regionálne financie a investície
 • politika a podnikanie v oblasti MSP
 • politika hospodárskej súťaže a štátnej pomoci
 • priemyselná politika a priemysel 4.0
 • riadenie cieľov udržateľného rozvoja
 • správa hospodárskych záležitostí a európsky semester
 • verejné investície
 • verejné obstarávanie
 • verejné služby
 • vnútorný trh a digitálny jednotný trh

Sekretariát komisie ECON je zodpovedný aj za ocenenie Podnikateľský región roka (EER), ktoré odmeňuje regióny EÚ s najpresvedčivejšou, najperspektívnejšou a najsľubnejšou víziou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou.

Sekretariát komisie ECON má na starosti aj sieť regionálnych centier na posudzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ (RegHub)​. RegHub je platforma, ktorá zapája miestne a regionálne subjekty do konzultácie s cieľom zhromažďovať ich skúsenosti s vykonávaním politiky EÚ.

Sekretariát komisie ECON spravuje platformu pre širokopásmové pripojenie, ktorá je spoločnou iniciatívou Európskeho výboru regiónov (VR) a Európskej komisie s cieľom pomôcť rozšíriť širokopásmové pripojenie do všetkých európskych regiónov.

Komisia ECON tiež zohráva vedúcu a koordinačnú úlohu vo vzťahoch medzi VR a skupinou Európskej investičnej banky (EIB)​, čo zahŕňa širokú škálu opatrení a politických oblastí.

V neposlednom rade sekretariát komisie ECON prostredníctvom prieskumov, štúdií a analýz pomáha členom komisie monitorovať súčasné trendy v európskych mestách a regiónoch a rozpoznať osvedčené postupy v politike​.​


Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz (END), in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Súvisiace informácie
Links