Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER)  

Do pôsobnosti komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) patria tieto oblasti:

 • rozpočet EÚ a viacročný finančný rámec
 • hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
 • fondy politiky súdržnosti
 • územný rozvoj vrátane územnej agendy
 • mestská politika
 • územné plánovanie a bývanie
 • územná spolupráca vrátane cezhraničnej spolupráce a makroregionálnych stratégií
 • dopravná politika, TEN-T a chýbajúce spojenia
 • ​regionálna štatistika a regionálne ukazovatele

Sekretariát komisie COTER je tiež zodpovedný za oficiálny register EÚ pre EZÚS a za riadenie platformy EZÚS, ktorá združuje politických a odborných zástupcov všetkých existujúcich a vznikajúcich EZÚS.

Okrem toho je komisia COTER zodpovedná za posudzovanie územného vplyvu, ktoré vypracúva VR. Posúdenia územného vplyvu poskytujú spravodajcom VR analýzu potenciálneho územného vplyvu legislatívnych návrhov EÚ.

Spoločné činnosti VR a OECD v oblastiach, ako sú verejné investície, decentralizácia alebo rozvoj regiónov, miest a vidieka, tiež riadi komisia COTER. Hlavným cieľom tejto spolupráce je posilniť politický dialóg medzi OECD a miestnymi a regionálnymi samosprávami EÚ, a tak zlepšiť verejné politické opatrenia, ktoré podporujú hospodársky a sociálny blahobyt.

Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopmen, Urban Policy, ESIF
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
 • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

 • Vacant, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of the management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Súvisiace informácie
Links