Regionálny a miestny barometer 

V 27 členských štátoch Európskej únie je viac ako milión politikov volených na nižšej ako celoštátnej úrovni. Títo miestni politici pôsobia vo veľmi rozmanitých typoch volebných obvodov na rôznych úrovniach verejnej správy vrátane federálnych štátov, regiónov, provincií, krajov, okresov alebo obcí. Rýchly prieskum Eurobarometra je pre miestnych politikov v EÚ dôležitou platformou, prostredníctvom ktorej sa môžu podeliť o svoje názory na problémy a priority Únie.

Odpovede miestnych politikov odhaľujú, čo by malo byť podľa nich prioritou na úrovni EÚ, do akej miery poznajú celoeurópske iniciatívy a možnosti financovania EÚ, čo si myslia o budúcnosti Európy a aké sú ich reakcie na núdzovú situáciu spôsobenú vojnou na Ukrajine. 

Obsah

Hlavné zistenia

 • 76 % miestnych politikov uviedlo, že ich regionálna alebo miestna samospráva prijíma utečencov z Ukrajiny, a aspoň polovica respondentov potvrdila, že ich regionálna alebo miestna samospráva posiela Ukrajine materiálnu pomoc.
 • Dvaja zo štyroch respondentov uviedli, že najúčinnejší spôsob, ako obnoviť Ukrajinu, je zapojiť do plánu obnovy regióny EÚ.
 • 88 % miestnych politikov, ktorí sa do prieskumu zapojili, „úplne súhlasilo“ alebo „skôr súhlasilo“ s tým, že súdržnosť by mala patriť medzi základné hodnoty Európskej únie. Toto percento sa pohybovalo od 68 % vo Fínsku po 100 % v Portugalsku.
 • Na otázku o pridanej hodnote politiky súdržnosti v porovnaní s inými zdrojmi financovania (štátnymi alebo regionálnymi) viac ako šesť z desiatich respondentov uviedlo, že prostriedky politiky súdržnosti sa využívajú na podporu špecifických druhov projektov (62 %). Takmer jedna tretina miestnych politikov konštatovala, že prostriedky politiky súdržnosti sa využívajú na začlenenie politiky EÚ do stratégií vypracovaných na regionálnej úrovni (31 %), zatiaľ čo približne jeden z piatich respondentov uviedol, že sa nimi podporuje partnerstvo medzi aktérmi na všetkých inštitucionálnych úrovniach (20 %) a dlhodobá stabilita financovania (16 %).
 • Pokiaľ ide o informovanosť o finančných prostriedkoch EÚ (v rámci politiky súdržnosti alebo nástroja NextGenerationEU), ktoré ich mesto alebo región dostali za posledné dva roky, 35 % miestnych politikov uviedlo, že vedia o takýchto finančných prostriedkoch.
 • Jeden z desiatich respondentov uviedol, že do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti bol buď „plne zapojený“ (1 %) alebo „čiastočne zapojený“ (9 %).
 • 51 % respondentov uviedlo, že hlavným cieľom financovania z prostriedkov EÚ by mala byť podpora zelenej transformácie hospodárstva.
 • 77 % respondentov si myslí, že sociálne a hospodárske dôsledky vojny si vyžadujú prispôsobenie politík a financovania EÚ.
 • 89 % respondentov súhlasí s tým, že regióny a mestá nemajú dostatočný vplyv na budúcnosť Európskej únie.
 • Viac ako šesť z desiatich respondentov (65 %) je presvedčených, že regióny a mestá môžu byť najúčinnejšie zapojené do diskusie o budúcnosti Európy prostredníctvom nepretržitej diskusie na túto tému na miestnej a regionálnej úrovni.

Prieskum názorov miestnych politikov na budúcnosť Európy Local politicians of the EU and the future of Europe realizovala spoločnosť IPSOS. Od 25. júla do 11. septembra 2022 sa v rámci neho uskutočnilo 2 698 rozhovorov s miestnymi a regionálnymi politikmi v EÚ.Prieskum dopĺňa zistenia výročnej správy o stave regiónov a miest v EÚ za rok 2022, ktorú uverejnil Európsky výbor regiónov.

Dokumenty

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Zdieľať :
 
Back to top