Predsedníctvo  

Predsedníctvo tvorí skupina členov VR, ktorú možno považovať za politickú hnaciu silu VR, pretože určuje jeho politické priority a dohliada na ich plnenie. 

Členovia predsedníctva sa schádzajú pred každým plenárnym zasadnutím, aby koordinovali prácu plenárneho zhromaždenia a komisií. Okrem toho sa dva razy do roka stretávajú na mimoriadnej schôdzi v krajine, ktorá predsedá Rade EÚ.​

Obsah

​Má predsedníctvo nejaké funkčné obdobie? Ako dlho trvá?

Predsedníctvo má, podobne ako predseda, funkčné obdobie trvajúce dva a pol roka.

​Kto sú jeho členovia?

Zloženie predsedníctva odráža politický pluralizmus vo VR. Tvoria ho:

  • predseda,

  • prvý podpredseda,

  • 27 ďalších podpredsedov (jeden za každý členský štát),

  • 26 iných členov,

  • predsedovia politických skupín.

Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko majú po tri kreslá. Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko majú po dve kreslá. Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta a Slovinsko majú po jednom kresle.​


Čo je úlohou predsedníctva?

Hlavnou úlohou predsedníctva je vypracovať politický program VR a dohliadať na jeho uplatňovanie, a zároveň koordinovať prácu plenárneho zhromaždenia a komisií.


Dokumenty

Zdieľať:
 
Back to top