Osobitná pracovná skupina pre Ukrajinu  

Cieľom tejto osobitnej pracovnej skupiny pre Ukrajinu, ktorá bola zriadená v roku 2015, je zintenzívniť dvojstranné vzťahy a poskytovať politickú aj technickú podporu tak, aby ukrajinskí partneri mohli na všetkých úrovniach dosiahnuť dobrú správu verejných vecí.

V marci 2018 bola spustená partnerská kooperačná iniciatíva podporovaná programom U-LEAD, ktorého realizátorkou je nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu GIZ GmbH. 

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Obsah

​Ako skupina pracuje?

Osobitnú pracovnú skupinu VR pre Ukrajinu zriadilo predsedníctvo VR 12. februára 2015 na žiadosť ukrajinskej strany po spustení komplexnej reformy decentralizácie na Ukrajine.

Táto skupina sa zišla štyrikrát striedavo v Bruseli a na Ukrajine. Počas schôdzí si členovia vymieňajú skúsenosti týkajúce sa procesu decentralizácie vo všeobecnosti, reformy verejnej správy, horizontálnych otázok v súvislosti s riadnym fungovaním miestnych a regionálnych orgánov na Ukrajine (tvorba politík, sociálne a ekonomické aspekty, právny štát a dobrá správa vecí verejných ), ako aj regionálneho a miestneho rozmeru procesu vykonávania Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Činnosť pracovnej skupiny sa tiež týkala činností podpornej skupiny EK pre Ukrajinu a prepojila sa s delegáciou Európskeho parlamentu pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina.

Pracovná skupina sa usiluje:

  • poskytovať podporu pre reformný proces výmenou skúseností a osvedčených postupov v oblasti decentralizácie, rozdelenia právomocí a prenesenia právomocí na nižšiu úroveň,
  • podnecovať diskusiu na miestnej úrovni s organizáciami občianskej spoločnosti, vládnymi partnermi a ostatnými zainteresovanými subjektmi,
  • uspokojiť potreby ukrajinských miestnych a regionálnych samospráv prostredníctvom odborných znalostí členov VR.

Práca pracovnej skupiny sa v priebehu rokov vyvíjala od poskytovania všeobecného politického poradenstva ku konkrétnejším projektom zameraným na budovanie kapacít na podporu reformy verejnej správy. Prostredníctvom zlaďovacej aktivity, ktorá sa uskutočnila v roku 2017 s podporou programu Európskej komisie „U-LEAD with Europe“, sa určilo prvých päť partnerstiev medzi EÚ a Ukrajinou. Otváracie podujatie partnerskej iniciatívy sa uskutočnilo 8. marca 2018 v Bruseli, pričom sa prvýkrát zišli vybraní partneri. Pomocou programu ULEAD sa partneri dohodli na akčných plánoch na rok a určili konkrétne témy spolupráce: miestny hospodársky rozvoj, cestovný ruch, energetická efektívnosť, rozvoj vidieka a zapojenie občanov. Na nasledujúcej schôdzi osobitnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude konať 25. septembra 2018 v Kyjeve, budú zainteresované strany diskutovať o pokroku dosiahnutom v rámci partnerskej spolupráce v polovici obdobia.​​

Aké je jej zloženie?

Predsedom osobitnej pracovnej skupiny je predseda Európskeho výboru regiónov. Jej členmi sú predsedovia všetkých piatich politických skupín VR.​


Aktuálne správy

Multimédiá

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Ďalšie videá

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Zdieľať :
 
Back to top