Plenárne zasadnutia  

Ročne sa koná najviac šesť plenárnych zasadnutí Európskeho výboru regiónov. Na plenárnych zasadnutiach sa schádzajú členovia VR (alebo ich náhradníci) z regiónov a miest všetkých 27​ členských štátov EÚ.

Hlavným účelom plenárnych zasadnutí, ktoré zvyčajne vedie predseda VR, je:

  • hlasovať o stanoviskách, správach a uzneseniach,
  • schváliť politický program VR na začiatku každého funkčného obdobia,
  • voliť predsedu, prvého podpredsedu a ostatných členov predsedníctva,
  • zriadiť politické komisie v rámci inštitúcie,
  • schváliť predbežné odhady výdavkov a príjmov VR,
  • revidovať a schváliť rokovací poriadok VR.

Príslušná politická komisia VR vymenuje jedného zo svojich členov za spravodajcu, aby vypracoval návrh stanoviska k legislatívnemu návrhu, ktoré sa potom predloží na hlasovanie na niektorom z plenárnych zasadnutí VR. Stanovisko je prijaté, ak získa väčšinu hlasov. Následne sa postúpi ostatným inštitúciám EÚ.

VR môže tiež proaktívne zaujať postoj ku konkrétnej otázke prostredníctvom stanoviska z vlastnej iniciatívy.

Minulé plenárne zasadnutie

Nasledujúce plenárne zasadnutie