Stanoviská  

​​V počiatočných fázach európskeho legislatívneho procesu konzultuje Európska komisia s Európskym výborom regiónov (VR) návrhy legislatívnych textov v oblastiach politiky, ktoré majú priamy vplyv na miestne a regionálne orgány. VR môže tiež proaktívne zaujať postoj ku konkrétnej otázke prostredníctvom stanoviska z vlastnej iniciatívy.

Demokratický proces v troch etapách: diskusia, vypracovanie návrhov a hlasovanie

  • Predseda VR pridelí spis príslušnej internej komisii.
  • Jeden člen výboru je vymenovaný za spravodajcu. Spravodajca vypracúva stanovisko a predkladá ho členom príslušnej komisie, ktorí ho prerokujú, navrhnú k nemu zmeny a prijmú ho.
  • Na nasledujúcom plenárnom zasadnutí sa návrh stanoviska predkladá na diskusiu.
  • Stanovisko sa po prijatí plenárnym zhromaždením členov VR zašle ostatným inštitúciám EÚ.

Vyhľadávanie stanovísk

Obsah

​Vplyv práce ​​VR na právne p​redpisy EÚ

Cieľom politickej činnosti VR je zvýšiť vplyv regiónov a miestnych samospráv v Európe.

Vplyv mnohých stanovísk sa dá posúdiť až v rokoch nasledujúcich po ich prijatí, keď už legislatívny proces dostatočne pokročil.

V tomto období sa správy o vplyve vypracúvajú na základe týchto zdrojov:

  • správy Európskej komisie o tom, ako boli zohľadnené stanoviská VR,
  • hodnotenia vplyvu Výboru regiónov, v ktorých je zhrnutý politický vplyv stanovísk k dokumentom Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady,
  • monitorovanie ohlasu stanovísk v médiách, ktoré vypracúva oddelenie VR pre tlač,
  • priemerne 150 podujatí, ktoré VR ročne organizuje v súvislosti so stanoviskami a ktoré prispievajú k zvýšeniu vplyvu stanovísk a uznesení VR v legislatívnom procese EÚ.​

Dokumenty

Infographics

Annual Reports on the Impact of CoR Opinions

Executive Summaries of CoR Impact Reports

EC's follow-up to CoR opinions

Zdieľať:
 
Back to top