Medziregionálne skupiny  

Vytvárajú sa od februára 2007 ako platformy na hľadanie nových nápadov a výmenu názorov medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami v členských štátoch a tiež v krajinách mimo EÚ.

Tieto skupiny musí tvoriť:

 • najmenej 10 riadnych členov VR
 • aspoň zo štyroch národných delegácií alebo
 • zo skupiny regiónov rozvíjajúcich cezhraničnú spoluprácu.

V súčasnosti prebieha obnovenie medziregionálnych skupín pre nové funkčné obdobie VR. V uplynulom funkčnom období pôsobili vo VR tieto medziregionálne skupiny:

Jadransko-iónsky makroregión

 • Skupina vytvorená v januári 2013
 • Hlavné aktivity:
  • umožňovať výmenu názorov medzi členmi VR a orgánmi krajín Jadransko-iónskej oblasti, ako aj ôsmich členských štátov EÚ a štátov mimo EÚ zapojených do stratégie EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR)
  • ako dôležitý aktér viacúrovňového riadenia prispievať k formovaniu, monitorovaniu a uplatňovaniu stratégie EUSAIR a jej akčného plánu
  • účinne riešiť spoločné problémy a potvrdiť identitu regiónu a jeho plný potenciál
  • vytvárať synergie so stratégiami EÚ pre región Baltského mora a pre podunajskú oblasť
 • Predseda: Paolo Di Laura Frattura (IT/SES)
 • Táto medziregionálna skupina súvisí s makroregionálnou stratégiou. Makroregionálne stratégie poskytujú rámec, ktorý schválila Európska rada, na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v konkrétnej zemepisnej oblasti, t. j. makroregióne.

   

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Alpský makroregión

 • Skupina vytvorená v júni 2014
 • Úlohy:
  • v súlade so zásadami viacúrovňového riadenia prispievať k formovaniu, monitorovaniu a uplatňovaniu makroregionálnej stratégie pre alpský región a jej akčného plánu
  • zlepšovať konkurencieschopnosť, zabezpečiť prepojenie alpského územia a vytvoriť ekologicky udržateľný a príťažlivý alpský región
  • čo najviac využiť súčinnosť a výmenu osvedčených postupov s ostatnými makroregionálnymi stratégiami
 • Predseda: Franco Iacop (IT/SES)
 • Táto medziregionálna skupina súvisí s makroregionálnou stratégiou. Makroregionálne stratégie poskytujú rámec, ktorý schválila Európska rada, na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v konkrétnej zemepisnej oblasti, t. j. makroregióne.

   

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

   

  Friuli Venezia Giulia Autonomous Region

  Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

  Tel.: +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Regióny Pobaltia

 • Skupina vytvorená vo februári 2008
 • Úlohy:
  • prihliadať v rámci VR na spoluprácu medzi regiónmi Pobaltia a prispievať k rozvoju týchto regiónov v najširšom zmysle slova
  • skúmať dosah rôznych politík EÚ, najmä hospodársky a environmentálny rozmer námornej politiky
  • prispievať k stratégii EÚ pre región Baltského mora (prijatej v júni 2009)
 • Predsedníčka: Pauliina Haijanen (FI/EĽS)
 • Táto medziregionálna skupina súvisí s makroregionálnou stratégiou. Makroregionálne stratégie poskytujú rámec, ktorý schválila Európska rada, na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v konkrétnej zemepisnej oblasti, t. j. makroregióne.

   

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Åsa Bjering

  výkonná tajomníčka komisie CPMR pre Baltské more

  Tel.: +32 470 69 62 66

  Brexit

 • Skupina vytvorená v januári 2018
 • Úlohy:
   • umožniť výmenu názorov a získať informácie o dôsledkoch brexitu po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ
   • vymieňať si nápady, pokiaľ ide riešenia zavádzané v snahe pomôcť najviac zasiahnutým miestnym a regionálnym samosprávam a prispôsobiť regionálne hospodárstvo
   • určiť spoločné projekty, ktoré by po brexite mohli zaviesť miestne a regionálne orgány
   • prispieť do diskusie výboru s cieľom získať ucelený obraz o vplyve brexitu na miestne a regionálne samosprávy
  • Predseda: François Decoster (FR/ALDE)

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Tel.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Karpaty

 • Skupina vytvorená vo februári 2016
 • Úlohy:
  • skúmať možnosti vytvoriť stratégiu pre karpatský makroregión
  • organizovať diskusie, aktivity a projekty so zástupcami miestnych samospráv z dvoch krajín mimo EÚ, v ktorých leží časť Karpatského oblúka (Srbsko a Ukrajina), s cieľom zahrnúť ich do budúcej „makroregionálnej stratégie pre karpatskú oblasť“
  • zdôrazňovať úlohu miestnych a regionálnych samospráv s cieľom podporovať udržateľný rozvoj
 • Predseda: Władysław Ortyl (PL/EKR)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brussels, Belgium

  Tel.: +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Cezhraničná spolupráca

 • Skupina vytvorená v júli 2015
 • Úlohy:
  • ovplyvňovať právne predpisy EÚ prostredníctvom analýzy stanovísk VR a zabezpečením, že v nich budú zahrnuté cezhraničné riešenia
  • prispieť do diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti
  • stanoviť cezhraničné témy, ktoré sa majú riešiť na úrovni EÚ
  • predkladať návrhy na organizovanie podujatí v rámci platformy EZÚS, EABR, Európskeho týždňa regiónov a miest
 • Predseda: Pavel Branda (CZ/EKR)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu

   

  Delegation of Prague to the EU

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Tel: +32 2 230 15 84

  Budúcnosť automobilového priemyslu

 • Skupina vytvorená v roku 2009
 • Úlohy:
  • brániť záujmy regiónov s rozvinutým automobilovým priemyslom a nájsť spoločné riešenia na problémy, ktorým musia čeliť
  • upevňovať kontakty medzi priemyselnými združeniami, ktoré pôsobia v rôznych zapojených regiónoch
 • Predseda: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Zdravie

 • Skupina vytvorená v novembri 2010
 • Úlohy:
  • uľahčovať konštruktívny dialóg s Európskou komisiou a Európskym parlamentom, a tak na inštitucionálnej úrovni podporovať prácu miestnych a regionálnych sietí v oblasti zdravia (napr. EUREGHA, ENRICH)
  • diskutovať okrem iného o témach, ako je využívanie štrukturálnych fondov, zdravotnícky personál, mobilita pacientov, výživa a obezita a ukazovatele rozdielov z hľadiska zdravia
 • Predsedníčka: Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS)
 •  

  Kontakt:

  EUREGHA Secretariat

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

  Ostrovy a ostrovné regióny

  • skupina bola zriadená v apríli 2015, pričom jej činnosť bola v máji 2017 pozastavená a v decembri 2018 obnovená
  • Úlohy:
   • riešiť spoločné otázky s cieľom spolupracovať a formulovať rozvojové stratégie v oblasti cestovného ruchu a kultúry, ako aj v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, zdravia, energetiky a vzdelávania,
   • prispievať ku konzultáciám Európskeho výboru regiónov a Európskeho parlamentu týkajúcim sa záležitostí ostrovov,
   • proaktívne konať a spolupracovať v oblasti migrácie, ktorá sa viac ako kedykoľvek predtým dotýka ostrovných regiónov, na ktoré ľudia utekajú pred vojnou a chudobou a hľadajú možnosť prežitia a nádeje.
  • Predseda: Gaetano Armao (IT/EPP)

  Kontakt:
  sekretariát medziregionálnej skupiny
  Leonardo di Giovanna

  Tel.: +32 (0)2 6392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Menej rozvinuté regióny

 • Skupina vytvorená v marci 2015
 • Úlohy:
  • spolupracovať na príprave pozičných dokumentov, ako aj pozmeňovacích návrhov a správ osobitného významu
  • monitorovať politiku EÚ v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti
  • spolupracovať na rozvoji európskych projektov a pomáhať prilákať do týchto regiónov nové investície
 • Predseda: Tadeusz Truskolaski (PL/AE)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Michal Szczepura

  Regional Office of the Podlaskie Voivodeship in Brussels

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Tel.: +32 2 738 02 22

  Fax +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu

  Nord Stream 2

 • Skupina vytvorená v decembri 2017
 • Úlohy:
  • diskutovať o environmentálnom dosahu plynovodu
  • prezentovať regionálny rozvoj z hľadiska miestnych podnikateľov a komunít
  • zohľadniť regionálny rozmer energetickej bezpečnosti
  • osobitne sa zamerať na európsku susedskú politiku a ostatné vonkajšie vzťahy
 • Predseda: Olgierd Geblewicz (PL/EĽS)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

   

  Regional Office of Westpomeranian Region in Brussels

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Tel.: +32 24149604

  Regióny s legislatívnou právomocou

 • Skupina vytvorená v júni 2007
 • Úlohy:
  • vyvíjať iniciatívu v oblastiach politiky, ako je zlepšovanie právnych predpisov a verejnej správy
  • presadzovať práva miestnej a regionálnej úrovne pri uplatňovaní zásady subsidiarity
  • poskytovať členom VR odborné poznatky a skúsenosti regiónov s legislatívnou právomocou
  • zameriavať sa na viacúrovňové riadenie v Európe a na uplatňovanie zásady subsidiarity a proporcionality
  • vymieňať si osvedčené postupy v súvislosti s nástrojmi na monitorovanie subsidiarity
 • Predseda: Jean-François Istasse (BE/SES)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • Skupina vytvorená v júni 2007
 • Úlohy:
  • koordinovať záujmy politiky EU a názory členov VR z týchto regiónov a spoločne sa nimi zaoberať v rámci príslušných orgánov VR
  • vyvíjať vlastné politické iniciatívy na úrovni EÚ v súvislosti s problémami, ktoré sú pre región špecifické, a presadzovať ich uplatňovanie v praxi
 • Predseda: Karl-Heinz Lambertz (BE/SES)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariát medziregionálnej skupiny