Krajiny zapojené do procesu rozširovania  

Komisia CIVEX vo VR je zodpovedná najmä za postoj inštitúcie k politike rozširovania EÚ. Na podporu dialógu a spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi v EÚ a v krajinách zapojených do procesu rozširovania a s cieľom pomôcť týmto krajinám na ceste k členstvu v EÚ boli vytvorené dva typy inštitucionálnych platforiem:

 • zmiešané poradné výbory (ZPV)
 • pracovné skupiny

Zmiešané poradné výbory (ZPV)

Vyhlásenie o poslaní

Zmiešaný poradný výbor zabezpečuje nepretržitú a stabilnú spoluprácu s miestnymi a regionálnymi orgánmi krajiny, ktorá sa uchádza o členstvo v EÚ. Činnosti ZPV okrem iného prispievajú k:

 • príprave miestnych a regionálnych zástupcov na členstvo v EÚ,
 • posúdeniu vplyvu politík EÚ z miestneho a regionálneho hľadiska,
 • priamemu obojsmernému toku informácií o politickom vývoji v týchto krajinách a v EÚ,
 • monitorovaniu rokovaní so zameraním na oblasti osobitného významu pre miestne a regionálne orgány.

Ako sa zriaďuje ZPV?

 • na žiadosť vlády príslušnej krajiny,
 • na základe dohody o stabilizácii a pridružení,
 • alebo oficiálnym vyhlásením Rady pre stabilizáciu a pridruženie medzi Radou Európskej únie a kandidátskou krajinou.
Kto tvorí ZPV?
 • prvú polovicu tvoria zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov z príslušnej krajiny,
 • druhú polovicu tvoria členovia Výboru regiónov,
 • ZPV má dvoch spolupredsedov, ktorí zastupujú uvedené kategórie.
Ako funguje ZPV?
 • rozhodnutia sa prijímajú spoločne,
 • každý ZPV prijíma svoj vlastný rokovací poriadok,
 • ZPV sa stretávajú dvakrát do roka, raz v Bruseli v rámci podujatia Deň rozšírenia a raz v partnerskej krajine.

ZPV s Čiernou Horou

 • právny základ: rozhodnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora, 21. júna 2011

Spolupredsedovia

 
 

Členovia

 
 

ZPV so Severným Macedónskom

 • právny základ: rozhodnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, 24. júla 2007

Spolupredsedovia

 
 

Členovia

 
 

ZPV so Srbskom

 • právny základ: Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom, 2014

Spolupredsedovia

 
 

Členovia

 
 

ZPV s Islandom

 • činnosť ZPV s Islandom bola pozastavená krátko po jeho vzniku v máji 2013 na žiadosť Islandu

Pracovné skupiny

Činnosti pracovných skupín okrem iného prispievajú k:

 • podpore spolupráce s miestnymi a regionálnymi orgánmi v krajine alebo krajinách, ktorých sa týkajú,
 • posúdeniu vplyvu politík EÚ z miestneho a regionálneho hľadiska,
 • priamemu obojsmernému toku informácií o politickom vývoji v týchto krajinách a v EÚ,
 • výmene osvedčených postupov v konkrétnych oblastiach spolupráce.
Ako sa zriaďuje pracovná skupina?
 • rozhodnutím predsedníctva VR v súlade s Rokovacím poriadkom VR
Kto tvorí pracovnú skupinu?
 • členovia VR,
 • účasť miestnych a regionálnych zástupcov z partnerských krajín sa mení v závislosti od prerokúvaných tém a miesta konania schôdze.

Pracovné skupiny sa stretávajú dvakrát do roka, raz v Bruseli v rámci podujatia Deň rozšírenia a raz v partnerskej krajine.

Pracovná skupina pre Turecko

 • skupina bola vytvorená v roku 2006

Spolupredsedovia

 
 

Členovia

 
 

Pracovná skupina pre západný Balkán

 • skupina bola vytvorená v roku 2006
 • v súčasnosti zahŕňa Albánsko, Bosnu a Hercegovinu a Kosovo (podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1244).

Spolupredsedovia

 
 

Členovia

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Linky