Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny prijmú politiku nulovej tolerancie voči násiliu páchanom na ženách a dievčatách  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách požadujú miestni a regionálni predstavitelia legislatívne opatrenia a primerané zdroje na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a boj proti nemu.

V stredu 25. novembra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách . Pri tejto príležitosti Európsky výbor regiónov (VR) zopakoval svoju výzvu na prijatie legislatívnych opatrení na úrovni EÚ s cieľom predchádzať všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách a bojovať proti nim. Podľa databázy OSN do septembra 2020 začlenilo 48 krajín preventívne opatrenia a reakciu na násilie páchané na ženách a dievčatách do svojich plánov reakcie na COVID-19 a 121 krajín prijalo opatrenia na posilnenie služieb pre ženy, ktoré počas globálnej krízy okúsili násilie.

Predsedníčka komisie VR SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES) vo svojom úvodnom príhovore na schôdzi komisie uviedla, že „dnes je Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý je jednou z najrozšírenejších, najpretrvávajúcejších a najničivejších foriem porušovania ľudských práv na svete. V tento osobitný deň by som vás chcela všetkých vyzvať, aby ste ako miestni a regionálni politici nepoľavovali v ostražitosti, majúc na pamäti, že násilie páchané na ženách zostáva vo veľkej miere neohlásené z dôvodu beztrestnosti, mlčania, stigmy a pocitu hanby, ktoré ho sprevádzajú. Jediným východiskom je prijatie politiky nulovej tolerancie voči násiliu páchanom na ženách a dievčatách.“

Každá tretia žena či dievča sa počas svojho života stretáva s fyzickým alebo sexuálnym násilím, každodenne 137 žien zahynie rukou svojho rodinného príslušníka, jedna z desiatich žien v Európskej únii zažila od veku 15 rokov kybernetické obťažovanie a 71 % všetkých obetí obchodovania s ľuďmi na celom svete sú ženy a dievčatá.

Z posledných údajov a správ od ľudí v prvej línii vyplýva, že od začiatku pandémie COVID-19 stúpol počet prípadov násilia každého druhu páchaného na ženách a dievčatách. Ako zdôraznila Anne Karjalainen , „aj 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie sú všade na svete, ale aj v rámci Európskej únie, práva žien stále napádané, či už ide o sexuálne a reprodukčné práva alebo rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, právo na protest či posilnenie hospodárskeho a politického postavenia. Ako Európsky výbor regiónov dôrazne odsudzujeme toto porušovanie práv žien a budeme spolupracovať s miestnymi a regionálnymi samosprávami s cieľom zabezpečiť, aby boli tieto práva chránené a posilnené všade v EÚ.“

Hoci opatrenia proti pandémii COVID-19 a na obmedzenie pohybu zastavili šírenie koronavírusu, v ich dôsledku vzrástlo násilie páchané na ženách, najmä domáce násilie – v niektorých krajinách sa počet volaní na linku pomoci zvýšil päťnásobne. V  regionálnom a miestnom barometri VR za rok 2020 , ktorý bol predstavený 12. októbra, sa poukazuje na nárast počtu oznámených prípadov domáceho násilia počas lockdownu, hoci porovnateľné údaje pre celú EÚ zatiaľ nie sú k dispozícii. V niektorých krajinách (napríklad v Litve) bol počas troch týždňov trvania zákazu vychádzania pozorovaný 20 % nárast prípadov domáceho násilia. V Španielsku sa počet volaní na tiesňovú linku pre domáce násilie v prvých dvoch týždňoch obmedzenia pohybu zvýšil o 18 %. Tamojšie regionálne samosprávy zareagovali uverejním príručky s krokmi, ktoré môžu podniknúť ženy trpiace rodovo motivovaným násilím v období, keď musia zostať doma . Mesto Amsterdam v koordinácii s národnou vládou zaviedlo systém, v rámci ktorého sa obete domáceho násilia mohli obrátiť na svoju lekáreň vyslovením dohodnutého hesla „rúško 19“.

Predsedníčka autonómneho spoločenstva La Rioja a spravodajkyňa VR pre stratégiu EÚ pre rodovú rovnosť Concha Andreu (ES/SES) uviedla, že „tohtoročný Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách je ešte skľučujúcejší, pretože čelíme závažnejším prípadom rodovo motivovaného násilia v dôsledku obmedzenia pohybu pre krízu spôsobenú pandémiou COVID-19. Je naliehavo potrebné poskytnúť miestnym a regionálnym samosprávam primerané zdroje na účinnú pomoc obetiam prostredníctvom vhodných podporných služieb. Ba čo viac, musia byť štruktúrovaným spôsobom zapojené do siete EÚ na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a domácemu násiliu, ktorá sa vytvorí v rámci stratégie pre rodovú rovnosť.“

„VR vo svojom stanovisku o stratégii pre rodovú rovnosť vyzýva Komisiu, aby prijala legislatívne opatrenia zamerané na predchádzanie a boj proti násiliu páchanému na ženách, ktoré by boli ucelené a dopĺňali právne predpisy členských štátov EÚ a medzinárodné právne predpisy a ktoré by sa zaoberali všetkými formami násilia vrátane násilia na internete a násilia páchaného v mene cti. Nalieha na Európsku komisiu, aby zahrnula všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách medzi tzv. európske trestné činy podľa článku 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,“ dodala spravodajkyňa Andreu.

Súvislosti:

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 25. november za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách (rezolúcia č. 54/134). Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o tom, že ženy na celom svete sú vystavované znásilneniu, domácemu násiliu a iným formám násilia. V roku 2014 bola výzva „Orange your Neighbourhood“ oficiálnou témou kampane generálneho tajomníka OSN UNiTE na ukončenie násilia páchaného na ženách. V roku 2018 to bolo „Orange the World: #HearMeToo“ a v roku 2019 „Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape“ . Téma tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách je „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!“ („zafarbi svet na oranžovo: fondy, reakcia, prevencia, zber“). Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj tohtoročný medzinárodný deň bude znamenať začiatok 16 dní aktivizmu , ktorý sa skončí 10. decembra 2020, čo je Medzinárodný deň ľudských práv.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :