Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Sme pripravení prejsť na obehové hospodárstvo  

V tomto rozhovore Tjisse Stelpstra (NL/EKR), člen rady provincie Drenthe, odpovedá na šesť otázok o novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, ktorý obsahuje súbor návrhov EÚ na oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov prostredníctvom výroby a spotreby trvanlivých, opätovne použiteľných a opraviteľných výrobkov. Po tom, ako Európska komisia 11. marca 2020 uverejnila nový akčný plán pre obehové hospodárstvo, pracuje Tjisse Stelpstra na príspevku Európskeho výboru regiónov v podobe stanoviska , ktoré má byť prijaté na plenárnom zasadnutí 12. – 14. októbra 2020. Obehové hospodárstvo je kľúčovým pilierom európskej zelenej dohody, ktorá je stratégiou rastu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Pán Stelpstra, ste spravodajcom Európskeho výboru regiónov pre nový akčný plán pre obehové hospodárstvo: môžete nám objasniť, prečo je táto téma dôležitá?

Obehovosť nie je len hlavným spôsobom na záchranu obmedzených zdrojov planéty, ale aj kľúčovým prostriedkom na zníženie emisií CO 2 a dekarbonizáciu nášho hospodárstva. Obehové hospodárstvo má preto zásadný význam pre boj proti globálnemu otepľovaniu. Práve to je nepochybne dôvodom, prečo je obehové hospodárstvo jednou z hlavných kapitol európskej zelenej dohody, ktorú predložil výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Obehové hospodárstvo je dôležité pre všetkých. Jeho význam spočíva v tom, že rieši veľké problémy – od využívania zdrojov až po odpad a znečistenie, a to na európskej aj individuálnej úrovni. Obehovosť nie je len o hospodárstve, priemysle a potrebe zodpovedne vyrábať. Ide o spôsob nášho života a spotreby, počnúc odevmi, ktoré kupujeme, až po domy, ktoré staviame, či množstvo odpadu, ktorý produkujeme, a množstvo vody, ktorú spotrebúvame. Ide o každodenné rozhodnutia, a preto musíme zmeniť správanie tak, aby bola naša spotreba uvedomelejšia a udržateľnejšia a umožnila nám smerovať k obehovej spoločnosti. Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo je kľúčovým súborom nástrojov, ktoré nám pomôžu v tomto obrovskom a kľúčovom úsilí.

Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo uverejnila Európska komisia na začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Myslíte si, že obehové hospodárstvo má osobitnú úlohu v novom kontexte zdravotnej a hospodárskej krízy?

Jednoznačne! Musíme vynaložiť veľké úsilie na nápravu hospodárskych a sociálnych dôsledkov COVID-19. Treba si však uvedomiť, že stav klimatickej núdze tu bude aj potom, ako sa nám – dúfajme čoskoro – podarí skoncovať s pandémiou COVID-19. Pandémia COVID-19 ukázala našu zraniteľnosť a našu obrovskú závislosť od surovín. Vieme, že zelené trhy prinášajú obrovské hospodárske príležitosti a pracovné miesta. Považujme teda COVID-19 za akýsi budíček. Je naozaj potrebné, aby sme túto krízu využili ako príležitosť a spravili ekologický reset s cieľom zmeniť našu spoločnosť na udržateľnú.

Aký je Váš názor na tento plán? Je dostatočne ambiciózny na zabezpečenie rýchleho prechodu na obehové hospodárstvo?

Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorý navrhla Európska komisia, je ambiciózny, ale mohol by byť konkrétnejší v prípade opatrení a časových rámcov. Pokiaľ ide o viaceré kľúčové otázky, potrebujeme viac záväzkov a konkrétnych cieľov, ktoré by viedli k zmene. Napríklad v oblasti predchádzania vzniku odpadu a verejného obstarávania musíme urobiť veľké kroky vpred. Stanovenie realistických, ale náročných cieľov, v prípade potreby diverzifikovaných podľa regiónov, bude stimulovať inovačné technológie a ich zavádzanie na trh To prinesie skutočný pokrok. Okrem toho mohol tento plán plne začleniť úlohu miest a regiónov do prechodu na obehové hospodárstvo. Viackrát som počul, že „regióny sú dostatočne veľké na to, aby iniciovali zmeny, a zároveň dostatočne malé na to, aby ich uskutočnili“. Myslím, že v tom je celá podstata.

Ako môžu na základe Vašich skúseností miestne a regionálne samosprávy lepšie prispieť a mať väčší vplyv na ceste k obehovému hospodárstvu?

Mestá a regióny majú mnoho príležitostí na to, aby prevzali do svojich rúk prechod na obehové hospodárstvo, pričom môžu začať vykonávaním príkladných opatrení v oblasti verejného obstarávania. Miestne a regionálne samosprávy môžu stanoviť normy a stimulovať trh smerom k udržateľnejším výrobkom a službám. Okrem toho je regionálna spolupráca nevyhnutná pre verejno-súkromné partnerstvá, ktoré musíme rozšíriť o udržateľné modely výroby a spotreby ako základ obehového hospodárstva. Ďalšou oblasťou, v ktorej môžu zohrávať významnú úlohu miestne a regionálne samosprávy, je odpadové hospodárstvo a spracovanie odpadu. Okrem vedomostí a skúseností majú aj právomoci a veľkú zodpovednosť, pokiaľ ide o reguláciu. Európska komisia by spolu s miestnymi a regionálnymi samosprávami mala vypracovať inovačnú stratégiu zameranú na zber a demontáž odpadu. Európa potrebuje vedomosti a skúsenosti, ktoré miestne a regionálne samosprávy získali pri zbere a spracovaní odpadu. Okrem toho sú regionálne poznatky a odborné znalosti veľmi potrebné na to, aby sa mohli presne pochopiť materiálové toky. Pokiaľ ide o tento aspekt, vyzývame Európsku komisiu, aby poskytla verejnosti informácie o materiálových tokoch prostredníctvom digitálneho systému na európskej úrovni. Ďalšou kľúčovou oblasťou, v ktorej môžu miestne a regionálne samosprávy významne prispieť pri prechode na obehové hospodárstvo, je voda. Za kvalitu vody sú zodpovedné mestá a regióny. Voda je naším najdôležitejším zdrojom, ale aj najväčším tokom odpadu z domácností a priemyslu. Obsahuje mnohé živiny, ktoré sú zregenerovateľné, a voda by sa mala v najväčšej možnej miere opätovne použiť.

Mohli by ste sa s nami podeliť o osvedčené postupy z Vášho regiónu?

Jedným z najlepších príkladov je možno združenie Circular Friesland . Táto sieť spája spoločnosti, orgány verejnej správy, znalostné inštitúcie a mimovládne organizácie na regionálnej úrovni. Ich cieľom je pomôcť Frízsku stať sa do roku 2025 najobehovejším regiónom v Európe, pretože si myslia, že je to potrebné, ale predovšetkým preto, lebo to chcú. Ich mottom je „myslieť menej, ale konať viac“. Oblasti ich činnosti siahajú od poľnohospodárstva po mobilitu a od biomasy po vzdelávanie. Prostredníctvom výmeny poznatkov a vzájomnou inšpiráciou a motiváciou možno urýchliť každý vývoj. Jednou z hlavných osobností stojacich za touto iniciatívou je Ingrid Zeegers, ktorá mi pomáha ako expertka pri vypracúvaní môjho stanoviska. Svoje globálne znalosti transformuje do krokov, ktoré sú adekvátne pre podnikateľov a miestne iniciatívy. Jej nadšenie sa prenáša aj na mnohých ďalších, ktorí tiež prispievajú k tomuto prechodu na obehové hospodárstvo. Podnikatelia z provincie Severné Holandsko, s ktorými sme hovorili pri príprave stanoviska, takisto s nadšením prezentujú svoju prácu a sú pevne odhodlaní dosiahnuť vyššiu úroveň obehovosti. Som presvedčený, že obehová spoločnosť je šťastná spoločnosť.

Už existuje viacero iniciatív zameraných na podporu obehového hospodárstva: Európska platforma pre obehové hospodárstvo, partnerstvá urbánnej agendy, iniciatíva Obehové mestá a regióny a ďalšie. Aké opatrenia by sa podľa Vášho názoru mali prijať na úrovni EÚ s cieľom (lepšie) podporiť miestne a regionálne samosprávy pri prechode na obehové hospodárstvo?

Prvým krokom k úspechu je podeliť sa o dobré príklady a vzájomne sa inšpirovať. Na to sú vhodné siete. Najlepším spôsobom, ako môže Európa podporiť miestne a regionálne samosprávy, je však vytvoriť silný a konkrétny akčný plán. Menej rozprávať a viac konať! Často však práve mestá a regióny musia znášať negatívne účinky výrobkov, ktoré už nepoužívame. Napríklad také znečistenie vody, ovzdušia a pôdy. Výrobca nemá v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť. To sa naozaj musí zmeniť a s podporou všetkých mojich kolegov v Európskom výbore regiónov sme pripravení túto zmenu vykonať.

Kontext:

Cieľom stanoviska , ktorého spravodajcom je Tjisse Stelpstra (NL/EKR), je posilniť miestny a regionálny pilier nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo tak, aby sa mestá a regióny stali jadrom tohto plánu. Prijatie tohto stanoviska je naplánované na plenárnom zasadnutí 12. – 14. októbra 2020. Prečítajte si naše nedávne dôležité správy.

Ročná produkcia odpadu zo všetkých hospodárskych činností v EÚ predstavuje 2,5 miliardy ton ( Eurostat ). To je 5 ton na obyvateľa za rok. V súčasnosti totiž neexistuje žiadny komplexný súbor právnych a politických požiadaviek, ktorými by sa zabezpečilo, aby všetky výrobky uvádzané na trh EÚ boli čoraz udržateľnejšími a obstáli pri plnení kritéria obehovosti. Má sa to docieliť novým akčným plánom pre obehové hospodárstvo , ktorý Európska komisia predstavila 11. marca 2020.

Obehové hospodárstvo ako kľúčový pilier európskej zelenej dohody, má zásadný význam pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Európsky výbor regiónov zriadil 15. júna 2020 pracovnú skupinu Zelená dohoda na miestnej úrovni . Skupina zložená z  13 miestnych a regionálnych volených zástupcov má za cieľ premeniť zelenú dohodu na konkrétne projekty a priame financovanie pre mestá a regióny, aby sa dosiahla udržateľná zmena v praxi.

Kontakty:

Andrea Huisman

A.Huisman@drenthe.nl

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023