Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Uvoľniť potenciál miestnych energetických spoločenstiev  
Európsky výbor regiónov žiada, aby sa odstránili prekážky, ktoré bránia plne využívať ‎ európske miestne energetické spoločenstvá

Miestne a regionálne orgány sú kľúčovými aktérmi na ceste k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy. Výroba energie na miestnej úrovni je nevyhnutná na podporu získavania energie z obnoviteľných zdrojov, šírenie energetickej demokracie a zníženie miery energetickej chudoby. V súčasnosti má približne 50 miliónov domácností v Európe ťažkosti zabezpečiť si dostatočné kúrenie ( Stredisko pre monitorovanie energetickej chudoby ). Každoročne je potrebných približne 180 miliárd EUR dodatočných investícií na to, aby sa dosiahli ciele EÚ do roku 2030 dohodnuté v  Paríži vrátane zníženia emisií skleníkových plynov o 40 % (v porovnaní s úrovňami z roku 1990).

Rôzne aspekty balíka opatrení EÚ v oblasti čistej energie postupne získavajú jasnejšie kontúry. Dva týždne po zverejnení stratégie Európskej komisie na dosiahnutie nulovej bilancie emisií CO 2 do roku 2050 Európsky výbor regiónov prijal stanovisko s odporúčaniami v záujme plného využitia potenciálu miestnych energetických spoločenstiev vrátane energetických družstiev.

Členovia prijali stanovisko, ktoré pripravila spravodajkyňa Mariana Gâju (RO/SES) na tému Modely miestnej zodpovednosti za energetiku a úloha miestnych energetických spoločenstiev pri energetickej transformácii v Európe . Európske mestá a regióny konštatujú, že rozvoj energetických spoločenstiev stále čelí mnohým prekážkam, ako sú obmedzujúce vnútroštátne právne rámce, obmedzený prístup k vnútroštátnym rozvodným sieťam elektrickej energie a k financovaniu, a narážajú na vzájomne protichodné systémy podpory v jednotlivých členských štátoch a všeobecný nedostatok politickej podpory.

Starostka obce Cupăna z rumunského regiónu Constanța Mariana Gâju (RO/SES) uviedla: „Domnievame sa, že budúcnosť výroby energie je v rukách občanov. Musíme zabezpečiť, aby miestne energetické spoločenstvá mohli plne prispievať k decentralizácii a demokratizácii energetických systémov a podporovať udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj na miestnej úrovni. Miestna výroba, distribúcia a spotreba energie sú hlavnou zbraňou v boji proti energetickej chudobe.“

Mestá a regióny požadujú zjednodušené pravidlá a administratívne postupy pre malých výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov a pre miestne energetické spoločenstvá aby sa zabezpečilo, že nebudú čeliť diskriminačnému administratívnemu zaťaženiu alebo nákladom v porovnaní s etablovanými energetickými spoločnosťami.

Členovia vyzývajú na užšiu koordináciu medzi regionálnou a energetickou politikou na úrovni EÚ a členských štátov. Takisto pripomínajú, že zosúladenie rôznych systémov podpory pre energiu z obnoviteľných zdrojov je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov energetickej únie a cieľov Parížskej dohody, ako aj cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Zhromaždenie EÚ združujúce mestá a regióny naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili lepšie plánovanie a dlhodobé investičné politiky pre projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie s garantovanými mechanizmami finančnej podpory, aby sa pre modely miestnej zodpovednosti za energetiku vytvorili istejšie podmienky.

VR preto vyzýva členské štáty, aby zriadili osobitné systémy finančnej podpory pre miestne energetické spoločenstvá, a to najmä vo fázach plánovania a zriaďovania. Mestá a regióny EÚ odporúčajú zabezpečiť transformáciu dotácií na úver, záruky alebo možnosti získať úver s nižšími nákladmi a zároveň zjednodušiť prístup k technickým informáciám a usmerneniam týkajúcim sa zriaďovania, financovania a prevádzkovania projektov spoločenstiev a inovačných vlastníckych štruktúr.

Zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov vyzývajú všetky úrovne riadenia, aby zlepšili informovanosť občanov o potenciáli miestnych energetických spoločenstiev a o možnostiach účasti na nich. Členovia výboru oceňujú, že sa v najnovších právnych predpisoch EÚ spomína úloha miestnych energetických spoločenstiev, ale žiadajú o jasnejšie ustanovenia a spoločné pravidlá s cieľom naplno využiť ich potenciál.

Takisto odporúčajú miestnym a regionálnym orgánom v celej Európe, aby zmapovali energetické spoločenstvá a podporovali ich rozvoj prostredníctvom poradenských služieb.

Podkladové informácie

Európsky výbor regiónov reagoval na rôzne aspekty balíka opatrení v oblasti čistej energie v týchto stanoviskách:

Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie , spravodajca Michel Lebrun (BE/EĽS), člen obecného zastupiteľstva, Viroinval (apríl 2016).

Energetická únia a čistá energia , spravodajca Bruno Hranić (HR/EĽS), starosta obce Vidovec (júl 2017).

Energetická účinnosť a budovy , spravodajca: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), člen zastupteľstva provincie Flevoland (júl 2017).

Energia z obnoviteľných zdrojov a vnútorný trh s elektrinou , spravodajkyňa: Daiva Matonienė (LT/EKR), členka mestského zastupiteľstva, Šiauliai.

Stredisko EÚ pre monitorovanie energetickej chudoby je 40-mesačným projektom, ktorý sa začal v decembri 2016. Jeho hlavným poslaním je vyvolať zmenu v znalostiach o rozsahu energetickej chudoby v Európe a o inovatívnych politikách a postupoch na boj proti nej.

Európska komisia (marec 2018) . Každoročne je potrebných približne 180 miliárd EUR dodatočných investícií na to, aby sa dosiahli ciele EÚ do roku 2030 dohodnuté v Paríži, vrátane zníženia emisií skleníkových plynov o 40 %.

Fotografie z plenárneho zasadnutia sú dostupné tu .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Ocenenia Európskeho týždňa redukcie odpadu sa budú slávnostne odovzdávať 25. júna 2020
Ocenenia Európskeho týždňa redukcie odpadu sa budú slávnostne odovzdávať 25. júna 2020
18.06.2020