Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Verejná doprava po pandémii COVID-19 – potreba inovatívnych a bezpečných krízových riešení teraz i v budúcnosti  

V tomto rozhovore maršálek Mazovského vojvodstva Adam Struzik (PL/EĽS) odpovedá na šesť otázok o tom, ako zlepšiť verejnú dopravu v mestách a metropolitných regiónoch.

Stanovisko na tému Výzvy týkajúce sa verejnej dopravy v mestách a metropolitných oblastiach , ktorého spravodajcom je Adam Struzik (PL/EĽS), bude prijaté na plenárnom zasadnutí VR v decembri 2020.

V stanovisku sa poukazuje na výzvy, ktoré prináša rastúca automobilová doprava v mestách a metropolitných oblastiach, a vyzýva sa na udržateľné a inteligentné riešenia v oblasti mobility.

1. Akým hlavným výzvam čelí verejná doprava v mestách a metropolitných oblastiach?

Hlavnými výzvami sú predovšetkým bezpečná a moderná doprava, t. j. dobre navrhnutá, organizovaná, integrovaná a správne fungujúca doprava.

Kvalitná doprava sa premietne do vysokej kvality života obyvateľov, ak sa zabezpečí ľahký prístup k tovaru a službám a dobrá kvalita životného prostredia. To by sa malo chápať z hľadiska dostupnosti, pokiaľ ide o vzdialenosť od miest poskytujúcich služby obyvateľom, ako aj cenovej dostupnosti a optimálnej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Kvalita verejnej dopravy je neoddeliteľne spätá s jej schopnosťou konkurovať individuálnej doprave, čo znamená vyvážené náklady pre používateľov i miestne samosprávy, ako aj s aspektom udržateľnosti tým, že umožňuje prístup k alternatívnym druhom dopravy (chôdza, cyklistika atď.).

Preto bude úlohou miestnych a regionálnych samospráv ponúkať bezpečné dopravné prostriedky pre cestujúcich aj ich životné prostredie.

2. Ako možno zmeniť rozhodovanie používateľov a správanie dochádzajúcich do práce s cieľom podporiť najudržateľnejšie spôsoby dopravy? Aké stimuly majú k dispozícii miestne a regionálne samosprávy?

Prvým krokom je zabezpečiť integrované spôsoby dopravy a zároveň systematicky zvyšovať povedomie obyvateľov, vytvárať stimuly, t. j. optimálne plánovať infraštruktúru, aby prevážili výhody verejnej dopravy nad individuálnou dopravou.

Prioritou by mali byť nástroje na využívanie dopravy vo forme jednoduchých elektronických služieb, ale mala by sa zohľadniť aj dostupnosť dopravy pre všetkých vrátane sociálnych skupín s digitálnymi obmedzeniami.

Treba ísť príkladom, preto je mimoriadne dôležité a naliehavé zaviesť inovatívne riešenia v oblasti riadenia a organizácie dopravy a dobré územné plánovanie, ktoré uľahčia integráciu verejnej a individuálnej dopravy. Tú nemožno úplne odstrániť, ale možno ju v čo najväčšej možnej miere obmedziť. To by sa malo optimalizovať prostredníctvom analýz a diagnostík na základe aktualizovaných údajov zo systémov monitorovania tokov mobility, ktoré sú zachytené v plánoch udržateľnej mestskej mobility.

Na dosiahnutie cieľov dekarbonizácie budú mestá a metropolitné oblasti potrebovať politické rozhodnutia a primerané finančné zdroje vrátane externých zdrojov z fondov politiky súdržnosti a iných nástrojov financovania.

3. Bola koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility úspešná pri prekonávaní administratívnych a geografických hraníc, pokiaľ ide o návrhy systémov mestskej mobility?

Koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility sa v Poľsku stretla s veľmi dobrým ohlasom a záujmom niekoľkých desiatok miest. Niektoré z nich boli vybrané na priamu spoluprácu s iniciatívou JASPERS.

Treba zdôrazniť, že účinné plánovanie mestskej mobility musí byť prispôsobené počtu obyvateľov, musí byť založené na skúsenostiach s mobilitou, musí sa prispôsobiť osobitostiam daných oblastí a dopravných systémov, t. j. musí zohľadňovať prepojenia s hlavným mestom regiónu, plánovať opatrenia na zlepšenie návykov obyvateľov mesta alebo metropolitných oblastí v oblasti mobility a zachovať úzke prepojenie a integráciu medzi susediacimi mestami.

Samosprávam záleží na tom, aby bola verejná doprava efektívna a integrovaná z hľadiska priestoru, organizácie i cestovného. Je to dôležité najmä v metropolitných oblastiach, hlavných mestách regiónov a vo väčších mestských aglomeráciách, kde sa dochádzanie spája s prepojením mnohých prostriedkov mestskej, prímestskej a miestnej dopravy s celoštátnou dopravou. Je dôležité zdôrazniť dostupnosť miest pre vidiecke oblasti. Napríklad v Poľsku existujú miesta, kde chýbajú takéto dopravné prepojenia.

Vypracovanie plánu udržateľnej mestskej mobility umožňuje naplánovať optimálny model systému mobility integrujúceho spoločný systém cenotvorby s jasnou synergiou medzi mnohými prevádzkovateľmi verejnej dopravy pôsobiacimi v tej istej metropolitnej oblasti. Navyše sa tým uľahčuje prístup k zastávkam verejnej dopravy, napr. prostredníctvom systému záchytných parkovísk P+R v periférii miest.

4. Bola Európska únia v minulosti dostatočne ambiciózna vo svojej dopravnej politike? V ktorých oblastiach by mohla byť ambicióznejšia?

Biela kniha z roku 2011 stratila svoju aktuálnosť a Európska komisia už pracuje na stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, čo je veľmi dobrý krok. Podpora, ktorú EK poskytuje miestnym a regionálnym samosprávam vo forme dodatočných zdrojov financovania, má rozhodujúci význam. Okrem podpory nových investícií do dopravy budú politika súdržnosti a finančné mechanizmy EÚ podporovať modernizáciu existujúcich dopravných systémov zvýšením podielu alternatívnych a udržateľných riešení pre individuálnu automobilovú dopravu.

Mestská mobilita a celkový kontext politiky v oblasti verejnej dopravy musia byť pevnou súčasťou širšie koncipovanej sociálnej politiky. Je potrebné postarať sa o obyvateľov, ktorí znášajú najväčšie náklady dopravy, a to tak z finančného hľadiska, ako aj pokiaľ ide o jej vonkajšie vplyvy v dôsledku nadmerného hluku, znečistenia ovzdušia a pôdy, či vyvlastnenia na požadovanú modernizáciu infraštruktúry.

5. Aký druh podpory bude potrebný pre miestne a regionálne samosprávy na európskej úrovni, pokiaľ ide o spoločnú dopravnú politiku?

Uvedená nová stratégia v oblasti dopravy, ktorá vytyčuje modernú víziu mestskej a metropolitnej dopravy, bude určite silnou podporou a snahou o nový pohľad na túto tematickú oblasť, v ktorej je verejná doprava centrálnym obehovým systémom mesta.

Mestským a metropolitným ekosystémom v EÚ sa musí poskytnúť externá finančná podpora, aby sa zvýšila úroveň poskytovaných dopravných služieb. Katalóg programov, fondov a nástrojov je bohatý a mal by byť ľahko dostupný, keďže najjednoduchšie riešenia sa často ukazujú ako najúčinnejšie. Je to jediný spôsob, ako vytvoriť dobre fungujúce integrované systémy verejnej dopravy. Preto je dôležité nasmerovať zdroje z rozpočtu EÚ priamo na regionálne samosprávy, ktoré sú zodpovedné za tieto úlohy a vykonávajú ich prostredníctvom operačných programov na roky 2021 – 2027.

Mala by sa zdôrazniť osobitná úloha Fondu na spravodlivú transformáciu ako súčasti balíka politík v rámci Európskej zelenej dohody. Jeho cieľom je podporovať regióny, ktoré čelia veľkým sociálno-ekonomickým výzvam pri dosahovaní klimatickej neutrality, t. j. podporovať mestá a metropolitné oblasti pri prechode na verejnú dopravu bez emisií CO 2 .

6. Pandémia COVID-19 má zničujúci vplyv na využívanie verejnej dopravy. Ako obnoviť dôveru a kompenzovať stratené príjmy s cieľom zaručiť vysokú úroveň služieb aj v budúcnosti?

Pandémia COVID-19 žiaľ vyvolala nový neželaný trend obmedzovať potrebu každodennej mobility na minimum. Je to najmä v dôsledku rozšírenia telepráce, zavedenia opatrení jednotlivých členských štátov, ktoré obmedzujú pohyb ľudí na verejných priestranstvách, a pocitu, že dopravné prostriedky sú v období pandémie menej bezpečné. Jednou z reakcií na tieto trendy by mohlo byť zavedenie koncepcií, ako je „15-minútové mesto“.

Miestne a regionálne samosprávy musia znášať dodatočné náklady na prevenciu rizík súvisiacich s hygienou vo vozidlách verejnej dopravy, aby zachovali rovnováhu medzi stratami a príjmami z mobility. Podporí sa to aj účinnou informačnou kampaňou na propagáciu obmedzenia používania automobilov, keďže v mnohých prípadoch sú pri dochádzaní do práce využívané len jednou osobou.

Nová integrovaná stratégia verejnej dopravy musí zahŕňať celoeurópske normy v oblasti prevencie a odhaľovania konkrétnych hrozieb vrátane pandémií a postupy na zaistenie bezpečného pohybu osôb v prípade, že sa takéto hrozby vyskytnú.

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :