Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky výskumný priestor: je potrebné v plnej miere uznať regionálne centrá inovácie  

Mestá a regióny chcú byť v plnej miere zapojené do riadenia a vykonávania európskej politiky v oblasti výskumu a inovácie. Predovšetkým zavedenie centier európskeho výskumného priestoru môže byť dôležitým nástrojom na dosiahnutie cieľov Európskej únie v oblasti ekologickej, digitálnej, sociálnej a hospodárskej transformácie, zdôrazňuje Európsky výbor regiónov (VR) v stanovisku, ktoré vypracoval poslanec regionálneho zastupiteľstva regiónu Pays de la Loire Christophe Clergeau (FR/SES).

V septembri 2020 Komisia prijala oznámenie , ktorého cieľom je oživiť európsky výskumný priestor (EVP) stanovením novej vízie, jasných cieľov a konkrétnych opatrení v tejto oblasti. Hoci sa v ňom regionálnym inovačným ekosystémom pripisuje väčší význam, Európsky výbor regiónov s poľutovaním konštatuje, že riadenie EVP naďalej zostáva v rukách Komisie a členských štátov a že EVP je koncipovaný viac ako pokračovanie programu Horizont Európa namiesto toho, aby priniesol viditeľný posun smerom k „Európskemu výskumnému a vzdelávaciemu priestoru“.

Výbor sa preto zasadzuje za transverzálny prístup úzko prepojený s regionálnymi politikami, do ktorého by bolo zapojené široké spektrum zainteresovaných strán – univerzity, priemysel, rôzne úrovne verejného sektora, občania a občianska spoločnosť – a zdôrazňuje, že je potrebné v plnej miere uznať, že inteligentné špecializácie a ich kolektívny a podnikateľský proces sú základným kameňom európskej výkonnosti v oblasti výskumu a inovácie.

Ako uviedol spravodajca Christophe Clergeau : „ Európsky výskumný priestor by si okrem excelentnosti mal za cieľ stanoviť aj v dostupnosť vysokokvalitnej vedy vo všetkých mestách a regiónoch EÚ, ktorú možno využívať s cieľom podporiť inovácie a pomôcť spoločnosti a podnikom plniť výzvy cieľov udržateľného rozvoja a čeliť súčasným krízam. Centrá EVP (tzv. ERAHubs) sú optimálnym nástrojom na úplné uznanie prínosu miestne orientovaného prístupu k vede a inovácii. Tento prístup je ešte potrebnejší v kontexte súčasných kríz, ich vplyvu na najzraniteľnejšie a najohrozenejšie územia, ako aj fragmentácie EVP.

Počas svojho dnešného vystúpenia na plenárnom zasadnutí VR zdôraznila komisárka zodpovedná za inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Grabiel , že „ regióny a mestá budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri posilňovaní európskeho výskumného priestoru, podpore obnovy a zvyšovaní odolnosti Európy. Vďaka nášmu spoločnému akčnému plánu s Európskym výborom regiónov poskytneme výskumným pracovníkom, podnikateľom a občianskej spoločnosti možnosti konsolidovať svoje regionálne výskumné a inovačné ekosystémy a stať sa súčasťou celoeurópskej siete excelentnosti.

Poslanec EP Dan Nica (RO/S&D) uviedol, že „hoci je EÚ lídrom v oblasti výskumu a inovácie a medzinárodnej vedeckej spolupráce, zaostáva pri premieňaní výsledkov výskumu na prelomové inovácie a pri mobilizácii výskumných a technologických kapacít v menej rozvinutých regiónoch. Väčší dôraz by sa mal klásť na vzťah medzi výskumom a podnikmi, na dostupnosť vysokokvalitnej vedy vo všetkých mestách a regiónoch EÚ a na ich úlohu v procese spoluvytvárania. Dúfam, že centrá ERAHubs budú viac zohľadňovať regionálne ekosystémy a inovačné centrá a že budú stimulovať aj menej rozvinuté regióny.“

Európsky výbor regiónov žiada, aby sa aspoň 50 až 100 lokalít v Európe uznalo za ERAHubs a aby medzi nimi boli aj vznikajúce ekosystémy v najviac znevýhodnených regiónoch. Mali by sa uznať ako oporné body, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie cieľov Európskej únie a byť podporované priamo zo strany EÚ, a to aj finančne.

Spravodajca Clergeau zdôrazňuje, že sieť ERAHubs by sa mohla stať vynikajúcim rámcom pre vznik kolektívnych výskumných a inovačných projektov spájajúcich niekoľko regionálnych ekosystémov a inovačných centier v rámci prístupu zdola nahor. Ľutuje však, že EVP je roztrieštený a medzi krajinami a regiónmi existujú veľké rozdiely, čo sa odzrkadlilo aj v poslednej správe o pokroku v oblasti EVP regionálnom prehľade výsledkov inovácie .

Keďže sa výbor obáva, že kríza COVID-19 bude mať za následok prudké zníženie investícií do výskumu v najzraniteľnejších a najviac postihnutých regiónoch, vyzýva, aby sa z plánu obnovy Next Generation EU a nového finančného rámca viac podporilo vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie, ktoré slúžia cieľom EVP. Rovnako by sa mali mobilizovať možnosti programu REACT-EU Fondu na spravodlivú transformáciu , a to v súlade s operačnými programami, ktoré prijali jednotlivé regióny, ako aj s ich stratégiami pre inteligentnú špecializáciu.

Ďalšie informácie

Politika v oblasti výskumu a inovácie má osobitné postavenie v  spoločnom akčnom pláne prijatom v novembri 2020 spolu s útvarmi komisárky Mariye Gabriel (GR RTD, GR EAC a JRC). Zabezpečuje posilnenú spoluprácu a politickú diskusiu v tejto oblasti medzi Európskou komisiou a Európskym výborom regiónov, pričom na obnovenom EVP bude založená predovšetkým strategická spolupráca súvisiaca s  platformou na výmenu poznatkov (KEP). Akcie v rámci platformy na výmenu poznatkov (KEP 2.0) priblížia koncepcie EVP bežnému obyvateľstvu a poskytnú regionálnym/miestnym aktérom príležitosť podporovať ich príslušné činnosti v oblasti výskumu a inovácií.

Kontakt

Lauri Ouvinen

Tel.: 32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023