Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky výskumný priestor: je potrebné v plnej miere uznať regionálne centrá inovácie  

Mestá a regióny chcú byť v plnej miere zapojené do riadenia a vykonávania európskej politiky v oblasti výskumu a inovácie. Predovšetkým zavedenie centier európskeho výskumného priestoru môže byť dôležitým nástrojom na dosiahnutie cieľov Európskej únie v oblasti ekologickej, digitálnej, sociálnej a hospodárskej transformácie, zdôrazňuje Európsky výbor regiónov (VR) v stanovisku, ktoré vypracoval poslanec regionálneho zastupiteľstva regiónu Pays de la Loire Christophe Clergeau (FR/SES).

V septembri 2020 Komisia prijala oznámenie , ktorého cieľom je oživiť európsky výskumný priestor (EVP) stanovením novej vízie, jasných cieľov a konkrétnych opatrení v tejto oblasti. Hoci sa v ňom regionálnym inovačným ekosystémom pripisuje väčší význam, Európsky výbor regiónov s poľutovaním konštatuje, že riadenie EVP naďalej zostáva v rukách Komisie a členských štátov a že EVP je koncipovaný viac ako pokračovanie programu Horizont Európa namiesto toho, aby priniesol viditeľný posun smerom k „Európskemu výskumnému a vzdelávaciemu priestoru“.

Výbor sa preto zasadzuje za transverzálny prístup úzko prepojený s regionálnymi politikami, do ktorého by bolo zapojené široké spektrum zainteresovaných strán – univerzity, priemysel, rôzne úrovne verejného sektora, občania a občianska spoločnosť – a zdôrazňuje, že je potrebné v plnej miere uznať, že inteligentné špecializácie a ich kolektívny a podnikateľský proces sú základným kameňom európskej výkonnosti v oblasti výskumu a inovácie.

Ako uviedol spravodajca Christophe Clergeau : „ Európsky výskumný priestor by si okrem excelentnosti mal za cieľ stanoviť aj v dostupnosť vysokokvalitnej vedy vo všetkých mestách a regiónoch EÚ, ktorú možno využívať s cieľom podporiť inovácie a pomôcť spoločnosti a podnikom plniť výzvy cieľov udržateľného rozvoja a čeliť súčasným krízam. Centrá EVP (tzv. ERAHubs) sú optimálnym nástrojom na úplné uznanie prínosu miestne orientovaného prístupu k vede a inovácii. Tento prístup je ešte potrebnejší v kontexte súčasných kríz, ich vplyvu na najzraniteľnejšie a najohrozenejšie územia, ako aj fragmentácie EVP.

Počas svojho dnešného vystúpenia na plenárnom zasadnutí VR zdôraznila komisárka zodpovedná za inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Grabiel , že „ regióny a mestá budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri posilňovaní európskeho výskumného priestoru, podpore obnovy a zvyšovaní odolnosti Európy. Vďaka nášmu spoločnému akčnému plánu s Európskym výborom regiónov poskytneme výskumným pracovníkom, podnikateľom a občianskej spoločnosti možnosti konsolidovať svoje regionálne výskumné a inovačné ekosystémy a stať sa súčasťou celoeurópskej siete excelentnosti.

Poslanec EP Dan Nica (RO/S&D) uviedol, že „hoci je EÚ lídrom v oblasti výskumu a inovácie a medzinárodnej vedeckej spolupráce, zaostáva pri premieňaní výsledkov výskumu na prelomové inovácie a pri mobilizácii výskumných a technologických kapacít v menej rozvinutých regiónoch. Väčší dôraz by sa mal klásť na vzťah medzi výskumom a podnikmi, na dostupnosť vysokokvalitnej vedy vo všetkých mestách a regiónoch EÚ a na ich úlohu v procese spoluvytvárania. Dúfam, že centrá ERAHubs budú viac zohľadňovať regionálne ekosystémy a inovačné centrá a že budú stimulovať aj menej rozvinuté regióny.“

Európsky výbor regiónov žiada, aby sa aspoň 50 až 100 lokalít v Európe uznalo za ERAHubs a aby medzi nimi boli aj vznikajúce ekosystémy v najviac znevýhodnených regiónoch. Mali by sa uznať ako oporné body, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie cieľov Európskej únie a byť podporované priamo zo strany EÚ, a to aj finančne.

Spravodajca Clergeau zdôrazňuje, že sieť ERAHubs by sa mohla stať vynikajúcim rámcom pre vznik kolektívnych výskumných a inovačných projektov spájajúcich niekoľko regionálnych ekosystémov a inovačných centier v rámci prístupu zdola nahor. Ľutuje však, že EVP je roztrieštený a medzi krajinami a regiónmi existujú veľké rozdiely, čo sa odzrkadlilo aj v poslednej správe o pokroku v oblasti EVP regionálnom prehľade výsledkov inovácie .

Keďže sa výbor obáva, že kríza COVID-19 bude mať za následok prudké zníženie investícií do výskumu v najzraniteľnejších a najviac postihnutých regiónoch, vyzýva, aby sa z plánu obnovy Next Generation EU a nového finančného rámca viac podporilo vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie, ktoré slúžia cieľom EVP. Rovnako by sa mali mobilizovať možnosti programu REACT-EU Fondu na spravodlivú transformáciu , a to v súlade s operačnými programami, ktoré prijali jednotlivé regióny, ako aj s ich stratégiami pre inteligentnú špecializáciu.

Ďalšie informácie

Politika v oblasti výskumu a inovácie má osobitné postavenie v  spoločnom akčnom pláne prijatom v novembri 2020 spolu s útvarmi komisárky Mariye Gabriel (GR RTD, GR EAC a JRC). Zabezpečuje posilnenú spoluprácu a politickú diskusiu v tejto oblasti medzi Európskou komisiou a Európskym výborom regiónov, pričom na obnovenom EVP bude založená predovšetkým strategická spolupráca súvisiaca s  platformou na výmenu poznatkov (KEP). Akcie v rámci platformy na výmenu poznatkov (KEP 2.0) priblížia koncepcie EVP bežnému obyvateľstvu a poskytnú regionálnym/miestnym aktérom príležitosť podporovať ich príslušné činnosti v oblasti výskumu a inovácií.

Kontakt

Lauri Ouvinen

Tel.: 32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023