Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Udržateľnosť musí byť pre Európu hlavnou zásadou  
Výzva miest a regiónov: ciele udržateľného rozvoja sa musia stať ústredným prvkom budúcej dlhodobej stratégie Európy, keďže doteraz ich Európska rada nezohľadňovala.

Urobiť z cieľov udržateľného rozvoja základ dlhodobej stratégie EÚ pre udržateľnú Európu do roku 2030 bolo hlavnou témou diskusie s podpredsedom Európskej komisie Jyrkim Katainenom na júnovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR). Členovia VR takisto prijali stanovisko Arnoldasa Abramavičiusa (LT/EĽS) venované úlohe regiónov a miest pri lokalizácii cieľov udržateľného rozvoja.

Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja, ktoré prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v septembri 2015, predstavuje východiskovú koncepciu na usmerňovanie budúceho hospodárskeho a sociálneho rozvoja na celom svete. Každý z týchto 17 cieľov obsahuje osobitné čiastkové ciele (spolu 169 cieľov), ktoré sú zamerané na odstránenie chudoby, ochranu životného prostredia a zabezpečenie prosperity do roku 2030. Európska komisia predstavila v januári 2019 diskusný dokument o udržateľnejšej Európe, v ktorom predložila tri scenáre, ako tieto ciele dosiahnuť. V jednom z nich sa navrhuje, aby EÚ prijala zastrešujúcu stratégiu EÚ zameranú na ciele udržateľného rozvoja. Európsky výbor regiónov má väčšie ambície.

„Ak chce EÚ ukázať, že to so spravodlivosťou a zmenou klímy myslí vážne, musí byť udržateľnosť v nasledujúcom desaťročí naším smerodajným princípom, a nie len poznámkou pod čiarou. Hoci je poľutovaniahodné, že členské štáty EÚ nenašli politickú odvahu, aby sa v plnej miere zaviazali k plneniu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, náš výbor bude naďalej presadzovať svoje presvedčenie, že iná možnosť neexistuje: musíme vybudovať udržateľnú EÚ, a to v partnerskej spolupráci s jej regiónmi a mestami,“ vyhlásil predseda VR Karl Heinz Lambertz .

Keďže 65 % zo 169 čiastkových cieľov zahrnutých do 17 cieľov udržateľného rozvoja nemožno dosiahnuť bez účasti aktérov na nižšej ako celoštátnej úrovni ( OSN ), je v záujme splnenia ambicióznych cieľov stanovených v Agende 2030 OSN najzásadnejšie uplatňovať prístupy zdola nahor a viacúrovňové riadenie. nedávneho prieskumu o miestnych a regionálnych príspevkoch k cieľom udržateľného rozvoja, ktorý uskutočnil VR v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj(OECD), vyplýva, že 59 % respondentov pracuje na tom, aby splnili ciele udržateľného rozvoja.

Ako zdôraznil podpredseda Európskej komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen , „Výbor regiónov, naše mestá, obce a regióny sú našimi hlavnými partnermi pri realizácii opatrení a inovácii. Bez tohto úzkeho prepojenia by sme nemohli dosiahnuť ciele, ktoré sme si spoločne stanovili na úrovni EÚ“. Ako ďalej dodal, „inovácie prichádzajú z regiónov. Každá jedna inovácia bola vymyslená v meste alebo obci.“

„Mnohé regióny EÚ sú priekopníkmi v lokalizácii cieľov udržateľného rozvoja a preukázali, že regióny a mestá sú nevyhnutné nielen ako realizátori, ale aj ako tvorcovia politík, ktorí sú k svojim občanom, podnikom a miestnym komunitám najbližšie. Veľa regiónov má ambicióznejšie ciele než ich krajina. Jedným z príkladov je moje domovské mesto Espoo, druhé najväčšie mesto vo Fínsku, ktoré si ako súčasť programu OSN združujúceho 25+5 priekopníckych miest v dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja stanovilo za cieľ dosiahnuť Agendu 2030 do roku 2025 a podporiť v transformačnom procese aj ďalšie krajiny na celom svete,“ uviedol prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula .

„Dosiahnutie méty na nikoho nezabudnúť si bude vyžadovať začleňovanie cieľov udržateľného rozvoja do všetkých politík EÚ, ako aj podporu z regionálnych, celoštátnych a európskych fondov a ich integráciu. Podmienkou vybudovania udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho modelu pre Európu sú ďalekosiahle štrukturálne reformy. Pre úspešnú realizáciu cieľov udržateľného rozvoja v praxi je kľúčové zosúladiť európsky semester a silnú politiku súdržnosti pre všetky regióny s cieľmi udržateľného rozvoja, a to za predpokladu, že sa bude vychádzať z právne záväzného kódexu správania pre partnerstvo medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy. Nástroje máme k dispozícii, potrebná je však politická vôľa, aby sa ciele udržateľného rozvoja stanovili za prioritu,“ poznamenal spravodajca stanoviska VR na tému Ciele trvalo udržateľného rozvoja: základ dlhodobej stratégie EÚ pre udržateľnú Európu do roku 2030 a poslanec okresného zastupiteľstva Zarasai Arnoldas Abramavičius (LT/EĽS).

Na plenárnom zasadnutí 8. a 9. októbra 2019 bude predložené osobitné stanovisko VR, ktoré bude v rámci cieľov udržateľného rozvoja zamerané na pilier planéta.

Súvislosti

Stanovisko na tému Ciele trvalo udržateľného rozvoja: základ dlhodobej stratégie EÚ pre udržateľnú Európu do roku 2030 je reakciou VR na diskusný dokument Európskej komisie Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 , ktorý bol zverejnený v januári 2019. V tomto dokumente sú predstavené tieto tri scenáre, ktoré majú rozprúdiť diskusiu o tom, ako nadviazať na ciele udržateľného rozvoja v rámci EÚ:

1. zastrešujúca stratégia EÚ zameraná na ciele udržateľného rozvoja, ktorá bude usmerňovať postup EÚ a jej členských štátov;

2. Komisia bude pokračovať v zapracúvaní cieľov udržateľného rozvoja do všetkých relevantných politík EÚ, ale členské štáty sa nebudú musieť angažovať;

3. zvýšený dôraz na vonkajšiu činnosť a zároveň konsolidácia súčasných ambícií v oblasti udržateľnosti na úrovni EÚ.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Share: