Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri požadujú, aby sa viac podporovala udržateľná a dostupná doprava, s cieľom lepšie chrániť zdravie občanov a životné prostredie  

Dekarbonizácia dopravy je kľúčom k riešeniu klimatickej krízy a zlepšeniu zdravia a životnej úrovne občanov. Vo svojich stanoviskách o transeurópskej dopravnej sieti a novom rámci mestskej mobility, ktoré boli prijaté na plenárnom zasadnutí 11. októbra, Európsky výbor regiónov (VR) požaduje lepšie pravidlá a primerané finančné prostriedky, ktoré umožnia prepojiť územia EÚ dostupnými a udržateľnými dopravnými sieťami a vytvoriť cenovo dostupné systémy mestskej dopravy bez emisií.

Európske mestá a regióny zohrávajú významnú úlohu pri podpore a rozvoji dostupnej a udržateľnej dopravy v EÚ. Sú v prvej línii, pokiaľ ide o plnenie cieľov v oblasti dekarbonizácie dohodnutých na úrovni EÚ a o rozvoj dopravných sietí na všetkých územiach EÚ, ktoré sa usilujú zlepšiť sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť a zvrátiť rastúce riziko chudoby v oblasti mobility vo vidieckych oblastiach.

Členovia Európskeho výboru regiónov na svojom plenárnom zasadnutí 11. októbra prijali stanoviská o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) a novom rámci pre mestskú mobilitu, v ktorých vyzvali na užšie zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do tvorby politík a usmernení týkajúcich sa zavádzania udržateľných a prístupných dopravných systémov v regiónoch a mestách EÚ.

Miestne a regionálne samosprávy sa aktívne podieľajú na plánovaní a financovaní dopravnej infraštruktúry na svojom území. V stanovisku na tému Usmernenia pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktoré členovia VR prijali na plenárnom zasadnutí 11. októbra, žiadajú preto o väčšie zapojenie regiónov do riadiacej štruktúry TEN-T.Okrem toho zdôraznili, že odstrániť nedostatky, ťažkosti a technické prekážky v odvetví dopravy je najlepší spôsob, ako ukázať európskym občanom konkrétnu európsku pridanú hodnotu. V stanovisku sa taktiež konštatuje, že TEN-T sa zameriava na vytvorenie a rozvoj celoeurópskej multimodálnej dopravnej siete, pričom sa uprednostňujú najekologickejšie druhy dopravy, prináša výraznú európsku pridanú hodnotu a podporuje súdržnosť a prepojenosť všetkých regiónov.

Emisie CO2 z dopravy, najmä z osobných áut a dodávok, predstavujú tretinu celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Zabezpečením infraštruktúry pre mobilitu s nízkymi a nulovými emisiami bude TEN-T zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní klimatických cieľov Európskej zelenej dohody a Parížskej dohody. Miestne a regionálne samosprávy zdôraznili sociálno-ekonomický prínos cezhraničných projektov realizovaných na ich území, ale zároveň upozornili, že TEN-T musí zohľadňovať rozmanitosť výziev, ktorým čelia regióny EÚ.

Členovia VR upozornili aj na to, že je dôležité stanoviť jasné pravidlá na podporu druhov dopravy šetrných ku klíme a zabezpečiť, aby sa dopravná infraštruktúra prispôsobovala účinkom zmeny klímy a novým rizikám, ktoré s nimi súvisia.

Spravodajkyňa pre toto stanovisko Isabelle Boudineau (FR/SES), ktorá je poslankyňou regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine, na margo TEN-T uviedla: „Ťažkosti s dovozom pšenice a surovín, ktoré v súčasnosti uviazli na Ukrajine, svedčia o tom, že vytvoriť účinný európsky dopravný systém je potrebné nielen z hospodárskeho hľadiska, ale aj pre európsku sebestačnosť. Je preto nevyhnutné skompletizovať TEN-T rozvojom cezhraničných dopravných projektov. Musíme zlepšiť mestské uzly a lepšie ich integrovať do dopravného systému, aby sa voľný pohyb osôb a tovaru stal realitou pre všetkých.“

Pokiaľ ide o „nový rámec mestskej mobility“, ktorý navrhla Európska komisia, členovia VR zdôraznili, že po desaťročiach chýbajúcich investícií do verejnej dopravy sa v dôsledku pandémie COVID-19 a ruskej agresie voči Ukrajine ešte viac prehĺbil nedostatok finančných prostriedkov, ktorému čelia miestne a regionálne samosprávy. Mohlo by to ohroziť ich záväzok poskytovať lepšie a ekologickejšie dopravné služby občanom v mestských aj vo vidieckych oblastiach.

Keďže mestské oblasti sú v súčasnosti zodpovedné za približne 23 % celkových emisií z dopravy v EÚ, členovia v stanovisku na tému Nový rámec EÚ pre mestskú mobilitu zdôraznili, že verejná doprava musí byť základom mestskej mobility v EÚ a že zároveň treba vytvoriť lepšie podmienky pre zvýšenú aktívnu mobilitu, ako aj pre mikromobilitu a iné inovačné riešenia.

Spravodajkyňa Linda Gaasch (LU/Zelení), poslankyňa zastupiteľstva mesta Luxemburg, vyhlásila, že „viac chôdze a bicyklovania, ako aj ďalší rozvoj systémov verejnej dopravy a logistických riešení bez emisií sú budúcnosťou mestskej mobility. Týmto stanoviskom o rámci pre mestskú mobilitu Výbor regiónov vysiela ostatným európskym inštitúciám jasný signál: mestá a regióny sú pripravené na transformáciu mobility.

Okrem toho sa v stanovisku uvádza, že na zaistenie prepojenia prímestských a vidieckych oblastí a na zmiernenie chudoby v oblasti mobility je potrebné celkovo zvýšiť kapacitu verejnej dopravy a zaujať strategickejší prístup k inováciám (napr. verejná doprava na požiadanie). Hospodárska prosperita mestských centier a ich okolia priamo závisí od plynulosti mobility. Na jej zabezpečenie a v záujme dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti udržateľnosti je nevyhnutné zaistiť miestnym a regionálnym samosprávam lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ. VR v stanovisku taktiež vyzýva, aby sa miestne a regionálne samosprávy aktívnejšie zapájali do tvorby politiky na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, pričom poukazuje na značný nevyužitý potenciál aktívnej mobility (chôdza a cyklistika), ktorá prináša navyše dôležité zdravotné a spoločenské benefity a nevyžaduje si veľké investície.

Kontext:

Revízia politiky týkajúcej sa transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorú Európska komisia navrhla v decembri 2021, má viesť k vytvoreniu celoeurópskej multimodálnej dopravnej siete, odstrániť nedostatky, ťažkosti a technické prekážky a posilniť sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť v EÚ. Táto politika podporuje využívanie inovácií, nových technológií a digitálnych riešení vo všetkých druhoch dopravy v záujme dosiahnutia cieľov Európskej zelenej dohody. Mala by pomôcť zlepšiť využívanie infraštruktúry, znížiť vplyv dopravy na životné prostredie, zlepšiť energetickú účinnosť a zvýšiť bezpečnosť. Európska komisia v júli 2022 v snahe zmierniť dôsledky prebiehajúcej vojny na dopravu a infraštruktúru zmenila politiku v oblasti TEN-T tak, aby posilnila dopravné spojenia s Ukrajinou.

S cieľom podporiť prechod na čistejšiu, ekologickejšiu a inteligentnejšiu mobilitu Európska komisia v decembri 2021 zaviedla nový rámec mestskej mobility. Rámec si vyžaduje spoľahlivejšiu sieť verejnej dopravy, efektívnu mestskú logistiku s nulovými emisiami a lepšie riadenie tokov mobility prostredníctvom multimodálnych uzlov a digitálnych riešení. Poskytuje usmernenia pre miestne opatrenia a podporuje mestá a regióny ako základné dopravné uzly v rámci jednotného trhu.

V snahe podporiť zabezpečenie udržateľnej a cenovo dostupnej dopravy vo všetkých európskych mestách a regiónoch Európsky výbor regiónov spustil kampaň Zelená dohoda na miestnej úrovni. Zámerom tejto iniciatívy je posunúť regióny a mestá do centra Európskej zelenej dohody s cieľom posilniť postavenie miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov pri prijímaní opatrení v oblasti zmeny klímy a zvýšiť mieru realizácie udržateľných projektov financovaných EÚ v miestnych komunitách v celej Európskej únii.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023