Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny požadujú silnú úlohu v riadení EÚ v oblasti uhlíkového poľnohospodárstva, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu potravinovej bezpečnosti  

Sekvestrácia uhlíka do pôdy a rastlinného materiálu môže byť kľúčovým nástrojom na zníženie emisií, avšak spravodajca VR Loïg Chesnais-Girard varuje, že regióny musia byť zapojené do európskeho riadenia certifikácie, aby sa zabezpečilo, že projekty budú prispôsobené miestnym potrebám a neohrozia potravinovú bezpečnosť v Európe.

Miestne a regionálne samosprávy by mali byť stredobodom riadenia certifikácie v oblasti uhlíkového poľnohospodárstva s cieľom podporiť rozvoj projektov prispôsobených miestnym potrebám a v súlade s regionálnymi poľnohospodárskymi a vidieckymi stratégiami. To predstavuje ústrednú myšlienku stanoviska na tému Regionálne adaptačné stratégie na dosiahnutie nízkouhlíkového poľnohospodárstva, ktoré vypracoval predseda zastupiteľstva regiónu Bretónsko Loïg Chesnais-Girard a ktoré bolo prijaté na 153. plenárnom zasadnutí VR v reakcii na návrh nariadenia Európskej komisie o osvedčeniach EÚ o odstránení uhlíka. Nový systém osvedčení EÚ o odstránení uhlíka by mal zohľadňovať celý poľnohospodársky podnik, všetky emisie skleníkových plynov, a nielen CO2, a mal by zahŕňať silný sociálny, environmentálny a hospodársky rozmer, inak existuje riziko narušenia potravinovej bezpečnosti v EÚ.

Regióny sú priamo zapojené do vypracúvania a vykonávania strategických plánov SPP v mnohých členských štátoch EÚ a prispievajú k podpore udržateľných postupov, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov v poľnohospodárstve. Miestne a regionálne samosprávy sú okrem toho zodpovedné za vykonávanie 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a 90 % opatrení v oblasti adaptácie na túto zmenu. Spravodajca VR a predseda zastupiteľstva regiónu Bretónsko Loïg Chesnais-Girard (SES/Francúzsko) vo svojom stanovisku na tému Regionálne adaptačné stratégie na dosiahnutie nízkouhlíkového poľnohospodárstva vyzýva na plné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do diskusie o zavedení certifikácie EÚ pre uhlíkové poľnohospodárstvo.

Ako uviedol Loïg Chesnais-Girard, „prioritou poľnohospodárstva by malo ostať zásobovanie Európanov potravinami. Návrh Európskej komisie na certifikáciu uhlíka, najmä pre odvetvie poľnohospodárstva, by sa preto mal regulovať a zosúladiť so spoločnou poľnohospodárskou politikou. Z tohto dôvodu majú regióny najlepšie predpoklady na to, aby združovali projekty a zabezpečili, že uhlíkové poľnohospodárstvo bude v prvom rade prínosom pre agropotravinársky sektor, a nie uvádzaním environmentálne klamlivých vyhlásení v prípade ostatných odvetví, ktoré nevyvíjajú dostatočné úsilie na zníženie svojich emisií skleníkových plynov.“

Spravodajca navrhuje prijať prístup založený na uznávaných postupoch na zvýšenie a udržanie obsahu uhlíka v pôde a zároveň na ochranu biodiverzity, a nie prístup založený výlučne na výsledkoch. Okrem toho je potrebné podporovať poľnohospodárov pri celkovom znižovaní emisií skleníkových plynov bez toho, aby sa zameriavali len na uhlík.

Pokiaľ ide o systém certifikácie uhlíka v EÚ, v stanovisku sa poukazuje na to, že by sa mal od začiatku regulovať, inak by to mohlo viesť k vplyvu finančnej sféry na poľnohospodárstvo a zaberania poľnohospodárskej pôdy. Zmena využívania pôdy môže mať vplyv aj na celkovú produkciu potravín v EÚ. Nový systém by nemal trestať najmenších poľnohospodárov, ani tých, ktorí už do svojej práce začlenili postupy znižovania emisií a ukladania skleníkových plynov. Musí byť koherentný, transparentný a bezpečný, aby sa zabezpečila spoľahlivosť kreditov poskytovaných v tomto sektore. Rámec monitorovania a hodnotenia certifikácie musí byť spoľahlivý a prístupný bez neprimeraných nákladov na administratívu a kontrolu.

Viac informácií:

V decembri 2021 Európska komisia uverejnilaoznámenie o kolobehu uhlíka, po ktorom 30. novembra 2022 nasledoval návrh nariadenia o osvedčeniach EÚ o odstraňovaní uhlíka.VR vypracoval z vlastnej iniciatívy stanovisko na tému Regionálne adaptačné stratégie na dosiahnutie nízkouhlíkového poľnohospodárstva, pre ktoré bol spravodajcom Loïg Chesnais-Girard. Európsky parlament zmení a doplní návrh Európskej komisie a bude hlasovať o svojej správe na septembrovom plenárnom zasadnutí EP. Spravodajkyňou Európskeho parlamentu je Lidia Pereira (PPE/Portugalsko).

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel: +32 473 52 41 15

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023