Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny požadujú silnú úlohu v riadení EÚ v oblasti uhlíkového poľnohospodárstva, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu potravinovej bezpečnosti  

Sekvestrácia uhlíka do pôdy a rastlinného materiálu môže byť kľúčovým nástrojom na zníženie emisií, avšak spravodajca VR Loïg Chesnais-Girard varuje, že regióny musia byť zapojené do európskeho riadenia certifikácie, aby sa zabezpečilo, že projekty budú prispôsobené miestnym potrebám a neohrozia potravinovú bezpečnosť v Európe.

Miestne a regionálne samosprávy by mali byť stredobodom riadenia certifikácie v oblasti uhlíkového poľnohospodárstva s cieľom podporiť rozvoj projektov prispôsobených miestnym potrebám a v súlade s regionálnymi poľnohospodárskymi a vidieckymi stratégiami. To predstavuje ústrednú myšlienku stanoviska na tému Regionálne adaptačné stratégie na dosiahnutie nízkouhlíkového poľnohospodárstva, ktoré vypracoval predseda zastupiteľstva regiónu Bretónsko Loïg Chesnais-Girard a ktoré bolo prijaté na 153. plenárnom zasadnutí VR v reakcii na návrh nariadenia Európskej komisie o osvedčeniach EÚ o odstránení uhlíka. Nový systém osvedčení EÚ o odstránení uhlíka by mal zohľadňovať celý poľnohospodársky podnik, všetky emisie skleníkových plynov, a nielen CO2, a mal by zahŕňať silný sociálny, environmentálny a hospodársky rozmer, inak existuje riziko narušenia potravinovej bezpečnosti v EÚ.

Regióny sú priamo zapojené do vypracúvania a vykonávania strategických plánov SPP v mnohých členských štátoch EÚ a prispievajú k podpore udržateľných postupov, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov v poľnohospodárstve. Miestne a regionálne samosprávy sú okrem toho zodpovedné za vykonávanie 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a 90 % opatrení v oblasti adaptácie na túto zmenu. Spravodajca VR a predseda zastupiteľstva regiónu Bretónsko Loïg Chesnais-Girard (SES/Francúzsko) vo svojom stanovisku na tému Regionálne adaptačné stratégie na dosiahnutie nízkouhlíkového poľnohospodárstva vyzýva na plné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do diskusie o zavedení certifikácie EÚ pre uhlíkové poľnohospodárstvo.

Ako uviedol Loïg Chesnais-Girard, „prioritou poľnohospodárstva by malo ostať zásobovanie Európanov potravinami. Návrh Európskej komisie na certifikáciu uhlíka, najmä pre odvetvie poľnohospodárstva, by sa preto mal regulovať a zosúladiť so spoločnou poľnohospodárskou politikou. Z tohto dôvodu majú regióny najlepšie predpoklady na to, aby združovali projekty a zabezpečili, že uhlíkové poľnohospodárstvo bude v prvom rade prínosom pre agropotravinársky sektor, a nie uvádzaním environmentálne klamlivých vyhlásení v prípade ostatných odvetví, ktoré nevyvíjajú dostatočné úsilie na zníženie svojich emisií skleníkových plynov.“

Spravodajca navrhuje prijať prístup založený na uznávaných postupoch na zvýšenie a udržanie obsahu uhlíka v pôde a zároveň na ochranu biodiverzity, a nie prístup založený výlučne na výsledkoch. Okrem toho je potrebné podporovať poľnohospodárov pri celkovom znižovaní emisií skleníkových plynov bez toho, aby sa zameriavali len na uhlík.

Pokiaľ ide o systém certifikácie uhlíka v EÚ, v stanovisku sa poukazuje na to, že by sa mal od začiatku regulovať, inak by to mohlo viesť k vplyvu finančnej sféry na poľnohospodárstvo a zaberania poľnohospodárskej pôdy. Zmena využívania pôdy môže mať vplyv aj na celkovú produkciu potravín v EÚ. Nový systém by nemal trestať najmenších poľnohospodárov, ani tých, ktorí už do svojej práce začlenili postupy znižovania emisií a ukladania skleníkových plynov. Musí byť koherentný, transparentný a bezpečný, aby sa zabezpečila spoľahlivosť kreditov poskytovaných v tomto sektore. Rámec monitorovania a hodnotenia certifikácie musí byť spoľahlivý a prístupný bez neprimeraných nákladov na administratívu a kontrolu.

Viac informácií:

V decembri 2021 Európska komisia uverejnilaoznámenie o kolobehu uhlíka, po ktorom 30. novembra 2022 nasledoval návrh nariadenia o osvedčeniach EÚ o odstraňovaní uhlíka.VR vypracoval z vlastnej iniciatívy stanovisko na tému Regionálne adaptačné stratégie na dosiahnutie nízkouhlíkového poľnohospodárstva, pre ktoré bol spravodajcom Loïg Chesnais-Girard. Európsky parlament zmení a doplní návrh Európskej komisie a bude hlasovať o svojej správe na septembrovom plenárnom zasadnutí EP. Spravodajkyňou Európskeho parlamentu je Lidia Pereira (PPE/Portugalsko).

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel: +32 473 52 41 15

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023