Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Posilnenie územnej spolupráce v Európe: najlepšia voľba pre našu spoločnú budúcnosť  

Úvodník predsedu Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinza Lambertza a predsedníčky vlády Baleárskych ostrovov, členky VR a predsedníčky Euroregiónu Pyreneje – Stredozemie Franciny Armengol pri príležitosti 9. výročného zasadnutia platformy Európskych zoskupení územnej spolupráce, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2019 v Palme de Mallorca na Malorke.

Odstraňovanie prekážok a posilňovanie územnej spolupráce medzi členskými štátmi je synonymom európskej integrácie a solidarity. Už od svojho vzniku pred viac ako 60 rokmi podporuje EÚ toto úsilie s cieľom prehlbovať územnú súdržnosť, odstraňovať regionálnu nerovnosť a otvárať jednotný trh. Administratívna záťaž, nedostatok investícií a nedávne politické udalosti, ako napríklad migračná kríza, však mali za následok, že príležitosti, ktoré ponúka územná spolupráca, ešte neboli v plnej miere využité.

Keďže 150 miliónov ľudí, resp. 30 % obyvateľov EÚ, žije v regiónoch na vnútorných hraniciach, pre integritu jednotného trhu a európsku integráciu má zásadný význam, aby existovala spolupráca v oblastiach, ako je udržateľný rozvoj, doprava, zdravotníctvo a kultúra. Ochrana, podpora a investovanie do cezhraničnej spolupráce prospieva nielen pohraničným spoločenstvám, ale aj Európskej únii ako celku. EU za posledných viac ako 30 rokov podporovala cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom politík a programov, ako je Európska územná spolupráca a regionálne fondy EÚ (politika súdržnosti).

Euroregióny a  európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) — v rámci ktorých spolupracujú dva alebo viaceré regióny z rôznych členských štátov EÚ v oblastiach spoločného hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a politického záujmu — zohrávali osobitne dôležitú úlohu pri prehlbovaní integrácie v Európe.

Euroregión Pyreneje – Stredozemie , ktorý vznikol v októbri 2004, podporuje územnú spoluprácu medzi Katalánskom, Baleárskymi ostrovmi a Occitániou s cieľom stať sa inovačným a udržateľným euroregiónom. Takisto sa vďaka nemu oživuje politická a kultúrna identita. Tento euroregión okrem toho pomohol rozbehnúť projekty, ako je napríklad ocenená nemocnica v regióne Cerdanya na francúzsko-katalánskych hraniciach v Pyrenejach – prvá cezhraničná nemocnica v Európe.

Občania v cezhraničných regiónoch môžu byť rôznorodí, pokiaľ ide o ich jazyky a kultúru, často sa však pri dosahovaní hospodárskeho a sociálneho rozvoja stretávajú s podobnými prekážkami. Rozdiely v kompetenciách, štruktúrach a právnych predpisoch často bránia spolupráci medzi pohraničnými regiónmi. Európska komisia uviedla, že úplné odstránenie cezhraničných prekážok by zvýšilo HDP o 8 % a podnikla kroky na zníženie miery byrokracie. Územnú spoluprácu však ohrozujú návrhy, aby sa pre prístup k finančným prostriedkom v pohraničných oblastiach zaviedlo kritérium hustoty obyvateľstva.

EÚ rozvíja nový európsky cezhraničný právny mechanizmus , ktorý umožňuje dvom alebo viacerým miestnym alebo regionálnym orgánom podpísať dohodu a začať cezhraničnú spoluprácu. Tento mechanizmus môže podporiť projekty medzi pohraničnými oblasťami tým, že sa regiónom umožní zohľadňovať právne predpisy v ich príslušných členských štátoch. Je isté, že tieto aj ďalšie opatrenia na podporu regionálnej, územnej, nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce by nový Európsky parlament a Európska komisia mali považovať za prioritu. Je takisto úplne zrejmé, že úspešná cezhraničná spolupráca musí regiónom umožniť plánovať vlastné programy a prijímať vlastné rozhodnutia.

Úspešná územná spolupráca si vyžaduje nielen správnu úroveň politickej vôle a zníženú administratívnu záťaž, ale aj investície. V rámci súčasného rozpočtu EÚ (2014 – 2020) sa takmer 10 miliárd EUR z fondov politiky súdržnosti investovalo do spolupráce medzi regiónmi a z tejto sumy sa na cezhraničné regióny vyčlenilo 6,8 miliardy EUR. Navrhované zníženie finančných prostriedkov vyčlenených na územnú spoluprácu z 2,75 % na 2,5 % by oslabilo úsilie vytvoriť stratégie hospodárskeho rozvoja a podporiť európsku solidaritu.

S príchodom nového Európskeho parlamentu a Komisie musí Európska únia všetko svoje úsilie sústrediť na to, aby ukázala európsku solidaritu v praxi a posilnila integráciu. Ak má EÚ poraziť populizmus a reagovať na nové výzvy, ako je globalizácia, nerovnosť, migrácia a zmena klímy, musíme aj naďalej spoločne posilňovať územnú spoluprácu a dosiahnuť, aby sa naše regióny stali hnacou silou udržateľného rastu, z ktorého majú prospech všetci občania v celej Európe.

Kontext

Výročné zasadnutie Platformy pre európsku územnú spoluprácu sa tento rok uskutoční 27. septembra 2019 v Palme de Mallorca na Malorke a organizuje ho Európsky výbor regiónov v spolupráci s EZÚS Euroregión Pyreneje – Stredozemie a vládou Baleárskych ostrovov.

Zdieľať: