Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Posilnenie cezhraničných verejných služieb je kľúčom k zlepšeniu každodenného života v európskych pohraničných regiónoch  

Lepší prístup občanov žijúcich v pohraničných regiónoch EÚ k verejným službám je hlavným predmetom stanoviska , ktoré vypracoval Pavel Branda (EKR/CZ), zástupca starostu obce Rádlo, a o ktorom diskutovali členovia Európskeho výboru regiónov na svojom februárovom plenárnom zasadnutí. V stanovisku poukazuje na výhody cezhraničného poskytovania verejných služieb a naliehavo žiada silnejší právny rámec, trvalé štruktúry, ako sú cezhraničné kontaktné miesta, a finančnú podporu prostredníctvom iniciatívy REACT-EU.

Takmer tretina občanov EÚ žije alebo pracuje v pohraničných regiónoch, kde je prístup k verejným službám, ako je doprava, vzdelávanie alebo zdravotná starostlivosť, často obmedzený v porovnaní s centrálnymi regiónmi alebo regiónmi hlavného mesta. Platí to najmä pre riedko osídlené oblasti so starnúcim obyvateľstvom. Cezhraničné poskytovanie verejných služieb by nielen zvýšilo kvalitu života občanov na oboch stranách, ale aj nákladovú efektívnosť verejných služieb. V  stanovisku sa zdôrazňuje, že na účinné zriadenie a riadenie cezhraničných verejných služieb je potrebný silnejší právny rámec v rámci EÚ. V stanovisku sa tiež členské štáty vyzývajú, aby prehodnotili svoje vlastné právne rámce, pokiaľ ide o ich vplyv na pohraničné regióny, keďže súčasné rámce často predstavujú obrovskú administratívnu záťaž a náklady, v dôsledku čoho mnohé miestne a regionálne samosprávy upúšťajú od svojich plánov.

„Väčšia dostupnosť cezhraničných verejných služieb by mohla prispieť k zníženiu negatívnych účinkov hraníc a zvýšeniu kvality života občanov žijúcich v pohraničných regiónoch. Uvítali by sme konkrétnejšie kroky, ktoré by zlepšili podmienky pre účinné poskytovanie cezhraničných verejných služieb v Európe, ako napríklad právny rámec, štruktúry a financovanie," uviedol Pavel Branda (EKR/CZ), zástupca starostu obce Rádlo a spravodajca stanoviska na tému Cezhraničné verejné služby v Európe .

Poslankyňa Európskeho parlamentu Anne Sander (FR/PPE) vyhlásila: „Dôrazne podporujem cezhraničné verejné služby v Európe. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 poukázala na potrebu posilniť existujúce cezhraničné verejné služby a vytvoriť nové v cezhraničných regiónoch, ktoré ich najviac potrebujú. Toto sú skutočné piliere tejto spolupráce medzi členskými štátmi a výrazne zlepšujú životy európskych občanov. Takmer tretina európskych občanov žije a pracuje v cezhraničných regiónoch a čelí každodenným problémom pri prístupe k zdravotnej starostlivosti, prekračovaní hraníc, využívaní dopravy, odbornej príprave, práci a dokonca cestovaní. Ide o hospodársku, sociálnu, politickú a ľudskú výzvu.“

Spravodajca odporúča, aby členské štáty pridelili časť svojich zdrojov v rámci iniciatívy REACT-EU na programy cezhraničnej spolupráce, čím sa umožní účinné obnovenie a posilnenie cezhraničnej spolupráce po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19. Ďalej navrhuje, aby sa v prípade potreby zriadili stabilné, trvalé a administratívne prepojené národné cezhraničné kontaktné miesta, ktoré by mohli pomáhať pri systematickom odstraňovaní prekážok na hraniciach, a poznamenáva, že minimálna úroveň cezhraničnej spolupráce sa musí zachovať bez ohľadu na okolnosti, a to aj v čase krízy.

S cieľom zlepšiť prístup k verejným službám v pohraničných regiónoch Európsky výbor regiónov opakuje svoju dôraznú podporu legislatívnym návrhom, ako je návrh mechanizmu riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (ECBM), ktorý je v súčasnosti blokovaný v Rade Európskej únie. Spravodajca tiež zdôrazňuje výhody a potenciál európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), ktoré by mohlo byť užitočné najmä v prípadoch, kde sú hlavnými poskytovateľmi verejné orgány a keď je potrebný spoločný rozpočet a spoloční zamestnanci.

Európsky výbor regiónov sa pripojil aj k Európskej cezhraničnej aliancii občanov, ktorú v júni 2020 vytvorili Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Mission Operationelle Transfrontalière (MOT) a Stredoeurópska služba pre cezhraničné iniciatívy (CESCI) v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Aliancia vyzýva všetkých zainteresovaných občanov žijúcich v pohraničných regiónoch, ako aj všetkých občanov, ktorých táto téma oslovila, aby sa zapojili do aliancie a podpísali ju na webovom sídle Európskeho výboru regiónov.

Doplňujúce informácie:

  • Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (ECBM) navrhla Európska komisia v roku 2018 ako riešenie na prekonanie právnych a administratívnych prekážok, ktoré bránia cezhraničnej spolupráci. Za určitých okolností by mechanizmus umožnil uplatňovanie právnych predpisov susedného štátu v cezhraničných regiónoch. Návrh je v súčasnosti blokovaný v Rade Európskej únie.

  • Iniciatíva REACT-EU je súčasťou plánu obnovy EÚ a zameriava sa na hospodárske dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19. Táto iniciatíva, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021, je jedným z najrozsiahlejších programov v rámci nového nástroja Next Generation EU a jej prostriedky dosahujú výšku 47,5 miliardy EUR.

  • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) je európsky právny nástroj, ktorý má uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. Európsky výbor regiónov prevádzkuje platformu EZÚS , ktorá združuje politických a technických predstaviteľov všetkých existujúcich i vznikajúcich EZÚS a členov expertnej skupiny, ako aj zástupcov združení a iných odborníkov a ďalšie zainteresované strany.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023