Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zmena klímy: Regióny a mestá EÚ sa snažia cezhranične spolupracovať v záujme plnenia Parížskej dohody  

Mesiac pred konferenciou COP 23 vyzývajú mestá a regióny Európu, aby si udržala vedúce postavenie v boji proti globálnemu otepľovaniu s vyššími ambíciami a novými finančnými iniciatívami pre miestne opatrenia v oblasti klímy. V snahe presadiť plnenie Parížskej dohody členovia Európskeho výboru regiónov (VR), ktorý je zhromaždením EÚ združujúcim miestne a regionálne samosprávy, apelovali na zavedenie primeraných mechanizmov na financovanie opatrení v oblasti klímy, pričom opätovne zdôraznili význam zapojenia všetkých úrovní verejnej správy. Zároveň uviedli, že budú naďalej posilňovať vzťahy s mestami a regiónmi mimo hraníc Európy s cieľom presadzovať program v oblasti klímy.

„VR sa zaviazal posilniť vzťahy s miestnymi a regionálnymi samosprávami vo svete,“ vyhlásil v Bruseli predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz. Vďaka nedávnym oficiálnym dohodám o spolupráci s  ICLEI a Climate Alliance sa VR nádeja, že nadviaže kontakty s Konferenciou starostov USA a Federáciou kanadských obcí. Predseda Lambertz dodal, že „klimatické zmeny predstavujú hrozbu pre nás všetkých a túto hrozbu možno prekonať len prostredníctvom spolupráce. Miestne a regionálne samosprávy na celom svete sú v oblasti zmeny klímy také uvedomelé, že to často prekračuje rámec národných ambícií. Miestne a regionálne samosprávy v Európe sú pripravené vybudovať vzťahy s mestami a regiónmi na druhom brehu Atlantického oceánu a inde s cieľom podeliť sa o skúsenosti, spolupracovať a zabezpečiť, aby sa globálne teploty držali výrazne pod úrovňou 2 stupňov stanovenou v Paríži.“

Komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete konštatoval, že „musíme napredovať pri plnení Parížskej dohody a dosiahnuť konsenzus, pokiaľ ide o náš pracovný program, do roku 2018. Svet môže naďalej počítať s globálnym vedúcim postavením Európy. Budeme spolupracovať so všetkými našimi partnermi vrátane mnohých miest, regiónov a podnikov, ktoré naďalej uskutočňujú ambiciózne kroky v oblasti klímy, s cieľom dosiahnuť, aby bola konferencia COP 23 úspešná.“ Komisár Arias Cañete sa zmienil o tzv. America’s Pledge, koalícii 227 amerických miest a okresov, deviatich štátov a približne 1 650 podnikov a investorov, ktorá „koná v záujme dodržiavania záväzkov Parížskej dohody zo strany USA“.

Členovia zhromaždenia EÚ zastupujúceho mestá a regióny zaujali v súvislosti s konferenciou COP 23 svoju oficiálnu pozíciu k  financovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy. Spravodajca Marco Dus (IT/SES) poznamenal, že „európskym mestám a regiónom nechýba politická vôľa, ale vhodné finančné mechanizmy a technická kapacita na prístup k týmto mechanizmom“. Vyzval pritom na vytvorenie nových spôsobov na financovanie opatrení v oblasti klímy na miestnej úrovni, ako sú napr. zelené dlhopisy a kolektívne záruky. „Okrem potreby dodatočných finančných mechanizmov určených miestnym samosprávam je dôležité, aby sa postupne upúšťalo od dotácií na ekonomické činnosti s výrazným environmentálnym vplyvom a aby sa do roku 2035 úplne zrušili, “dodal člen mestského zastupiteľstva Vittorio Veneto v Trevise.

Andrew Cooper (UK/EA) , spravodajca stanoviska o lepšom vykonávaní environmentálnych právnych predpisov v Európe tvrdí, že „zníženie emisií CO2, ktoré dosiahli miestne samosprávy, treba zmerať, oceniť a podporiť: Popri vnútroštátne stanovených príspevkov treba zaviesť príspevky stanovené na miestnej úrovni s cieľom prekonať priepasť v oblasti emisií.“

Poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees tvrdí, že „príspevky stanovené na miestnej úrovni pomôžu obmedziť nárast globálneho oteplenia na 1,5 stupňa. Zároveň by nám to umožnilo stanoviť si vyššie, ale naďalej splniteľné ciele.“ Iniciatíva Andrewa Coopera týkajúca sa príspevkov stanovených na miestnej úrovni je v súlade s prijatým stanoviskom Marca Dusa (IT/SES) o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy, ktoré tiež túto iniciatívu podporuje.

COP 23 OSN sa uskutoční od 6. do 17. novembra 2017 v Bonne. VR spolu s Európskou komisiou a Dohovorom primátorov a starostov a v úzkej spolupráci s Konferenciou starostov USA a Federáciou kanadských obcí zorganizuje 13. novembra transatlantický dialóg o zmene klímy .

Zatiaľ čo VR naďalej presadzuje iniciatívu Globálny dohovor primátorov a starostovrámci EÚ aj za jej hranicami, víta americkú iniciatívu America's Pledge, v rámci ktorej bezprecedentný počet amerických štátov, miest, podnikov, vysokých škôl a univerzít opätovne potvrdil svoju podporu Parížskej dohode. VR podpísal v roku 2010 memorandum o porozumení s Konferenciou starostov USA a skúma spôsoby, ako spolupracovať s kanadskými obcami na vytvorení novej transatlantickej koalície v oblasti klímy.

Poznámka pre redaktorov:

• Členovia zhromaždenia EÚ zastupujúceho mestá a regióny nedávno zadali vypracovanie štúdie o financovaní opatrení v oblasti klímy. Uvádzajú sa v nej existujúce programy na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni, upriamuje pozornosť na prekážky a predkladajú spôsoby, ako ich prekonať. Prístup k celej správe na tému Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities (Financovanie opatrení v oblasti klímy: príležitosti a výzvy pre miestne a regionálne samosprávy).rámci súčasného rozpočtového obdobia sa EÚ zaväzuje vynaložiť 20 % rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 na opatrenia v oblasti klímy.

• Znižovanie vplyvu klimatických zmien je témou konferencie, ktorú spoločne organizujú VR a Organizácia Spojených národov 12. októbra. Osobitný zástupca OSN pre znižovanie rizika katastrof Robert Glasser vystúpi na konferencii v predvečer Medzinárodného dňa znižovania rizika katastrof.

Mapa environmentálnych rizík je k dispozícii na stránke Európskej platformy pre adaptáciu na zmenu klímy (Climate-ADAPT). Má pomôcť miestnym a regionálnym samosprávam, aby jasne pochopili klimatické riziká na svojom území a mohli prijímať čo najlepšie rozhodnutia. Zlepšenie sociálno-ekonomického hodnotenia, podávania správ a komunikácie by prispelo k objasneniu vplyvu zmeny klímy na spoločnosť, informované prijímanie rozhodnutí a prideľovanie zdrojov na miestnej úrovni.

COP 23 OSN sa uskutoční od 6. do 17. novembra 2017 v Bonne. Informačné centrum COP 23

Viac informácií o VR a COP 22 v Marrákeši.

COP 22: Marrákeš stanovuje novú cestu pre rýchlejšie opatrenia v oblasti klímy na miestnej úrovni

Činnosti COP 22 a súvisiace články

Prijaté stanoviská VR týkajúce sa klímy:

Francesco PIGLIARU (IT/SES), predseda regiónu Sardínia, na tému Plnenie globálnej dohody o zmene klímy – územný prístup ku konferencii COP 22 v Marrákeši

Bruno Hranić (HR/EĽS), starosta obce Vidovec, na tému Riadenie energetickej únie a čistá energia

Michiel Rijsberman (NL/ALDE), poslanec provincie Flevoland, na tému Energetická účinnosť a budovy

Daiva MATONIENĖ (LT/EKR), členka mestského zastupiteľstva Šiauliai a bývalá litovská ministerka životného prostredia, na tému Energia z obnoviteľných zdrojov a vnútorný trh s elektrinou

Kontakt: David Crous | +32 (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :