Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Lambertz predniesol prvý výročný prejav Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest  

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinz Lambertz vystúpil dnes na plenárnom zasadnutí VR s historicky prvou správou o  Stave Európskej únie – hľadisko regiónov a miest . Po jeho prejave nasledovala diskusia s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. Tento nový príspevok je súčasťou prebiehajúcej politickej diskusie o budúcnosti Európy.

Cieľom prejavu predsedu Lambertza ( FR ), ktorý odznel dnes na plenárnom zasadnutí VR, t. j. pred miestnymi a regionálnymi volenými zástupcami zo všetkých členských štátov EÚ, bolo vyhodnotiť súčasnú situáciu miest a regiónov v EÚ a zamerať sa na hlavné výzvy v nadchádzajúcich rokoch.

„V Európskom výbore regiónov vnímame Úniu zdola nahor, z pohľadu obyčajných ľudí, očami 350 miestnych a regionálnych volených zástupcov. To je hľadisko, ktoré by sme chceli sprostredkovať,“ uviedol predseda Lambertz .

„V aktivitách miestnych a regionálnych lídrov zastáva Európa čoraz dôležitejšie miesto. Oni zavádzajú väčšinu právnych predpisov EÚ do praxe. Vytvárajú, spolufinancujú a riadia európske projekty. Diskutujú o Európe v rámci svojich zhromaždení a so svojimi občanmi. Presne tak, ako európska úroveň ovplyvňuje miestnu a regionálnu úroveň, by aj miestna a regionálna úroveň mala byť plne schopná vplývať na európsku,“ zdôraznil predseda výboru.

Predseda Európskej rady Donald Tusk súhlasil s týmto názorom, pričom zdôraznil, že „sebavedomie a blahobyt Európy závisia od životaschopnosti našich miest, regiónov a obcí“ .

Hlavné posolstvá prejavu o stave regiónov za rok 2017

Opäť si získať občanov: Angažovanosť miestnych a regionálnych volených zástupcov je odmenená dôverou verejnosti voči miestnym a regionálnym orgánom, ktorá je vo všeobecnosti väčšia než dôvera voči EÚ a jej členským štátom. Sme na to nesmierne hrdí, pretože to znamená, že naše regióny a mestá stelesňujú dôveru v Úniu, ktorá sa niekedy borí s pochybnosťami.“

„Naše úsilie sa musí riadiť dvoma zásadami: konanie na správnej úrovni a dialóg s európskymi občanmi (...). Od marca 2016 sme zorganizovali vyše 140 verejných diskusií v 95 regiónoch.“

„Pevne verím, že naplnením očakávaní občanov sa nedôvera voči Európe zmení na túžbu po nej.“

Budúcnosť politiky súdržnosti: „Politika súdržnosti pomáha upevňovať Európsku úniu prostredníctvom solidarity a je nevyhnutným náprotivkom pravidiel vnútorného trhu. Jej budúcnosť a budúcnosť Európy sú vzájomne prepojené.“

„Najmenej traja zo štyroch Európanov si myslia, že regionálne investície EÚ sú pre ich mesto a región pozitívnym prínosom.“

„Žiadame Radu o dve veci: zabezpečiť silnú politiku súdržnosti pokrývajúcu všetky regióny a zaručiť, že sa na túto politiku vyčlenia finančné prostriedky zodpovedajúce aspoň tretine rozpočtu EÚ, ako je to teraz.“

Rozpočet EÚ a verejné investície: „Aby boli európske ambície dôveryhodné, musí sa im poskytnúť podpora v podobe primeraných zdrojov, najmä vytvorením nových vlastných zdrojov.“

Migrácia: „Naše identity musia komunikovať s ostatnými v mieri a neustále byť otvorené vonkajšiemu svetu, a nie uzavreté do seba.“

„V Catanii, v Aténach, na gréckych ostrovoch a na mnohých ďalších miestach a v mnohých krajinách zorganizovali miestni a regionálni úradníci prijatie tisícok migrantov vo veľmi ťažkých podmienkach. (…) Vďaka ich odvahe a solidarite môžeme byť pyšní na európskeho ducha.“

Brexit: „Brexit predstavuje zlyhanie Únie založenej na systémoch výnimiek (…). Rozhodnutie o brexite bude mať vážne dôsledky pre britské aj pre európske miestne komunity.“

Sociálna Európa: „Bezpečnosť musí znamenať aj sociálne zabezpečenie. Medzi Európanmi ešte stále existujú veľké hospodárske a sociálne rozdiely. Každý piaty Európan žije v domácnosti pod hranicou chudoby alebo sa nachádza v situácii sociálneho vylúčenia. (…) Európania potrebujú silný sociálny model, ktorý ochráni každého.“

„Európania potrebujú silný sociálny model, ktorý ochráni každého. Nesmieme nikdy zabudnúť, že medzi základné kamene Európy patria vyhliadky na lepšiu sociálnu ochranu. Presne na túto otázku sa zameria sociálny summit, ktorý sa bude konať 17. novembra v Göteborgu (Švédsko) so zapojením nášho výboru.“

Životné prostredie: „Bezpečnosť európskych občanov závisí aj od ochrany životného prostredia a biodiverzity. Aj tu sú regióny a mestá v prvej línii, podobne ako americké štáty a mestá, ktoré sa napriek nezodpovednému postoju Donalda Trumpa odvážne rozhodli plniť ciele Parížskej dohody.“

„Ďalšou našou prioritou je boj proti klimatickým zmenám. Práve sme uzavreli partnerstvá s európskou sieťou Climate Alliance a medzinárodnou sieťou ICLEI.“

Plán postupu

V rámci svojho príspevku k diskusii o budúcnosti Európy rozbehol VR iniciatívu zdola nahor nazvanú Úvahy o Európe , ktorá zahŕňa dialógy s občanmi a diskusie na radnici so zapojením 350 členov výboru a ich náhradníkov. Túto konzultáciu dopĺňa celoeurópsky online prieskum zahŕňajúci súbor otázok o budúcnosti Európy s cieľom zozbierať názory občanov. Na základe výsledkov vytvorí VR v prvom polroku 2018 svoju víziu budúcnosti Európy z miestneho a regionálneho hľadiska. V prvom štvrťroku 2019 usporiada Summit európskych regionálnych a miestnych predstaviteľov.

Európsky výbor regiónov rozbehol spolu s najdôležitejšími združeniami miest a regiónov EÚ 9. októbra celoeurópsku koalíciu #CohesionAlliance , prostredníctvom ktorej žiada, aby rozpočet EÚ po roku 2020 zabezpečil, že politika súdržnosti bude silnejšia, účinnejšia, viditeľnejšia a dostupná pre všetky regióny v Únii. Vyzýva miestnych a regionálnych predstaviteľov z celej Európy, ako aj poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov organizácií občianskej spoločnosti a podnikateľských združení, aby podpísali vyhlásenie tejto aliancie.

Poznámky pre redaktorov

Odteraz každý rok pred otvorením októbrového plenárneho zasadnutia VR prednesie predseda VR svoj prejav o stave regiónov EÚ. Cieľom je vyhodnotiť súčasnú situáciu v mestách a regiónoch EÚ a zamerať sa na hlavné výzvy v nadchádzajúcich rokoch. Tento prejav treba zároveň považovať za prvú reakciu VR na hlavné návrhy avizované v pracovnom programe Európskej komisie. Po prejave nasleduje diskusia s členmi VR a zástupcami EÚ na vysokej úrovni.

Reakcie politických skupín VR sú dostupné na ich internetových stránkach .

Internetová stránka VR zameraná na Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest

Prejav predsedu Donalda Tuska určený členom Európskeho výboru regiónov

Sledujte nás na: #SOTREG #EULocal

Fotogaléria Flick

Kontakt:
Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu