Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny potrebujú Európsku úniu. ‎ Európska únia potrebuje svoje mestá a regióny.  
Predseda Lambertz predniesol prejav na tému Stav Európskej únie: ‎ hľadisko regiónov a miest #SOTREG

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinz Lambertz predniesol počas dnešnej diskusie s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim svoj druhý prejav na tému Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest . V prejave, s ktorým dnes vystúpil na plenárnom zasadnutí VR v Bruseli, uviedol, že „Európa potrebuje viac, než len zmenu času; potrebuje zmenu smerovania a prístupu,“ aby mali regióny a mestá väčšie slovo pri formovaní budúcnosti Európy.

Predseda Lambertz vo svojom príhovore požadoval výraznejšie financovanie z prostriedkov EÚ a väčší vplyv pre regióny a mestá v rozhodovacom procese EÚ. Ako zdôraznil, „oslabenie našich miest a regiónov by znamenalo oslabenie našej Únie. To sa nesmie stať súčasťou našich plánov do budúcna. Práve naopak – posilňovaním územných celkov posilníme celú Úniu“.

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani v diskusii podotkol, že „Európsky parlament a Európsky výbor regiónov – každý svojím spôsobom – združujú zástupcov, ktorých si občania zvolili na európskej, miestnej a regionálnej úrovni. Na základe tejto výsady musíme navzájom spolupracovať, aby sme občanom ponúkli konkrétne odpovede. Spolu s nimi musíme budovať Európu, ktorá bude efektívnejšia, spravodlivejšia a bude ich lepšie reprezentovať.“

Hlavné posolstvá prejavu na tému Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest (2018)

Na tému rozpočtu EÚ: „Ak je európsky rozpočet už v súčasnom stave nedostatočný, logickým záverom je, že nemôžeme urobiť viac za menej peňazí, a to bez ohľadu na to, či hovoríme o súdržnosti, spoločnej poľnohospodárskej politike alebo akejkoľvek inej politike.“

Na tému politiky súdržnosti EÚ: „Súdržnosť sa týka každého z nás. Svedčia o tom podpisy 8 000 signatárov iniciatívy Aliancia pre kohéziu , ktorá sa už rozšírila takmer do celej EÚ. Súdržnosť je politika, ktorá podporuje rozvoj našich územných celkov. Súdržnosť je politika zameraná do budúcna, ktorej účelom je riešiť obrovské výzvy našich čias, i keď sa zaoberá aj každodennými záležitosťami. Miestni a regionálni volení zástupcovia naďalej bojujú za zachovanie súdržnosti Únie .“

Na tému migrácie: „Naše mestá vedú dennodenne boj za rešpektovanie spolužitia v Európe. Zatiaľ čo sa v Rade vedú nekonečné diskusie o migrácii, na miestnej úrovni oveľa častejšie počujem slovo integrácia... Spoločne s Európskou komisiou plánujeme začať kampaň na predstavenie integračných projektov , ktoré sa realizujú v našich mestách a regiónoch.“

Na tému dialógov s občanmi: „Potrebujeme skutočnú spätnú väzbu k politikám EÚ. Len počúvať nestačí. Je potrebné organizovať dialógy s občanmi a následne zlepšovať činnosť Únie v konkrétnych oblastiach... Preto som navrhol predsedovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, aby sme spoločne vypracovali koncept stáleho európskeho mechanizmu dialógov s občanmi .“

Na tému sociálnych práv: „Európa možno potrebuje zmenu času, ale najväčšmi potrebuje zmeniť kurz... Sociálne práva sa musia uznať na rovnakej úrovni ako hospodárske. Európa bude silnejšia len vtedy, keď ako prvým pomôžeme tým, ktorí to najviac potrebujú.“

Na tému subsidiarity: „Základnou zásadou by malo byť viac Európy tam, kde treba viac a menej Európy tam, kde treba/stačí menej‘. Subsidiarita znamená aj to, že silná Únia využíva svoje miestne a regionálne orgány na to, aby sa priblížila svojim občanom... A my svoje predstavy aj uskutočníme – vytvoríme novú pilotnú sieť regionálnych centier , ktoré budú pomáhať pri sledovaní uplatňovania politík.“

Ako obnoviť dôveru k EÚ – odporúčania VR

Po rozprave v pléne nasledovalo prijatie stanoviska VR na tému Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov k úsiliu obnoviť dôveru v Európsku úniu , ktoré bolo vypracované na žiadosť predsedu Európskej rady Donalda Tuska. Táto správa je vyvrcholením rozsiahleho dvojročného procesu, ktorý sa začal v marci 2016 ako kampaň Úvahy o Európe a do ktorého sa zapojilo vyše 40 000 občanov a 266 miestnych a regionálnych orgánov. Hlavnou súčasťou kampane boli dialógy s občanmi a rokovania na radniciach, ktoré sa organizovali na miestnej úrovni na základe iniciatívy členov VR. Konečné výsledky kampane, ktorú doplnil Online prieskum v celej EÚ spolu s konzultáciami s miestnymi a regionálnymi orgánmi, tvorili základ stanoviska, ktorého spravodajcami boli predseda VR Karl-Heinz Lambertz prvý podpredseda Markku Markkula .

V stanovisku sú zdôraznené hlavné aspekty, ktoré sa zistili počas kampane:

Čo nám povedali občania: chcú európsky projekt založený na solidarite, súdržnosti a blízkosti k občanom

80 % občanov vyjadrilo želanie, aby bolo v EÚ viac solidarity.

Ľudia dôverujú svojim miestnym a regionálnym zástupcom viac ako EÚ alebo politikom pôsobiacim na celoštátnej úrovni.

Mnohí ľudia poukázali na to, že im sú politiky a inštitúcie EÚ vzdialené a EÚ u nich vyvoláva frustráciu, keďže sa často vníma ako príliš vzdialená a nedôveryhodná.

Čo nám povedali mestá a regióny: potrebujú byť v plnej miere zapojené do koncipovania politík EÚ

Je potrebné v plnej miere uznať úlohu miestnych a regionálnych orgánov, a to tak pri každodennom riadení záležitostí EÚ, ako aj v budúcich úpravách zmlúv EÚ, v ktorých by VR mal byť zastúpený v plnom rozsahu v akomkoľvek budúcom konvente.

Uľahčiť zapájanie občanov do politík EÚ a nadviazať trvalý dialóg s občanmi aj po roku 2019

EÚ získa na dôvere a dôveryhodnosti len vtedy, keď sa jasne preukáže európska pridaná hodnota.

Kontakty s občanmi sa nesmú obmedzovať len na obdobia bezprostredne pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Pred voľbami do EÚ VR navrhne zriadiť stály a štruktúrovaný systém dialógu medzi občanmi a politikmi a inštitúciami EÚ, do ktorého by boli prostredníctvom VR zapojené miestne a regionálne orgány.

8. európsky samit regiónov a miest

Predseda zároveň oznámil, že s cieľom prispieť do prebiehajúcej politickej diskusie o budúcnosti Európskej únie po brexite VR usporiada v Bukurešti 14. – 15. marca 2019 8. európsky samit regiónov a miest . S vyše 800 plánovanými účastníkmi bude tento summit na budúci rok najväčším politickým podujatím tohto druhu, pričom sa na ňom zúčastnia starostovia a primátori, predsedovia regionálnych vlád a miestni politickí činitelia z celej Európy vrátane najvyšších predstaviteľov inštitúcií EÚ.

Každoročne v októbri predseda VR vystupuje pred plenárnym zhromaždením s prejavom o stave regiónov EÚ. Cieľom je vyhodnotiť súčasnú situáciu v mestách a regiónoch EÚ a zamerať sa na hlavné výzvy v nadchádzajúcich rokoch. Tento prejav treba zároveň považovať za prvú reakciu VR na návrhy avizované v pracovnom programe Európskej komisie, ktoré oznamuje predseda Komisie vo svojom prejave o stave Únie. Po prejave nasleduje diskusia s členmi VR a zástupcami EÚ na vysokej úrovni.

Ďalšie informácie:

Webová stránka VR s prejavom Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest

Sledujte nás na Twitteri prostredníctvom #SOTREG #EULocal

Webová stránka VR venovaná kampani Budúcnosť Európy

Brožúra Kampaň Budúcnosť Európy v skratke

Fotogaléria Flick r

Kontakt:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Tel.: +32 (0)2 282 24 99

Zdieľať :