Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky pilier sociálnych práv sa musí uplatňovať v partnerstve s miestnymi a regionálnymi samosprávami  

Regióny a mestá sú pripravené podieľať sa na budovaní silnej sociálnej Európy, ktorá zabezpečí spravodlivú transformáciu a obnovu po kríze COVID-19. V Akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv , ktorý dnes predstavila Európska komisia, sa stanovujú tri ambiciózne hlavné ciele, ktorými by sa mali riadiť politické rozhodnutia členských štátov a ich regiónov v záujme zavedenia zásad piliera, pričom treba plne využiť rôzne fondy EÚ na uvoľnenie sociálnych investícií.

Nové hlavné ciele stanovujú, že do roku 2030 by aspoň 78 % obyvateľov EÚ vo veku 20 až 64 rokov malo byť zamestnaných, najmenej 60 % všetkých dospelých osôb by sa malo každoročne zúčastňovať na odbornej príprave a počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov. Komisia dnes predložila aj odporúčanie o  účinnej aktívnej podpore zamestnanosti (EASE) , ktorá má usmerniť prechod od núdzových opatrení k udržateľným pracovným miestam odolným voči budúcim zmenám.

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Apostolos Tzitzikostas v tejto súvislosti uviedol: „Núdzová zdravotná situácia v dôsledku pandémie COVID-19 sa stáva núdzovou sociálnou situáciou. Musíme využiť všetky dostupné nástroje na zachovanie pracovných miest, boj proti chudobe a ochranu najzraniteľnejších osôb. V akčnom pláne sa stanovujú ambiciózne ciele, ktoré môžeme dosiahnuť len spoluprácou na všetkých úrovniach riadenia – európskej, národnej a miestnej – a s plným využitím rôznych fondov EÚ na uvoľnenie sociálnych investícií. Sme pripravení stať sa pri zavádzaní akčného plánu kľúčovými partnermi, aby sa zabezpečilo, že bude zodpovedať potrebám našich občanov a zaručí spravodlivú a inkluzívnu obnovu.“

Portugalské predsedníctvo Rady EÚ požiadalo VR o vypracovanie stanoviska o vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv z miestneho a regionálneho hľadiska. Stanovisko by malo byť prijaté na májovom plenárnom zasadnutí, len niekoľko dní pred sociálnym samitom v Porte.

Spravodajkyňa Anne Karjalainen (FI/SES), poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava a predsedníčka komisie VR pre sociálnu politiku, zamestnanosť, vzdelávanie, kultúru a výskum (SEDEC), na margo nového plánu vyhlásila: „Tento akčný plán je dlho očakávaným nástrojom, ktorý umožní, aby sa zásady, na ktorých spočíva naša vízia spravodlivej a inkluzívnej sociálnej Európy odolnej voči krízam, premietli do konkrétnych opatrení v praxi. Miestne a regionálne samosprávy budú zohrávať dôležitú úlohu nielen pri zavádzaní akčného plánu, ale aj pri monitorovaní pokroku v súvislosti s Európskym pilierom sociálnych práv. Preto by sa v akčnom pláne mala v plnej miere uznať potreba zmysluplného viacúrovňového riadenia, v neposlednom rade prostredníctvom uplatňovania zásady partnerstva.“

Hoci Komisia navrhuje na podporu plnenia cieľov piliera revidovanú verziu sociálneho prehľadu, VR sa obáva, že sa ním bude merať len pokrok na celoštátnej úrovni, a ľutuje, že v predloženom návrhu chýbajú ukazovatele, ktoré by odrážali regionálne rozdiely. Vôbec prvý regionálny sociálny prehľad , ktorý vypracoval VR v roku 2019, poukázal na značné rozdiely v rámci jednotlivých členských štátov. VR je pevne presvedčený, že regionálne monitorovanie je potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že sa sociálny pilier bude uplatňovať na všetkých úrovniach a že sa regionálne investície zamerajú na zavádzanie jeho zásad do praxe.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023