Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia  

Ostrovy, vidiecke oblasti, ako aj cezhraničné a horské regióny potrebujú prispôsobené opatrenia, aby mohli zostať atraktívne, odstrániť nerovnosti, a tým vykompenzovať svoje geografické znevýhodnenie. Európsky výbor regiónov (VR) to uviedol v stanovisku, ktoré vypracovala predsedníčka parlamentu Korziky.

Prevažnú väčšinu územia Európy tvoria regióny s trvalým prírodným alebo demografickým znevýhodnením, ako sú regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovy, cezhraničné a horské regióny, vidiecke oblasti a regióny, ktoré prechádzajú priemyselnou transformáciou. Napríklad horské oblasti predstavujú 29 % rozlohy EÚ a na ostrovoch žije viac ako 20,5 milióna obyvateľov (4,6 % obyvateľstva EÚ). Každé z týchto území je vzhľadom na svoje špecifiká obzvlášť zraniteľné a vystavené rastúcim sociálnym a hospodárskym rozdielom, ktorým by Európska únia mala venovať mimoriadnu pozornosť, ako sa stanovuje v jej zakladajúcich zmluvách.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro v tejto súvislosti uviedol: „Ôsma správa o súdržnosti odhalila, že rozdiely v Európe sa prehlbujú a zasahujú najmä územia s trvalým prírodným alebo demografickým znevýhodnením. Politika súdržnosti musí zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európe, pričom sa na žiadne územie nesmie zabudnúť. Všetky politiky EÚ s územným rozmerom musia byť navrhnuté v súlade so zásadou ‚výrazne nenarušiť súdržnosť‘.“

Predsedníčka Parlamentného zhromaždenia Korziky Marie-Antoinette Maupertuis (FR/EA), spravodajkyňa stanoviska, ktoré bolo prijaté na plenárnom zhromaždení 1. decembra, upozornila, že „Európska únia nerešpektuje svoje zakladajúce zmluvy, ak v dostatočnej miere neprihliada na obmedzenia, ktorým musia čeliť územia ako ostrovy, horské regióny a vidiecke oblasti. Vzhľadom na geografické podmienky v týchto oblastiach sú na služby, ako je doprava, energetika či digitálne pripojenie, nevyhnutné dodatočné náklady, ktoré treba zohľadniť, aby sa rozdiely medzi regiónmi neprehlbovali. Výbor preto žiada, aby sa pri navrhovaní rôznych politík EÚ s územným rozmerom, nielen v rámci politiky súdržnosti, prihliadalo na potreby týchto regiónov“.

Predseda Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Younous Omarjee počas diskusie zdôraznil: „Článok 174 ZFEÚ sa zameriava na hlavný cieľ politiky súdržnosti, ktorým je uplatňovanie zásady solidarity v snahe zabezpečiť rovnosť medzi európskymi územiami. Treba však ešte urobiť veľa práce a zásady stanovené v článku 174 sa musia naďalej presadzovať a opätovne potvrdiť, ako to robí Európsky výbor regiónov, s cieľom nanovo vymedziť politiku súdržnosti do budúcnosti.“

VR upozornil, že súčasné úsilie Európskej únie o podporu súdržnosti na kontinente, napríklad prostredníctvom Územnej agendy 2030 a novej dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti, nemusí byť postačujúce. Prehlbujúca sa priepasť medzi vidiekom a mestom, ako aj úpadok priemyselných oblastí sú obzvlášť znepokojujúce. Prispievajú totiž k politickej polarizácii, ako sa uvádza v stanovisku, a vyvolávajú v ľuďoch pocit, že sa im upierajú demokratické práva, a z toho dôvodu narastá ich nedôvera vo vnútroštátne inštitúcie a inštitúcie EÚ.

Miestni lídri preto vyzývajú inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, že sa posúdenia územného vplyvu stanú kľúčovým prvkom procesu tvorby politík EÚ, najmä pokiaľ ide o politiky v oblasti dopravy, energetiky, jednotného trhu a hospodárskej súťaže, ako aj o zavádzanie národných plánov obnovy a odolnosti prijatých na urýchlenie obnovy po pandémii ochorenia COVID-19. VR tvrdí, že so zreteľom na zásadu „výrazne nenarušiť súdržnosť“, ktorú nedávno navrhla Európska komisia, by takýto prístup pomohol odstrániť nerovnosti a posilniť hospodársku súdržnosť v Európe.

VR tiež nabáda členské štáty, aby na regionálnej alebo miestnej úrovni vytvorili jednotné kontaktné miesta pre fondy politiky súdržnosti EÚ s cieľom uľahčiť územiam so zemepisným a demografickým znevýhodnením pochopenie týchto zdrojov a prístup k nim, keďže mnohé z týchto území zápasia s nedostatkom pracovnej sily vo verejnom aj súkromnom sektore.

Kontext:

Deň pred prijatím stanoviska na plenárnom zasadnutí VR, 30. novembra, ho spravodajkyňa Marie-Antoinette Maupertuis predstavila členom Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj. Videozáznam zo schôdze je k dispozícii tu.

Podľa článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by EÚ v úsilí o „znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch“ mala „venovať mimoriadnu pozornosť vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovné, cezhraničné a horské regióny“.

Vo februári zverejnila Európska komisia ôsmu správu o súdržnosti. Sú v nej zachytené pozitívne aj negatívne trendy v regiónoch, mestách a vidieckych oblastiach EÚ: menej rozvinuté regióny dobiehajú tie rozvinutejšie, no mnohé prechodné regióny uviazli v pasci rozvoja. Poukazuje sa v nej však aj na nárast rozdielov, najmä v rámci členských štátov, ktorý je na územiach so štrukturálnymi zemepisnými znevýhodneniami nadmerne vysoký. V októbri prijal VR svoje stanovisko k ôsmej správe o súdržnosti.

VR je spolu s poprednými európskymi združeniami miest a regiónov zakladajúcim partnerom Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance), ktorého zámerom je potvrdiť súdržnosť ako základnú hodnotu Európskej únie a kľúčový cieľ pre všetky jej politiky a investície. Viac informácií nájdete tu.

Kontakt:

Monica Tiberi – hovorkyňa predsedu

Tel.: +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023