Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Malé a stredné podniky (MSP) potrebujú väčšiu podporu EÚ, aby mohli súťažiť na globálnych trhoch  
Nová stratégia EÚ pre malé podniky by sa mala opierať o dodatočné financovanie, programy budovania kapacít a širšie partnerstvo s miestnou samosprávou.

Malé podniky potrebujú, aby Európska únia prijala rozsiahlejšie a dlhodobejšie opatrenia s cieľom pomôcť im rozšíriť ich činnosť, získať prístup k verejným súťažiam a lepšie využívať možnosti, ktoré ponúka jednotný trh, tvrdí Európsky výbor regiónov v súbore odporúčaní, ktorých zámerom je prispieť k stratégii, ktorú plánuje prijať nová predsedníčka Európskej komisie.

Návrhy zhromaždenia EÚ pre miestnych a regionálnych politikov, ktoré boli prijaté 8. októbra, zahŕňajú úpravu týkajúcu sa vymedzenia malých a stredných podnikov, uľahčenia prístupu k väčšiemu objemu financovania z EÚ a podnikateľsky orientovaného modelu partnerstva, ktorý venuje väčšiu pozornosť miestnemu a regionálnemu rozmeru.

Stanovisko na tému Príspevok regiónov a miest k novému politickému rámcu EÚ pre MSP ďalej rozvíja uznesenie prijaté v júni 2019, v ktorom VR vyzval novú Komisiu, ktorá by mala nastúpiť do funkcie v novembri, „zvýšiť inovačnú kapacitu MSP, pôsobiť cezhranične a prispôsobiť sa novým ekonomickým modelom“ a posilniť „rozmer MSP v tvorbe politiky EÚ.“ Odporúčania vypracoval Tadeusz Truskolaski (PL/EA), primátor poľského mesta Białystok a bývalý ekonóm, ktorý vypracoval aj dve predchádzajúce stanoviská o podpore EÚ pre malé a stredné podniky.

Pán Truskolaski uviedol: „Iniciatíva Small Business Act prijatá pred desiatim rokmi bola prelomová a odchádzajúca Komisia určitými opatreniami výrazne prispela k jej úspechu, napr. pokiaľ ide o uľahčenie prístupu MSP na trhy s verejnými financiami a zabezpečenie silného regionálneho a miestneho rozmeru siete Enterprise Europe Network . Musíme však odstrániť zostávajúce nedostatky a reagovať na nový vývoj vrátane rastúcich očakávaní v súvislosti s úlohami malých podnikov pri prechode na sociálne a environmentálne udržateľné hospodárstvo. Celkovo je jednotný trh pre EÚ úspechom, no ešte zďaleka nemáme jednotný trh, ktorý by skutočne fungoval pre MSP. Som preto veľmi rád, že zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen navrhla novú stratégiu pre MSP vrátane intenzívnejšieho zamerania na ich digitalizáciu.“

Ďalej zdôraznil: „V súčasnosti sme svedkami hospodárskej polarizácie regiónov EÚ, pretože väčšie podniky, z ktorých sú mnohé sústredené vo vnútroštátnych hospodárskych centrách, rastú rýchlejšie ako malé podniky. Posilnenie politík zameraných na MSP tak prispeje k tomu, aby sa európske hospodárstvo stalo sociálne spravodlivejším a inkluzívnejším. Miestne a regionálne samosprávy, MSP a ich združenia by mali zohrávať aktívnejšiu úlohu pri formovaní a koordinácii politík EÚ. Podľa nášho názoru to odzrkadľuje potrebu uprednostniť miestne a regionálne myslenie, pričom vnútroštátne a medzinárodné zameranie bude nasledovať neskôr. Celkovo by sme mali podporovať malé podniky, aby sa rozširovali a aby zavádzali inovácie od chvíle, keď vstúpia na miestny trh, až do okamihu, keď vstúpia na svetový trh.“

VR vo svojom stanovisku vyzýva na to, aby EÚ zvýšila úroveň financovania svojho programu pre jednotný trh . Ako uviedol pán Truskolaski, „investície EÚ do malých podnikov – a všeobecnejšie do dokončenia jednotného trhu – prinášajú všetkým regiónom EÚ veľké finančné a sociálne výhody a malé podniky sú tiež kľúčovými hráčmi pri vytváraní obehového hospodárstva v Európe.“ Dodal, že v jeho regióne vo východnom Poľsku existujú klastre konkurencieschopných inovatívnych podnikov zaoberajúce sa výrobou zdravotníckeho vybavenia, textilu a softvérov, ktorým EÚ poskytla podporu.

VR okrem toho, že žiada vyčleniť väčší rozpočet na rozvoj jednotného trhu, taktiež tvrdí, že štrukturálne a investičné fondy EÚ by mali byť prispôsobené podpore MSP a mikropodnikania v rámci rôznych programov. Naliehavo žiada Európsku komisiu, aby pre MSP zjednodušila spôsoby prístupu k finančným prostriedkom EÚ a aby vypracovala programy, ktoré by pomohli budovať kapacity na podporu priaznivého podnikateľského prostredia.

VR sa tiež zasadzuje za revíziu vymedzenia pojmu MSP, ktorý sa v súčasnosti používa na úrovni EÚ, s cieľom podporiť stredné podniky (spoločnosti zamestnávajúce maximálne 500 osôb). Tvrdí, že stredné podniky sú „štrukturálne úplne porovnateľné“ s MSP (spoločnosti s menej ako 250 zamestnancami), „ale nemajú žiadne výhody v porovnaní s veľkými podnikmi.“

Vzhľadom na to, že malé podniky v EÚ sú opatrné, pokiaľ ide o cezhraničné obchodovanie a uchádzanie sa o verejné zákazky na poskytovanie služieb, v stanovisku sa navrhuje, že prideľovaním bonusových bodov spoločnostiam miestneho a regionálneho pôvodu by sa mohli povzbudiť malé podniky, aby predkladali viac ponúk. VR sa téme verejného obstarávania venoval v osobitnom stanovisku , ktoré bolo prijaté 9. októbra. Toto stanovisko, ktoré vypracoval Thomas Habermann (DE/EĽS), vychádza zo spätnej väzby od siete 36 regiónov EÚ , a to od regiónu Alentejo v Portugalsku až po Mazovské vojvodstvo v Poľsku.

V súčasnosti sa predpokladá, že v novej Európskej komisii budú za politiku týkajúcu sa MSP zodpovedné tri osoby: výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek a komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager, výkonný podpredseda pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, a komisár pre finančné služby Valdis Dombrovskis a komisárka pre vnútorný trh Sylvie Goulard.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022