Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky pilier sociálnych práv sa musí „stať súčasťou DNA Európskej únie“  

Regióny a mestá očakávajú 3. marca predloženie akčného plánu na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv. Pre hlavy štátov a predsedov vlád, ktorí sa 7. – 8. mája zídu v Porte, by to mal byť jasný signál, aby zvýšili svoje ambície a po pandémii COVID-19 zaistili spravodlivú transformáciu, ako zdôraznili členovia Európskeho výboru regiónov (VR) v diskusii so zástupcom portugalského predsedníctva Rady.

Portugalské predsedníctvo Rady EÚ požiadalo komisiu SEDEC vo VR o vypracovanie stanoviska o vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv z miestneho a regionálneho hľadiska. V stanovisku sa vyzdvihne ústredná úloha piliera pri obnove Európy a v úsilí prispôsobiť sa zelenej, digitálnej a demografickej transformácii. Stanovisko by malo byť prijaté na májovom plenárnom zasadnutí, len niekoľko dní pred sociálnym samitom v Porte.

Predsedníčka komisie SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES), poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava a spravodajkyňa pripravovaného stanoviska, v tejto súvislosti vyhlásila: „Európsky pilier sociálnych práv sa musí stať súčasťou DNA Európskej únie, aby dokázala odstrániť sociálnu nespravodlivosť, vybudovať si odolnosť voči krízam a pomôcť ľuďom so zelenou a digitálnou transformáciou. Je najvyšší čas, aby sme ho koordinovane zaviedli do praxe v celej Únii. Akčný plán na vykonávanie piliera by mal byť jasný a ambiciózny a mal by obsahovať záväzné ciele na účinné monitorovanie pokroku. Mala by sa v ňom tiež plne uznať úloha miestnych a regionálnych samospráv pri uplatňovaní zásad piliera v praxi s dôrazom na zabezpečenie rovnosti a inklúzie.“

Štátny tajomník portugalskej vlády zodpovedný za sociálne zabezpečenie Gabriel Bastos zdôraznil prínos výboru: „Keďže VR má blízko k občanom a pozná dobre realitu v teréne, jeho príspevok a pomoc budú kľúčové pri hľadaní spôsobu, ako zaviesť Európsky pilier sociálnych práv do praxe a ako upraviť a doladiť sociálne politiky.“

Akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv predloží Európska komisia 3. marca. Generálny riaditeľ GR Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Joost Korte upozornil, že pilier sociálnych práv musí byť stredobodom koordinovaného úsilia EÚ o obnovu a sprevádzať digitálnu a ekologickú transformáciu. Potvrdil, že akčný plán bude obsahovať vyčísliteľné ciele do roku 2030 pre členské štáty v rámci európskeho semestra a lepšieho sociálneho prehľadu.

Členovia komisie SEDEC diskutovali aj o  návrhu smernice , ktorý Európska komisia predložila s cieľom zabezpečiť všetkým pracovníkom v EÚ primeranú minimálnu mzdu, čo je jedna z 20 zásad sociálneho piliera. Predseda krajinskej vlády Korutánska a spravodajca návrhu stanoviska Peter Kaiser (AT/SES) zdôraznil, že „koronavírusová kríza, ktorá sa negatívne odrazila aj na platoch, obzvlášť tvrdo zasiahla najmä zamestnancov s nízkou mzdou, nízkou kvalifikáciou a neistým zamestnaním. Preto treba podporiť európsky rámec pre minimálne mzdy, aby sa v budúcnosti zabezpečila lepšia ochrana pracovníkov, posilnila sociálna súdržnosť a zamedzilo chudobe pracujúcich, ako aj úniku mozgov z regiónov s mimoriadne nízkymi mzdami.“

Primátor mesta Kluž Emil Boc (RO/EĽS), prezentoval svoj návrh stanoviska európskom vzdelávacom priestore , ktorý by podľa predstáv Európskej komisie mali Európska únia a členské štáty vytvoriť do roku 2025. V stanovisku sa upozorňuje na to, že treba identifikovať regionálne vzdelávacie potreby a znížiť súčasné rozdiely vo vzdelávaní medzi vidieckymi a mestskými oblasťami. „Európsky vzdelávací priestor je kľúčom k lepším pracovným miestam v EÚ, ktoré budú aj lepšie platené. Je to tiež cesta k zmierneniu neznášanlivosti, zlepšeniu akceptácie a posilneniu európskej identity. Posilní Európu zdola nahor a v konečnom dôsledku výrazne prispeje aj k zlepšeniu demokracie v celej Európskej únii," uviedol Emil Boc.

Obe stanoviská budú prijaté na nasledujúcom plenárnom zasadnutí VR 17. – 19. marca.

Viac informácií:

Na schôdzi komisie SEDEC 17. februára, ktorá sa v dôsledku pandémie COVID-19 konala výlučne na diaľku, boli predložené na schválenie dva ďalšie návrhy stanovísk:

Únia rovnosti: akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025

Spravodajkyňa Yoomi Renström (SE/SES), poslankyňa zastupiteľstva obce Ovanåkers, na margo svojho stanoviska uviedla: „Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú vzhľadom na svoju blízkosť k občanom kľúčovú úlohu pri dodržiavaní európskych hodnôt a sú v prvej línii boja proti rasizmu a trestným činom z nenávisti, ako aj pri ochrane zraniteľných skupín a podpore sociálnej súdržnosti. Preto musia byť v plnej miere uznané za strategických partnerov v boji proti rasizmu. Okrem toho majú rozhodujúcu úlohu aj pri vypracúvaní miestnych a regionálnych akčných plánov, ktoré môžu spolu s národnými plánmi pomôcť zamedziť štrukturálnemu rasizmu prostredníctvom miestne orientovaného prístupu, ktorý umožňuje koncipovať a zavádzať opatrenia prispôsobené miestnej realite.“

Médiá v digitálnej dekáde: akčný plán

Ako zdôraznil spravodajca Jan Trei (EE/EĽS), poslanec zastupiteľstva obce Viimsi, „kríza COVID-19 veľmi jasne poukazuje na to, že potrebujeme silnú tlač ako inštitúciu, ktorá bude prinášať spoločnosti vyvážené informácie založené na faktoch a umožní otvorenú diskusiu. Hospodárska recesia spôsobená touto krízou zároveň ohrozila schopnosť médií zohrávať zodpovednú úlohu. Ak si chceme udržať silnú a kvalitnú tlač na všetkých úrovniach, bude potrebné zaviesť podporné opatrenia, ktoré predovšetkým zaistia prežitie miestnych a regionálnych mediálnych spoločností. Osobitnú pozornosť treba venovať situácii menších krajín, kde sú zdroje na podporu miestnych a regionálnych médií obmedzené v dôsledku malého trhu.“

Členovia taktiež schválili pracovný program komisie SEDEC na rok 2021 a vymenovali starostku obce Ciampino Danielu Ballico (IT/EKR) za hlavnú spravodajkyňu stanoviska na tému Únia rovnosti: stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na obdobie 2021 – 2030.

Kontakt

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EEA-PROGRESS-REPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
18.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATHWAYS-SCHOOL-SUCCESS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
29.06.2022