Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky pilier sociálnych práv sa musí „stať súčasťou DNA Európskej únie“  

Regióny a mestá očakávajú 3. marca predloženie akčného plánu na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv. Pre hlavy štátov a predsedov vlád, ktorí sa 7. – 8. mája zídu v Porte, by to mal byť jasný signál, aby zvýšili svoje ambície a po pandémii COVID-19 zaistili spravodlivú transformáciu, ako zdôraznili členovia Európskeho výboru regiónov (VR) v diskusii so zástupcom portugalského predsedníctva Rady.

Portugalské predsedníctvo Rady EÚ požiadalo komisiu SEDEC vo VR o vypracovanie stanoviska o vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv z miestneho a regionálneho hľadiska. V stanovisku sa vyzdvihne ústredná úloha piliera pri obnove Európy a v úsilí prispôsobiť sa zelenej, digitálnej a demografickej transformácii. Stanovisko by malo byť prijaté na májovom plenárnom zasadnutí, len niekoľko dní pred sociálnym samitom v Porte.

Predsedníčka komisie SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES), poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava a spravodajkyňa pripravovaného stanoviska, v tejto súvislosti vyhlásila: „Európsky pilier sociálnych práv sa musí stať súčasťou DNA Európskej únie, aby dokázala odstrániť sociálnu nespravodlivosť, vybudovať si odolnosť voči krízam a pomôcť ľuďom so zelenou a digitálnou transformáciou. Je najvyšší čas, aby sme ho koordinovane zaviedli do praxe v celej Únii. Akčný plán na vykonávanie piliera by mal byť jasný a ambiciózny a mal by obsahovať záväzné ciele na účinné monitorovanie pokroku. Mala by sa v ňom tiež plne uznať úloha miestnych a regionálnych samospráv pri uplatňovaní zásad piliera v praxi s dôrazom na zabezpečenie rovnosti a inklúzie.“

Štátny tajomník portugalskej vlády zodpovedný za sociálne zabezpečenie Gabriel Bastos zdôraznil prínos výboru: „Keďže VR má blízko k občanom a pozná dobre realitu v teréne, jeho príspevok a pomoc budú kľúčové pri hľadaní spôsobu, ako zaviesť Európsky pilier sociálnych práv do praxe a ako upraviť a doladiť sociálne politiky.“

Akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv predloží Európska komisia 3. marca. Generálny riaditeľ GR Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Joost Korte upozornil, že pilier sociálnych práv musí byť stredobodom koordinovaného úsilia EÚ o obnovu a sprevádzať digitálnu a ekologickú transformáciu. Potvrdil, že akčný plán bude obsahovať vyčísliteľné ciele do roku 2030 pre členské štáty v rámci európskeho semestra a lepšieho sociálneho prehľadu.

Členovia komisie SEDEC diskutovali aj o  návrhu smernice , ktorý Európska komisia predložila s cieľom zabezpečiť všetkým pracovníkom v EÚ primeranú minimálnu mzdu, čo je jedna z 20 zásad sociálneho piliera. Predseda krajinskej vlády Korutánska a spravodajca návrhu stanoviska Peter Kaiser (AT/SES) zdôraznil, že „koronavírusová kríza, ktorá sa negatívne odrazila aj na platoch, obzvlášť tvrdo zasiahla najmä zamestnancov s nízkou mzdou, nízkou kvalifikáciou a neistým zamestnaním. Preto treba podporiť európsky rámec pre minimálne mzdy, aby sa v budúcnosti zabezpečila lepšia ochrana pracovníkov, posilnila sociálna súdržnosť a zamedzilo chudobe pracujúcich, ako aj úniku mozgov z regiónov s mimoriadne nízkymi mzdami.“

Primátor mesta Kluž Emil Boc (RO/EĽS), prezentoval svoj návrh stanoviska európskom vzdelávacom priestore , ktorý by podľa predstáv Európskej komisie mali Európska únia a členské štáty vytvoriť do roku 2025. V stanovisku sa upozorňuje na to, že treba identifikovať regionálne vzdelávacie potreby a znížiť súčasné rozdiely vo vzdelávaní medzi vidieckymi a mestskými oblasťami. „Európsky vzdelávací priestor je kľúčom k lepším pracovným miestam v EÚ, ktoré budú aj lepšie platené. Je to tiež cesta k zmierneniu neznášanlivosti, zlepšeniu akceptácie a posilneniu európskej identity. Posilní Európu zdola nahor a v konečnom dôsledku výrazne prispeje aj k zlepšeniu demokracie v celej Európskej únii," uviedol Emil Boc.

Obe stanoviská budú prijaté na nasledujúcom plenárnom zasadnutí VR 17. – 19. marca.

Viac informácií:

Na schôdzi komisie SEDEC 17. februára, ktorá sa v dôsledku pandémie COVID-19 konala výlučne na diaľku, boli predložené na schválenie dva ďalšie návrhy stanovísk:

Únia rovnosti: akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025

Spravodajkyňa Yoomi Renström (SE/SES), poslankyňa zastupiteľstva obce Ovanåkers, na margo svojho stanoviska uviedla: „Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú vzhľadom na svoju blízkosť k občanom kľúčovú úlohu pri dodržiavaní európskych hodnôt a sú v prvej línii boja proti rasizmu a trestným činom z nenávisti, ako aj pri ochrane zraniteľných skupín a podpore sociálnej súdržnosti. Preto musia byť v plnej miere uznané za strategických partnerov v boji proti rasizmu. Okrem toho majú rozhodujúcu úlohu aj pri vypracúvaní miestnych a regionálnych akčných plánov, ktoré môžu spolu s národnými plánmi pomôcť zamedziť štrukturálnemu rasizmu prostredníctvom miestne orientovaného prístupu, ktorý umožňuje koncipovať a zavádzať opatrenia prispôsobené miestnej realite.“

Médiá v digitálnej dekáde: akčný plán

Ako zdôraznil spravodajca Jan Trei (EE/EĽS), poslanec zastupiteľstva obce Viimsi, „kríza COVID-19 veľmi jasne poukazuje na to, že potrebujeme silnú tlač ako inštitúciu, ktorá bude prinášať spoločnosti vyvážené informácie založené na faktoch a umožní otvorenú diskusiu. Hospodárska recesia spôsobená touto krízou zároveň ohrozila schopnosť médií zohrávať zodpovednú úlohu. Ak si chceme udržať silnú a kvalitnú tlač na všetkých úrovniach, bude potrebné zaviesť podporné opatrenia, ktoré predovšetkým zaistia prežitie miestnych a regionálnych mediálnych spoločností. Osobitnú pozornosť treba venovať situácii menších krajín, kde sú zdroje na podporu miestnych a regionálnych médií obmedzené v dôsledku malého trhu.“

Členovia taktiež schválili pracovný program komisie SEDEC na rok 2021 a vymenovali starostku obce Ciampino Danielu Ballico (IT/EKR) za hlavnú spravodajkyňu stanoviska na tému Únia rovnosti: stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na obdobie 2021 – 2030.

Kontakt

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: