Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Výsledky prieskumu VR – OECD: Kľúčový prínos regiónov a miest k trvalo udržateľnému rozvoju  

Európsky výbor regiónov (VR) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uskutočnili online prieskum medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami a zainteresovanými stranami o ich prínose k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Výsledky boli predstavené počas dnešnej konferencie na tému „Prínos regiónov a miest k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja“ .

Hlavné zistenia prieskumu:

59 % respondentov pozná ciele trvalo udržateľného rozvoja a v súčasnosti pracuje na ich napĺňaní. Medzi respondentmi zastupujúcimi regióny alebo veľké či stredné mestá (viac ako 50 000 obyvateľov) dosahuje tento podiel približne 80 % alebo viac, zatiaľ čo u malých obcí je to 37 %,

58 % respondentov, ktorí sa v súčasnosti snažia plniť ciele udržateľného rozvoja, tiež stanovilo ukazovatele na meranie pokroku pri ich dosahovaní, pričom sa miestne ukazovatele používajú častejšie než ukazovatele EÚ alebo OSN,

najčastejšie problémy pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja, na ktoré poukázala polovica respondentov, sú „nedostatočná informovanosť, nedostatočná podpora, nepostačujúce kapacity alebo nedostatok vyškoleného personálu“ a „ťažkosti pri uprednostňovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja pred inými programami“,

vyše 90 % opýtaných súhlasí s tým, že EÚ by mala mať zastrešujúcu dlhodobú stratégiu na začlenenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do všetkých svojich politík a na zabezpečenie účinnej koordinácie medzi jednotlivými oblasťami politiky.

Hlavné výsledky prieskumu sú zhrnuté v  oznámení o výsledkoch , zatiaľ čo kompletné údaje sú k dispozícii v  prílohe .

Prieskum na tému Kľúčový prínos regiónov a miest k trvalo udržateľnému rozvoju sa uskutočnil od 13. decembra 2018 do 1. marca 2019, pričom sa získali odpovede od 400 respondentov. Výsledky sa využijú pri prebiehajúcej práci VR a OECD v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pri vypracúvaní stanoviska VR na tému Ciele udržateľného rozvoja: základ dlhodobej stratégie EÚ pre udržateľnú Európu do roku 2030 , ako aj príprave záverečnej správy programu OECD s názvom Územný prístup k cieľom trvalo udržateľného rozvoja . Úloha miest a regiónov pri tom, aby sa na nikoho nezabudlo .

Zdieľať :