Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ potrebuje odborné poznatky z miestnej a regionálnej úrovne pri zvyšovaní odolnosti svojich mostov, prístavov a energetických sietí  

Komisia Európskeho výboru regiónov (VR) pre prírodné zdroje (NAT) sa stretla 19. mája, aby prediskutovala úlohu miest a regiónov v súvislosti s odolnosťou kritických subjektov. Komisia NAT prijala návrh stanoviska, v ktorom jej členovia poukázali na to, že v tejto oblasti je potrebné konzultovať s miestnymi a regionálnymi samosprávami, a vyzvali inštitúcie EÚ, aby VR prizvali do novej európskej skupiny pre odolnosť kritických subjektov. Na schôdzi bol prijatý aj návrh stanoviska na tému Nový program pre spotrebiteľov .

Kritické infraštruktúry, ako sú mosty, prístavy a priehrady, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie odvetví energetiky a dopravy, ako aj odolnosť subjektov, ktoré ich prevádzkujú, majú zásadný význam pre fungovanie našich spoločností a nášho hospodárstva. Komisia NAT preto uvítala iniciatívu Európskej komisie zriadiť skupinu pre odolnosť kritických subjektov zloženú zo zástupcov členských štátov a samotnej Komisie. Zriadenie skupiny je zahrnuté v  návrhu novej smernice, ktorý Komisia predložila v decembri 2020 . Úlohou skupiny je hodnotiť stratégiu v oblasti odolnosti kritických subjektov a podporovať výmenu najlepších postupov v oblasti výskumu, vývoja a identifikácie vzájomnej závislosti naprieč odvetviami a hranicami.

Miestne a regionálne samosprávy lepšie poznajú situáciu v území a sú vo veľkej miere zodpovedné za ochranu oblasti, v ktorej sa tieto infraštruktúry nachádzajú. VR preto navrhuje, aby bol ako pozorovateľ súčasťou skupiny pre odolnosť kritických subjektov a zastupoval záujmy miestnych a regionálnych samospráv a prispieval vlastnými odbornými poznatkami a skúsenosťami získanými v teréne.

Starosta mesta Potenza a spravodajca stanoviska na tému Odolnosť kritických subjektov Mario Guarente (IT/EKR) uviedol, že „ je nevyhnutne potrebné, aby boli kritické infraštruktúry primerane chránené pred širokým spektrom hrozieb, či už ide o prírodné alebo ľudskou činnosťou spôsobené hrozby, neúmyselné alebo so zlým úmyslom spôsobené hrozby . Kritické subjekty preto musia byť odolné bez ohľadu na to, kde a kedy dôjde k narušeniam. V tejto súvislosti by sa mala podporovať informovanosť o rizikách a komunikácia o nich vo vzťahu k miestnym správam a obyvateľom žijúcim na dotknutých územiach. Zároveň sa musí venovať pozornosť súčasnému stavu existujúcich fyzických infraštruktúr, aby sa buď stanovili primerané programy ich modernizácie alebo výstavba nových. Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú ústrednú rolu pri vypracúvaní stratégií v oblasti odolnosti, a musia byť preto zapojené.“

Počas samostatnej diskusie o návrhu stanoviska na tému Nový program pre spotrebiteľov členovia diskutovali o dôležitosti ochrany práv spotrebiteľov. Nástroje na ochranu spotrebiteľa musia v plnej miere zohľadňovať hlavné výzvy, ktorým čelí európske hospodárstvo, ako je kríza spôsobená ochorením COVID-19, zelená transformácia, digitálna transformácia, globalizácia a vznikajúce osobitné potreby určitých zraniteľných spotrebiteľov. Členovia sa zhodli na tom, že poskytovanie transparentných a jasných informácií o trvanlivosti, opraviteľnosti, ako aj o sociálnej a environmentálnej stope výrobkov má zásadný význam pre to, aby spotrebitelia mohli prijímať informované a uvedomelé rozhodnutia. Miestne a regionálne samosprávy v spolupráci so spotrebiteľskými organizáciami a miestnymi podnikmi zohrávajú dôležitú úlohu.

Poslankyňa Parlamentu regiónu Brusel-hlavné mesto a spravodajkyňa návrhu stanoviska na tému Nový program pre spotrebiteľov Alexia Bertrand (BE/renew Europe) uviedla, že „ ochrana spotrebiteľa je jednou z politík EÚ, ktorá sa priamo týka občanov. Európsky spoločný trh však prešiel mnohými zásadnými zmenami a čelí mnohým výzvam, ako je nedávna pandémia. To nás núti prehodnotiť ochranu spotrebiteľa. Musíme lepšie uplatňovať práva spotrebiteľov. Európania si zaslúžia najlepšiu ochranu spotrebiteľa na svete.“

Oba návrhy stanovísk boli prijaté na schôdzi a ich konečné prijatie sa očakáva na plenárnom zasadnutí v júli a októbri 2021.

Členovia komisie NAT na svojej schôdzi diskutovali o  akčnom pláne EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo , ktorý predstavil spravodajca Uroš Brežan (SI/Zelení), a  európskom pláne na boj proti rakovine , ktorý predstavila spravodajkyňa Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS). Počas schôdze sa uskutočnili aj ďalšie dve debaty s účasťou členov komisie NAT, ktorí vyjadrili svoje obavy. Minister financií vlády autonómneho spoločenstva La Rioja Francisco Celso González González (ES/SES) hovoril o vplyve krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na vinársky sektor a vyzval inštitúcie EÚ, aby prispeli k odvráteniu katastrofy. Predseda gréckeho regiónu Kréta Stavros Arnaoutakis (EL/SES) zdôraznil význam cestovného ruchu pre miestnu ekonomiku a vyzval zákonodarcov EÚ, aby prekonali patovú situáciu v rokovaniach o digitálnom COVID osvedčení EÚ. Predsedníčka komisie NAT Ulrika Landergren (SV/Renew) spolu s ním odporučila členom, ako aj občanom, aby sa dali zaočkovať v snahe vyhrať boj proti pandémii COVID-19.

Kontakt:

Berta López Domènech

Tel.: +32 2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023