Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá žiadajú viac zdrojov na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí v Európe  

VR zdôrazňuje, že posilnenie záruky pre mladých ľudí má zásadný význam v dôsledku pandémie COVID-19.

Miestne a regionálne samosprávy naliehavo vyzývajú inštitúcie EÚ a národné inštitúcie, aby chránili práva mladých Európanov na prácu, spravodlivé odmeňovanie a prístup k sociálnej ochrane ako súčasť obnovy. V dôsledku pandémie došlo v celej Európskej únii k prudkému nárastu nezamestnanosti mladých ľudí. Regióny a mestá preto žiadajú, aby sa opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí zahrnuli do národných plánov obnovy. Tak znejú niektoré z hlavných posolstiev vyjadrených v stanovisku, ktoré vypracovala Romy Karier (LU/EĽS) a o ktorom sa diskutovalo na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov.

Na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov sa diskutovalo o  stanovisku na tému Podpora zamestnanosti mladých ľudí: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu – Posilnenie záruky pre mladých ľudí , ktoré vypracovala poslankyňa obecného zastupiteľstva Clervaux Romy Karier (LU/EĽS). Ide o iniciatívu EÚ na boj proti nezamestnanosti občanov do 30 rokov. Miestne a regionálne samosprávy vítajú posilnenie tohto nástroja vytvoreného pred siedmimi rokmi. Považujú však za poľutovaniahodné, že v programovom období 2021 – 2027 sa zdroje vyčlenené na podporu záruky pre mladých ľudí výrazne nezvýšili, a to aj napriek kritickému kontextu krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

najnovších údajov Eurostatu vyplýva, že v decembri 2020 predstavovala miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ 17,8 % (3,138 milióna osôb mladších ako 25 rokov), čo znamená nárast zo 14,8 % v decembri 2019, zatiaľ čo percentuálny podiel NEET (osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) medzi občanmi mladšími ako 30 rokov sa zvýšil z 12,5 % v roku 2019 na 13,5 % v treťom štvrťroku 2020, pričom pred letom dosahoval takmer 15 %.

Ako upozornila spravodajkyňa Romy Karier, „regióny a obce môžu významne prispieť k boju proti nezamestnanosti mladých ľudí za predpokladu, že sú vypočuté. Rovnako ako všetky úrovne riadenia musíme zintenzívniť svoje úsilie a pracovať ruka v ruke v tomto krízovom období. Práve v tejto súvislosti navrhujeme konkrétne a dôrazné opatrenia na posilnenie európskej záruky pre mladých ľudí. Ak sa nezaviažeme seriózne zvýšiť podporu pre našu mládež, či už z finančného hľadiska alebo zlepšením našich stratégií, budú dôsledky pravdepodobne dramatické a budú pretrvávať aj po skončení terajšej krízy. Ak sa však odhodláme spolupracovať, som presvedčená, že môžeme zabrániť vzniku novej stratenej generácie.“

S cieľom účinne riešiť otázku nezamestnanosť mladých ľudí v kontexte pandémie žiadajú miestni a regionálni lídri, aby sa posilnená záruka pre mladých ľudí doplnila o predĺžený a rozšírený dočasný mechanizmus SURE s objemom 100 miliárd EUR vytvorený na pomoc členským štátom pri ochrane pracovníkov, ktorí sú postihnutí krízou COVID-19. VR okrem toho vyzýva na začlenenie opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí do národných plánov obnovy a odolnosti a varuje pred politikami, ktorých cieľom je podporovať zamestnanosť mladých ľudí porušovaním práv na spravodlivé odmeňovanie a prístup k sociálnej ochrane v rámci obnovy.

VR zdôrazňuje, že miestne a regionálne samosprávy majú zásadný význam pri podpore účinného vykonávania záruky pre mladých ľudí, pretože môžu byť mostom medzi vzdelávacími inštitúciami a verejnými službami zamestnanosti. Výbor pripomína, že vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú migrácia zohráva pri formovaní príležitostí na trhu práce, je potrebné, aby sa v členských štátoch a regiónoch propagovala mobilita pracovnej sily prostredníctvom posilnenej záruky pre mladých ľudí. Regióny a mestá preto vyjadrujú poľutovanie nad tým, že toto ustanovenie, ktoré existovalo v pôvodnej záruke pre mladých ľudí, sa v novom návrhu nezachovalo.

VR okrem toho opakovane zdôrazňuje, že je nevyhnutné vymedziť jasné a presné záväzné kritériá týkajúce sa kvality ponúk zamestnania, vzdelávania, odbornej prípravy a učňovskej prípravy v rámci záruky pre mladých ľudí. Rovnako dôležité je znížiť administratívnu záťaž pre mladých uchádzačov o zamestnanie: štandardným postupom by mala byť online registrácia prostredníctvom osobitných elektronických platforiem záruky pre mladých ľudí.

Konečný výsledok hlasovania o stanovisku bude oznámený v závere plenárneho zasadnutia.

Súvislosti:

EÚ podporuje členské štáty pri znižovaní nezamestnanosti a neaktivity mladých ľudí prostredníctvom balíka na podporu zamestnanosti mladých ľudí , ktorý sa opiera o štyri piliere. Jedným z nich je záruka pre mladých ľudí – iniciatíva vytvorená v roku 2013, ktorá už pomohla 24 miliónom mladých ľudí. V nadväznosti na návrh Európskej komisie Rada minulý rok schválila odporúčanie posilnení záruky pre mladých ľudí .

Všetky členské štáty sa prostredníctvom tejto záruky zaväzujú zaistiť, že všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov dostanú kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiac v po strate zamestnania alebo ukončení vzdelávania.

Kontakt

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :