Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vlna obnovy: VR a Európska komisia budú spolupracovať ‎ v záujme podpory renovácie budov  

Partnerstvo medzi EÚ a regionálnymi a miestnymi lídrami je kľúčom k urýchleniu vlny obnovy, ktorá môže priniesť 160 000 nových pracovných miest. Až 75 % budov v EÚ je energeticky nehospodárnych a len 1 % z nich sa každoročne renovuje. Na budovy pripadá 40 % spotreby energie v EÚ a sú zdrojom 36 % emisií skleníkových plynov.

Európsky výbor regiónov (VR) a Európska komisia dnes začali spoluprácu s cieľom urýchliť renováciu a dekarbonizáciu fondu budov EÚ. Vlna obnovy budov prináša možnosti pre nové pracovné miesta, úspory energie a zníženie emisií skleníkových plynov, a preto je jednou z hlavných hnacích síl spoľahlivej a udržateľnej hospodárskej obnovy po pandémii COVID-19. Cieľom partnerstva je pomôcť miestnym a regionálnym samosprávam zrenovovať svoj fond budov. Zdravotná kríza COVID-19 ešte viac vyzdvihla nevyhnutnosť zlepšiť životné podmienky v našich budovách a odstrániť energetickú chudobu.

Spolu s dekarbonizáciou odvetvia dopravy a ekologizáciou miest je obnova fondu budov EÚ jednou z hlavných priorít Európskej zelenej dohody , stratégie rastu EÚ s cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

úvodnom príhovore pred plenárnou diskusiou o  vlne obnovy s komisárkou pre energetiku Kadri Simson predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Apostolos Tzitzikostas zdôraznil: „ Keď budú naše budovy energeticky hospodárne, ušetria sa peniaze, znížia emisie a odstráni energetická chudoba, ktorá sa týka 36 miliónov ľudí v Európe. Musíme zabezpečiť, aby miestne a regionálne samosprávy vedeli o mimoriadnom rozpočte EÚ a dostupných finančných prostriedkoch na podporu obnovy a odolnosti a mali k nim prístup. Preto ma teší, že sa medzi Európskou komisiou a naším výborom rozbehne spolupráca s cieľom podporiť vlnu obnovy na všetkých našich územiach.“

Komisárka pre energetiku Kadri Simson počas diskusie uviedla: „ Dnes máme možnosť znovu naštartovať ekonomiku a zároveň dosiahnuť veľký pokrok v úsilí o čistú energetiku. Komisia bude i naďalej poskytovať mestám a regiónom rôzne formy podpory a technickej pomoci, aby mohli spolupracovať so všetkými zložkami spoločnosti v záujme dvojitej transformácie a zaviesť vlnu obnovy do praxe. Som rada, že Dohovor primátorov a starostov sa stáva ešte inkluzívnejším, prístupnejším a ambicióznejším z hľadiska klimatickej neutrality.“

Starosta mesta Sevilla Juan Espadas (ES/SES) , ktorý vo VR predsedá komisii ENVE a pracovnej skupine Zelená dohoda na miestnej úrovni pri tejto príležitosti vyhlásil: „ Vlna obnovy budov je dôležitým pilierom hospodárskej obnovy Európy. Pomôže nám znovu a lepšie vybudovať naše územia, umožní nám účinnejšie bojovať proti klimatickej kríze a zároveň zlepší zdravie a kvalitu života našich občanov. Iniciatíva nový európsky Bauhaus, ktorá je súčasťou tejto stratégie, môže byť kľúčom k obnove miest, ktorou sa radikálne zmení koncepcia našich mestských štvrtí. Musíme využiť kreatívny potenciál v našich regiónoch a mestách a zapojiť do procesu transformácie občanov, aby sa zelená dohoda dostala bližšie k nim a mohli sme spoločne navrhovať udržateľnejšiu budúcnosť.“

Spravodajcom VR pre stanovisko o vlne obnovy je Enrico Rossi (IT/SES) , poslanec zastupiteľstva obce Signa (Florencia) a bývalý predseda regiónu Toskánsko (2010 – 2020), ktorý v tejto súvislosti vyzdvihol: „ Vlnou obnovy ponúka EÚ našim regiónom a mestám veľkú šancu. Kým predtým sme sa sústredili len na jednotlivé byty alebo budovy, teraz sa konečne zameriame na celé štvrte. Preto oceňujeme tento prístup aj skutočnosť, že sa venuje pozornosť energetickým spoločenstvám. Vlna obnovy môže zároveň pomôcť skoncovať s energetickou chudobou, pretože umožní občanom stať sa výrobcami-spotrebiteľmi, takže budú môcť energiu nielen spotrebúvať, ale aj vyrábať. Zelená dohoda a jej vlna obnovy môžu byť úspešné len vtedy, ak zlepšia životné podmienky a kvalitu života ľudí u nich doma aj v okolí ich domova a ak sa zabezpečí, že sa na nikoho nezabudne.“

Po diskusii členovia prebrali mnohé návrhy obsiahnuté v stanovisku VR o vlne obnovy. VR vyzýva na prehodnotenie systémov štátnej pomoci, vytvorenie pružnejších rozpočtových pravidiel s cieľom maximalizovať investície aj renovácie, ako aj na zavádzanie cieľov v oblasti obnovy budov a integrácie obnoviteľných zdrojov energie na nižšej ako celoštátnej úrovni.

VR sa tiež zasadzuje za posilnenie a decentralizáciu nástroja Európskej investičnej banky ELENA zriadením jednotného kontaktného miesta na poskytovanie technickej pomoci všetkým miestnym a regionálnym samosprávam a podnikom. V stanovisku VR naliehavo žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby vlnu obnovy v plnej miere zahrnuli do plánov obnovy a odolnosti, ako aj do európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Konečné znenie stanoviska VR o vlne obnovy bude k dispozícii v piatok 19. marca 2021.

Podkladové informácie:

Vlnu obnovy spustila Európska komisia 14. októbra 2020 svojím oznámením Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok . Je jednou z kľúčových súčastí plánu Európskej zelenej dohody .

Cieľom vlny obnovy je odstrániť prekážky renovácie budov. Skupina finančných inštitúcií pre energetickú efektívnosť ( EEFIG ) identifikovala šesť druhov prekážok: štrukturálne prekážky, informačné bariéry, zlyhania trhu, nedostatok odborných znalostí, kombinácia faktorov, ktoré sťažujú zhromažďovanie projektov a/alebo vykonávanie účinnejších diaľkových prístupov, a regulačné prekážky. Všetky tieto prekážky majú priamy vplyv na miestne a regionálne samosprávy a obmedzujú ich kapacitu investovať vo väčšej miere do projektov v oblasti energetickej efektívnosti.

Spolu s dekarbonizáciou odvetvia dopravy a ekologizáciou miest je obnova fondu budov v EÚ jednou z hlavných priorít zelenej dohody , a to nielen vzhľadom na svoj potenciál pomôcť znížiť spotrebu energie a súčasne aj emisie CO 2 , ale aj ako hnacia sila udržateľného rastu a tvorby pracovných miest. Sektor stavebníctva vytvára najviac pracovných miest na milión investovaných eur ( IEA 2020 ).

Obnova budov je kľúčovou prioritou Zelenej dohody na miestnej úrovni , novej iniciatívy Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra úsilia EÚ prejsť na klimatickú neutralitu. Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu . Na našej online mape nájdete 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel.: +32 470881037

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023