Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny zintenzívňujú svoje úsilie zabezpečiť reguláciu online platforiem a pripraviť pre MSP bezpečný vstup na digitálne trhy  

Európsky výbor regiónov posilňuje svoju angažovanosť v rozsiahlom legislatívnom projekte EÚ, ktorý má zvýšiť demokratickú kontrolu nad dominantnými internetovými platformami a obnoviť rovnaké podmienky v internetovom hospodárstve v záujme MSP, ako aj v záujme spotrebiteľov. Na júnovom plenárnom zasadnutí členovia výboru prijali stanovisko , v ktorom podporili zámer Európskej komisie sprísniť reguláciu digitálnych trhov a služieb a zároveň vyzdvihli inovácie a kompetencie, ktorými môžu mestá a regióny podporiť vytvorenie riadnej a účinnej regulácie. Stanovisko VR k balíku predpisov o digitálnych službách je súčasťou širšieho súboru iniciatív zameraných na väčšie zviditeľnenie VR ako jednej z hnacích síl inkluzívnej digitálnej transformácie EÚ.

Balík predpisov o digitálnych službách tvoria dva legislatívne návrhy Európskej komisie: Akt o digitálnych službách a Akt o digitálnych trhoch. Balík zahŕňa aktualizáciu a posilnenie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže s cieľom reagovať na požiadavku riadnej regulácie platforiem. Usiluje sa obmedziť trhovú silu tzv. platforiem strážcov prístupu, ktoré kontrolujú prístup menších podnikov k spotrebiteľom a správajú sa ako tvorcovia pravidiel. Cieľom balíka je tiež bojovať proti nehatanému šíreniu dezinformácií presadzovaním zodpovednosti platforiem za obsah, ktorý šíria.

Regulácia platforiem má výrazný regionálny rozmer. Mnohé odvetvia, v ktorých online platformy zohrávajú dominantnú úlohu, ako je mestská doprava, bývanie, turistické ubytovanie a poskytovanie verejných služieb, sú regulované na miestnej a regionálnej úrovni. Miestne a regionálne samosprávy majú preto kľúčové postavenie, pokiaľ ide o navrhovanie a presadzovanie účinných právnych predpisov. Majú informácie a skúsenosti a sú politickou úrovňou, ktorá je najbližšie k príslušným zainteresovaným stranám.

Spravodajkyňa Rodi Kratsa (EL/EĽS), predsedníčka regiónu Iónske ostrovy, v tejto súvislosti uviedla: „Stanovisko tlmočí názory miestnych a regionálnych samospráv a zasadzuje sa za navrhnutie cielených právnych predpisov, ktoré budú mať čo najväčší pozitívny dosah a riešením doterajších problémov nebudú vytvárať nové. Digitalizácia je už realitou a s pandémiou ešte viac vzrástla, rovnako ako naša závislosť od digitálnej infraštruktúry. Musíme chrániť MSP, ktoré sú často závislé od väčších platforiem a ťažko znášajú stratu prístupu k platformám alebo službám, od ktorých ich podnikanie čoraz viac závisí.“

Regulácia platforiem je dôležitá aj pre mnohé MSP. Keďže sa čoraz viac firiem digitalizuje, ich interakcia so spotrebiteľmi, dodávateľmi a inými obchodnými kontaktmi prebieha stále viac prostredníctvom súkromných online platforiem, preto sa zvyšuje ich závislosť od týchto nových aktérov a ich obchodné modely sú vystavené rizikám a neistote. V stanovisku VR sa presadzuje silný právny rámec, ktorý ochráni priamy prístup MSP k spotrebiteľom, a tým aj ich schopnosť súťažiť za rovnakých podmienok. Túto požiadavku potvrdili aj výsledky štúdie o právnych a politických podmienkach potrebných na podporu digitálnej transformácie tradičných podnikov, o ktorej sa diskutovalo na nedávnom webinári VR . Záverečná štúdia bude uverejnená v polovici júla.

V stanovisku sa kladie dôraz aj na zmiernenie a preklenutie „dvojitej digitálnej priepasti“, ktorej príčinou sú rozdiely, pokiaľ ide o splnenie základných predpokladov nevyhnutných na to, aby sa mohli využiť sociálne a hospodárske výhody digitalizácie, a to je prístup k sieťam s vysokou kapacitou a digitálna gramotnosť. VR zdôrazňuje, že v záujme vyrovnania územných a sociálnych rozdielov a zabezpečenia digitálnej súdržnosti je naliehavo potrebné podporovať budovanie kapacít na miestnej úrovni a urýchliť zavádzanie širokopásmovej infraštruktúry. Týmito kľúčovými výzvami sa pravidelne zaoberá aj platforma pre širokopásmové pripojenie  – fórum, ktoré VR zriadil v spolupráci s Európskou komisiou s cieľom spojiť svoje právne, technické a praktické poznatky a urýchliť hľadanie riešení, ktoré všetkým občanom, MSP a orgánom verejnej správy umožnia úspešne sa pohybovať v internetovom svete.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Share: