Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny zintenzívňujú svoje úsilie zabezpečiť reguláciu online platforiem a pripraviť pre MSP bezpečný vstup na digitálne trhy  

Európsky výbor regiónov posilňuje svoju angažovanosť v rozsiahlom legislatívnom projekte EÚ, ktorý má zvýšiť demokratickú kontrolu nad dominantnými internetovými platformami a obnoviť rovnaké podmienky v internetovom hospodárstve v záujme MSP, ako aj v záujme spotrebiteľov. Na júnovom plenárnom zasadnutí členovia výboru prijali stanovisko , v ktorom podporili zámer Európskej komisie sprísniť reguláciu digitálnych trhov a služieb a zároveň vyzdvihli inovácie a kompetencie, ktorými môžu mestá a regióny podporiť vytvorenie riadnej a účinnej regulácie. Stanovisko VR k balíku predpisov o digitálnych službách je súčasťou širšieho súboru iniciatív zameraných na väčšie zviditeľnenie VR ako jednej z hnacích síl inkluzívnej digitálnej transformácie EÚ.

Balík predpisov o digitálnych službách tvoria dva legislatívne návrhy Európskej komisie: Akt o digitálnych službách a Akt o digitálnych trhoch. Balík zahŕňa aktualizáciu a posilnenie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže s cieľom reagovať na požiadavku riadnej regulácie platforiem. Usiluje sa obmedziť trhovú silu tzv. platforiem strážcov prístupu, ktoré kontrolujú prístup menších podnikov k spotrebiteľom a správajú sa ako tvorcovia pravidiel. Cieľom balíka je tiež bojovať proti nehatanému šíreniu dezinformácií presadzovaním zodpovednosti platforiem za obsah, ktorý šíria.

Regulácia platforiem má výrazný regionálny rozmer. Mnohé odvetvia, v ktorých online platformy zohrávajú dominantnú úlohu, ako je mestská doprava, bývanie, turistické ubytovanie a poskytovanie verejných služieb, sú regulované na miestnej a regionálnej úrovni. Miestne a regionálne samosprávy majú preto kľúčové postavenie, pokiaľ ide o navrhovanie a presadzovanie účinných právnych predpisov. Majú informácie a skúsenosti a sú politickou úrovňou, ktorá je najbližšie k príslušným zainteresovaným stranám.

Spravodajkyňa Rodi Kratsa (EL/EĽS), predsedníčka regiónu Iónske ostrovy, v tejto súvislosti uviedla: „Stanovisko tlmočí názory miestnych a regionálnych samospráv a zasadzuje sa za navrhnutie cielených právnych predpisov, ktoré budú mať čo najväčší pozitívny dosah a riešením doterajších problémov nebudú vytvárať nové. Digitalizácia je už realitou a s pandémiou ešte viac vzrástla, rovnako ako naša závislosť od digitálnej infraštruktúry. Musíme chrániť MSP, ktoré sú často závislé od väčších platforiem a ťažko znášajú stratu prístupu k platformám alebo službám, od ktorých ich podnikanie čoraz viac závisí.“

Regulácia platforiem je dôležitá aj pre mnohé MSP. Keďže sa čoraz viac firiem digitalizuje, ich interakcia so spotrebiteľmi, dodávateľmi a inými obchodnými kontaktmi prebieha stále viac prostredníctvom súkromných online platforiem, preto sa zvyšuje ich závislosť od týchto nových aktérov a ich obchodné modely sú vystavené rizikám a neistote. V stanovisku VR sa presadzuje silný právny rámec, ktorý ochráni priamy prístup MSP k spotrebiteľom, a tým aj ich schopnosť súťažiť za rovnakých podmienok. Túto požiadavku potvrdili aj výsledky štúdie o právnych a politických podmienkach potrebných na podporu digitálnej transformácie tradičných podnikov, o ktorej sa diskutovalo na nedávnom webinári VR . Záverečná štúdia bude uverejnená v polovici júla.

V stanovisku sa kladie dôraz aj na zmiernenie a preklenutie „dvojitej digitálnej priepasti“, ktorej príčinou sú rozdiely, pokiaľ ide o splnenie základných predpokladov nevyhnutných na to, aby sa mohli využiť sociálne a hospodárske výhody digitalizácie, a to je prístup k sieťam s vysokou kapacitou a digitálna gramotnosť. VR zdôrazňuje, že v záujme vyrovnania územných a sociálnych rozdielov a zabezpečenia digitálnej súdržnosti je naliehavo potrebné podporovať budovanie kapacít na miestnej úrovni a urýchliť zavádzanie širokopásmovej infraštruktúry. Týmito kľúčovými výzvami sa pravidelne zaoberá aj platforma pre širokopásmové pripojenie  – fórum, ktoré VR zriadil v spolupráci s Európskou komisiou s cieľom spojiť svoje právne, technické a praktické poznatky a urýchliť hľadanie riešení, ktoré všetkým občanom, MSP a orgánom verejnej správy umožnia úspešne sa pohybovať v internetovom svete.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023