Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nový spôsob práce pre Európu: ‎ regióny sa môžu zapojiť do pilotného projektu na zlepšenie právnych predpisov EÚ  

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinz Lambertz sa 14. novembra stretol s predstaviteľmi zastúpení regiónov EÚ v Bruseli, aby im predstavil nový projekt, ktorým je sieť regionálnych centier (#RegHub) , a prediskutoval s nimi spôsob výberu 20 regiónov, ktoré sa zapoja do pilotnej fázy tohto projektu (2019 – 2020). Cieľom projektu je – v súlade s odporúčaniami osobitnej skupiny pre subsidiaritu – poskytnúť spätnú väzbu od miestnych a regionálnych orgánov týkajúcu sa uplatňovania právnych predpisov EÚ v praxi, a prispieť tak k zlepšeniu právnych predpisov EÚ a ich priblíženiu k občanom.

Približne dve tretiny právnych predpisov EÚ sa vykonávajú na miestnej a regionálnej úrovni. Vďaka tomu majú miestne a regionálne orgány cenné bezprostredné skúsenosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ v úzkom kontakte s miestnymi podnikmi, sociálnymi partnermi, občianskou spoločnosťou a občanmi. Prostredníctvom svojich stanovísk VR oficiálne vyjadruje postoj miestnych a regionálnych orgánov k legislatívnym návrhom EÚ. Avšak poznatky miestnych a regionálnych orgánov treba využiť už v počiatočnej fáze legislatívneho procesu EÚ, rovnako ako aj ich skúsenosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ. Výbor je oficiálnym zástupcom regiónov a miest v EÚ a vďaka svojej inštitucionálnej úlohe má jedinečné postavenie na to, aby získaval príspevky od všetkých miestnych a regionálnych orgánov.

Z tohto dôvodu VR vypracoval pilotný projekt, ktorým je sieť regionálnych centier (kontaktných bodov) na preskúmanie uplatňovania politík EÚ. Táto iniciatíva bola zaradená medzi odporúčania osobitnej skupiny pre subsidiaritu, ktorú v prvom polroku 2018 zriadil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Iniciatíva je súčasťou „nového spôsobu práce“, ktorý osobitná skupina presadzuje, a to nielen v rámci monitorovania subsidiarity vo fáze navrhovania právnych predpisov EÚ (prostredníctvom existujúcej siete VR na monitorovanie subsidiarity ), ale aj počas ich uplatňovania. Táto iniciatíva bola nedávno spomenutá v  oznámení Európskej komisie Zásady subsidiarity a proporcionality: Posilnenie ich úloh v tvorbe politík EÚ , ktoré bolo zverejnené 23. októbra.

Pri prezentácii projektu vedúcim regionálnych zastúpení v Bruseli predseda Lambertz vyhlásil: „Všetci pracovníci a spolupracovníci EÚ sa musia snažiť o zlepšenie kvality jej právnych predpisov, aby tak prispeli k zlepšeniu života všetkých občanov. Toto úsilie si osobitne vyžaduje poznatky a skúsenosti miestnych a regionálnych orgánov, ktoré pôsobia priamo v teréne, keďže uplatňujú politiky EÚ vo svojich komunitách. Súčasťou tohto úsilia je aj náš pilotný projekt, ktorý je výsledkom inkluzívneho procesu pod vedením Európskej komisie. V záujme obnovenia Európy treba zabezpečiť, aby sa ešte viac regiónov presvedčilo o tom, že ich názor je dôležitý, že bude v EÚ vypočutý a že napokon prispeje k priblíženiu EÚ jej občanom.“

Táto iniciatíva prispeje k zlepšeniu hodnotenia vykonávania politík EÚ, čím v konečnom dôsledku umožní zákonodarcom EÚ zlepšiť existujúce právne predpisy a vypracovávať nové.

Pilotná fáza

VR bude počas pilotnej fázy projektu (2019 – 2020) viesť konzultácie s 20 vybranými regiónmi, aby otestoval vhodné metodiky na získanie spätnej väzby zameranej na výsledky a kvalitu, pokiaľ ide o uplatňovanie vybraného počtu politík EÚ (napr. verejné obstarávanie, zmena klímy, environmentálna politika, politika súdržnosti).

Výzva na podávanie prihlášok do pilotnej fázy bola rozoslaná 19. októbra 2018, pričom konečný termín odovzdania prihlášok je 30. november 2018.

Spomenutých 20 regiónov bude vybraných na základe troch kritérií: geografická vyváženosť, politická a administratívna angažovanosť a skúsenosti s uplatňovaním politík EÚ. V danom kontexte treba pojem „región“ chápať v širšom zmysle ako akýkoľvek územný celok, ktorý vykonáva politiky EÚ na nižšej ako celoštátnej úrovni. Môže ísť teda o provincie, departementy, spolkové krajiny, kraje, metropolitné oblasti, veľké mestá alebo skupiny menších miest a cezhraničné územné celky, ako sú napr. euroregióny.

Ďalšie kroky

V polovici decembra bude oznámené, ktorých 20 regiónov bolo vybratých do pilotnej fázy. Ich zástupcovia budú pozvaní na prvý seminár, ktorý sa uskutoční 31. januára 2019 v Bruseli.

Rakúske predsedníctvo Rady EÚ organizuje 15. – 16. novembra 2018 v Bregenzi (Rakúsko) konferenciu s názvom Subsidiarita ako základný princíp Európskej únie , na ktorej bude možné dôkladnejšie prediskutovať správu osobitnej skupiny a zvážiť možnosti, ako uplatniť jej odporúčania.

Pilotný projekt regionálnych centier by sa mal na politickej úrovni spustiť počas Európskeho samitu regiónov a miest , ktorý sa uskutoční 14. – 15. marca 2019 v Bukurešti.

V prípade úspechu pilotnej fázy bude projekt od roku 2021 plne funkčný a budú sa doň môcť zapojiť všetky regióny EÚ, ktoré o to budú mať záujem.

Ďalšie informácie:

internetová stránka siete regionálnych centier

rozhodnutie predsedníctva VR z 8. októbra 2018 o spustení tejto iniciatívy

list predsedu Lambertza členom VR z 18. októbra 2018

správa osobitnej skupiny pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ z 10. júla 2018 (pozri krátke video s prezentáciou záverov osobitnej skupiny)

Fotogaléria

Sledujte túto iniciatívu v sociálnych médiách prostredníctvom #RegHub a #EfficientEU

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0)2 282 24 99