Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny siahajú po hviezdach  

Andres Jaadla (ET/ALDE) získal podporu členov Európskeho výboru regiónov, ktorí na plenárnom zasadnutí prijali jeho stanovisko na tému „Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru“. VR súhlasí s víziou Európskej komisie v oblasti kozmického priestoru uverejnenej v októbri 2016. Žiada však, aby sa ďalej rozvíjal jej regionálny rozmer tak, aby sa vesmírne technológie dostali bližšie k občanom. Vesmírne technológie, údaje a služby zabezpečujú komunikáciu, dohľad a monitorovanie, kontrolu hraníc a bezpečnosti, rýchlu reakciu na prírodné katastrofy i podporu poľnohospodárstva, rybolovu a riadenia dopravy.

Vesmírne technológie, údaje a služby sa stali nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. V oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) umožňuje vesmírna technológia výmenu informácií v reálnom čase. V oblasti digitálnych služieb prináša nepretržite fungujúce monitorovacie systémy s vysokým rozlíšením. Vesmírne satelity ponúkajú výhodu rýchlej reakcie na prírodné katastrofy a prispievajú k lepšiemu riadeniu mestskej správy a verejnej dopravy. Kapacity a služby súvisiace s kozmickým priestorom zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti európskej obrany a bezpečnosti, ako aj pri monitorovaní životného prostredia, ochrany biodiverzity a boja proti globálnemu otepľovaniu.

„Politika v oblasti kozmického priestoru môže pomôcť pri tvorbe pracovných miest a posilňovaní rastu a investícií v Európe a zároveň posúva hranice vedy a výskumu“, uviedol spravodajca Andres Jaadla. „Musíme rozvíjať regionálny rozmer, aby sme priniesli výhody kozmického priestoru bližšie k občanom“, dodal poslanec mestského zastupiteľstva estónskeho Rakvere. „V rámci politiky a stratégie EÚ v oblasti kozmického priestoru však treba nájsť spôsob, ako spoločnosť lepšie presvedčiť o celkovom mnohorakom potenciálnom prínose. Používatelia by mali byť v centre pozornosti európskej vesmírnej politiky.“

Spravodajca Jaadla ďalej uviedol: „Miestne a regionálne orgány majú príslušné právomoci a chcú byť zapojené do uplatňovania politiky EÚ v oblasti kozmického priestoru. Mnoho regiónov sa zapojilo do siete európskych regiónov využívajúcich vesmírne technológie (NEREUS), čo svedčí o tom, že vesmírne technológie majú pre regionálne hospodárstvo čoraz väčší význam. Treba klásť väčší dôraz na túto činnosť a presadzovať integračné partnerstvá medzi občianskou spoločnosťou, podnikmi, verejnými inštitúciami a vedeckou komunitou.“ Spravodajca vyzval na väčšie prepojenie a integráciu stratégie v oblasti kozmického priestoru do iných politík EÚ, napríklad mestskej agendy, inteligentných miest a politiky v oblasti zmeny klímy.

„Vzdelanie a informovanosť verejnosti ako aj lepšie vyškolení špecialisti a väčší počet inžinierov a vedcov by mali európskym občanom umožniť zohrávať ústrednú úlohu pri rozvíjaní komplexných systémov zajtrajška, a to tak na Zemi, ako aj vo vesmíre pomocou satelitov, a to prostredníctvom programov ako Kopernicus a Galileiho,“ dodal Andres Jaadla.

Pokiaľ ide o program Copernicus, Európsky výbor regiónov chce preukázať podporu jeho rozvoju a vykonávaniu a ponúka svojho zástupcu ako stáleho riadneho člena používateľského fóra programu Copernicus. „Takáto priama účasť by do fóra prispievala perspektívou miestnych aktérov, pokiaľ ide o využívanie údajov z programu Copernicus,“ uviedol Andres Jaadla.

„VR môže byť kľúčovým partnerom pri prepájaní Európskej komisie, členských štátov, Európskej vesmírnej agentúry, akademických pracovníkov, miestnych orgánov a používateľov s cieľom budovať nové partnerstvá s ostatnými politikami EÚ,“ uzatvoril Andres Jaadla.

Poznámky pre redaktorov

26. októbra 2016. Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmental success lies in the hands of local governments
Environmental success lies in the hands of local governments
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018