Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny siahajú po hviezdach  

Andres Jaadla (ET/ALDE) získal podporu členov Európskeho výboru regiónov, ktorí na plenárnom zasadnutí prijali jeho stanovisko na tému „Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru“. VR súhlasí s víziou Európskej komisie v oblasti kozmického priestoru uverejnenej v októbri 2016. Žiada však, aby sa ďalej rozvíjal jej regionálny rozmer tak, aby sa vesmírne technológie dostali bližšie k občanom. Vesmírne technológie, údaje a služby zabezpečujú komunikáciu, dohľad a monitorovanie, kontrolu hraníc a bezpečnosti, rýchlu reakciu na prírodné katastrofy i podporu poľnohospodárstva, rybolovu a riadenia dopravy.

Vesmírne technológie, údaje a služby sa stali nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. V oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) umožňuje vesmírna technológia výmenu informácií v reálnom čase. V oblasti digitálnych služieb prináša nepretržite fungujúce monitorovacie systémy s vysokým rozlíšením. Vesmírne satelity ponúkajú výhodu rýchlej reakcie na prírodné katastrofy a prispievajú k lepšiemu riadeniu mestskej správy a verejnej dopravy. Kapacity a služby súvisiace s kozmickým priestorom zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti európskej obrany a bezpečnosti, ako aj pri monitorovaní životného prostredia, ochrany biodiverzity a boja proti globálnemu otepľovaniu.

„Politika v oblasti kozmického priestoru môže pomôcť pri tvorbe pracovných miest a posilňovaní rastu a investícií v Európe a zároveň posúva hranice vedy a výskumu“, uviedol spravodajca Andres Jaadla. „Musíme rozvíjať regionálny rozmer, aby sme priniesli výhody kozmického priestoru bližšie k občanom“, dodal poslanec mestského zastupiteľstva estónskeho Rakvere. „V rámci politiky a stratégie EÚ v oblasti kozmického priestoru však treba nájsť spôsob, ako spoločnosť lepšie presvedčiť o celkovom mnohorakom potenciálnom prínose. Používatelia by mali byť v centre pozornosti európskej vesmírnej politiky.“

Spravodajca Jaadla ďalej uviedol: „Miestne a regionálne orgány majú príslušné právomoci a chcú byť zapojené do uplatňovania politiky EÚ v oblasti kozmického priestoru. Mnoho regiónov sa zapojilo do siete európskych regiónov využívajúcich vesmírne technológie (NEREUS), čo svedčí o tom, že vesmírne technológie majú pre regionálne hospodárstvo čoraz väčší význam. Treba klásť väčší dôraz na túto činnosť a presadzovať integračné partnerstvá medzi občianskou spoločnosťou, podnikmi, verejnými inštitúciami a vedeckou komunitou.“ Spravodajca vyzval na väčšie prepojenie a integráciu stratégie v oblasti kozmického priestoru do iných politík EÚ, napríklad mestskej agendy, inteligentných miest a politiky v oblasti zmeny klímy.

„Vzdelanie a informovanosť verejnosti ako aj lepšie vyškolení špecialisti a väčší počet inžinierov a vedcov by mali európskym občanom umožniť zohrávať ústrednú úlohu pri rozvíjaní komplexných systémov zajtrajška, a to tak na Zemi, ako aj vo vesmíre pomocou satelitov, a to prostredníctvom programov ako Kopernicus a Galileiho,“ dodal Andres Jaadla.

Pokiaľ ide o program Copernicus, Európsky výbor regiónov chce preukázať podporu jeho rozvoju a vykonávaniu a ponúka svojho zástupcu ako stáleho riadneho člena používateľského fóra programu Copernicus. „Takáto priama účasť by do fóra prispievala perspektívou miestnych aktérov, pokiaľ ide o využívanie údajov z programu Copernicus,“ uviedol Andres Jaadla.

„VR môže byť kľúčovým partnerom pri prepájaní Európskej komisie, členských štátov, Európskej vesmírnej agentúry, akademických pracovníkov, miestnych orgánov a používateľov s cieľom budovať nové partnerstvá s ostatnými politikami EÚ,“ uzatvoril Andres Jaadla.

Poznámky pre redaktorov

26. októbra 2016. Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :