Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá odkazujú komisárovi Gentilonimu: bez partnerstva sa nedosiahne žiadny vplyv Miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri investovaní finančných prostriedkov EÚ do obnovy  

Ak sa majú efektívne riešiť následky krízy, v Pláne obnovy pre Európu sa musí prihliadať na miestne a regionálne samosprávy. Pri centralizovanom prístupe s rozhodnutiami prijatými zhora hrozí, že sa nástroje financovania budú prekrývať alebo si budú navzájom konkurovať. To by mohlo oslabiť vplyv nového Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) sa o tieto obavy podelili v diskusii s komisárom EÚ pre hospodárstvo Paolom Gentilonim. Ich názory a návrhy na zlepšenie budú podkladom pre stanovisko, ktoré prijme plénum.

Európske regióny a mestá žiadajú o zmenu nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o európskom semestri s cieľom zapojiť do navrhovania plánov obnovy miestne a regionálne samosprávy. VR navrhuje podporiť partnerstvo medzi celoštátnymi a miestnymi orgánmi kódexom správania, ktorý by zvýšil demokratickú legitimitu a účinnosť semestra. To pomôže skoordinovať bezprecedentný súbor investičných nástrojov, ktoré budú čoskoro k dispozícii, a zabrániť prekrývaniu a nesúdržnosti.

Bez partnerstva sa nedosiahne žiadny vplyv ,“ zdôraznil predseda VR Apostolos Tzitzikostas počas diskusie s komisárom EÚ pre hospodárstvo Paolom Gentilonim a navrhol spoločne podporovať zapojenie regiónov a miest a monitorovať územný vplyv mechanizmu na každoročnom regionálnom fóre pre obnovu a odolnosť.

Znalosti a skúsenosti regiónov a miest sú pre stratégiu obnovy EÚ kľúčové ,“ uviedol komisár Gentiloni a dodal: „ Plány obnovy môžu byť úspešné len vtedy, ak budú národné vlády spolupracovať s regionálnymi a miestnymi samosprávami. Sme pripravení začať túto spoluprácu hneď, ako to bude možné, a to aj účasťou na regionálnych fórach.“ Na margo investičných priorít prízvukoval, že „plány nebudú vypracované v Bruseli, ale Komisia zabezpečí, aby boli v súlade s naším spoločným rámcom. Tým sa naše hospodárstva stanú udržateľnejšími a odolnejšími, čo výrazne prispeje k ekologickej a digitálnej transformácii. Som rád, že je to plne v súlade s požiadavkami VR týkajúcimi sa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.“

Požiadavky a návrhy regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov sú zahrnuté v stanovisku na tému Plán obnovy pre Európu v reakcii na pandémiu COVID-19: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Nástroj technickej pomoci , ktoré prijalo plenárne zhromaždenie VR.

„Pre Európsku komisiu a členské štáty máme jasný odkaz: plán obnovy nebude fungovať bez zapojenia miest a regiónov do prípravy a vykonávania národných plánov. Zároveň by naliehavé opatrenia na obnovu potrebné na odolávanie hospodárskym a sociálnym cunami, ktoré nás čakajú, nemali ísť na úkor dlhodobejších udržateľných investícií. Nesúhlasíme preto s presunom zdrojov zo štrukturálnych fondov do plánu obnovy. Poučenie z pandémie COVID-19 sa musí premietnuť aj do hĺbkovej reformy európskej správy hospodárskych záležitostí, ktorá sa musí stať demokratickejšou, participatívnejšou a udržateľnejšou, “ uviedol hlavný spravodajca a starosta obce Coulaines Christophe Rouillon (FR/SES) , ktorý vo VR vedie skupinu socialistov.

Miestne a regionálne samosprávy sú v EÚ zodpovedné za tretinu verejných výdavkov (33,6 %) a viac ako polovicu verejných investícií (53 %) ( údaje OECD za rok 2018 ). Plnia veľké množstvo úloh a disponujú rozsiahlymi právomocami v oblastiach politiky, ktoré majú zásadný význam pre obnovu a ekologickú a digitálnu transformáciu, a to od dopravy alebo podpory podnikania až po životné prostredie, vzdelávanie či bývanie.

Pandémia COVID-19 mala výrazne nepriaznivý vplyv na financie miest a regiónov. V prieskume VR a OECD, ktorý bol zahrnutý do prvého Výročného regionálneho a miestneho barometra , 76 % respondentov uviedlo, že pri riadení krízy spôsobil nedostatok finančných zdrojov veľké alebo určité problémy. Celkovo 85 % respondentov očakáva v strednodobom horizonte (2021 – 2022) výrazný alebo mierny negatívny vplyv na financie miestnych a regionálnych samospráv. Tzv. „nožnicový efekt“ pandémie – zvýšené náklady na verejné služby a klesajúce príjmy z daní a poplatkov – je pre miestne financie časovanou bombou.

VR a Komisia zamýšľajú usporiadať o rok spoločné fórum EÚ pre obnovu a odolnosť s cieľom zhodnotiť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, jeho vplyv v praxi a jeho prínos k dosiahnutiu súbežnej zelenej a digitálnej transformácie a k posilneniu súdržnosti. Bude sa pritom vychádzať aj z práce VR v spolupráci so združeniami miestnych a regionálnych samospráv, aby sa posúdilo zapojenie miest, obcí a regiónov do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti zo širšieho hľadiska.

Súvislosti:

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je nástroj vo výške 672,5 mld. EUR (granty vo výške 312,5 mld. EUR a úvery vo výške 360 mld. EUR) určený na pomoc krajinám EÚ pri vykonávaní reforiem a investovaní do spoločných priorít EÚ. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je zahrnutý do nástroja obnovy Next Generation EU s rozpočtom vo výške 750 mld. EUR, známeho aj ako Plán obnovy pre Európu .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)2 282 2440

Mobile: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať: