Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá odkazujú komisárovi Gentilonimu: bez partnerstva sa nedosiahne žiadny vplyv Miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri investovaní finančných prostriedkov EÚ do obnovy  

Ak sa majú efektívne riešiť následky krízy, v Pláne obnovy pre Európu sa musí prihliadať na miestne a regionálne samosprávy. Pri centralizovanom prístupe s rozhodnutiami prijatými zhora hrozí, že sa nástroje financovania budú prekrývať alebo si budú navzájom konkurovať. To by mohlo oslabiť vplyv nového Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) sa o tieto obavy podelili v diskusii s komisárom EÚ pre hospodárstvo Paolom Gentilonim. Ich názory a návrhy na zlepšenie budú podkladom pre stanovisko, ktoré prijme plénum.

Európske regióny a mestá žiadajú o zmenu nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o európskom semestri s cieľom zapojiť do navrhovania plánov obnovy miestne a regionálne samosprávy. VR navrhuje podporiť partnerstvo medzi celoštátnymi a miestnymi orgánmi kódexom správania, ktorý by zvýšil demokratickú legitimitu a účinnosť semestra. To pomôže skoordinovať bezprecedentný súbor investičných nástrojov, ktoré budú čoskoro k dispozícii, a zabrániť prekrývaniu a nesúdržnosti.

Bez partnerstva sa nedosiahne žiadny vplyv ,“ zdôraznil predseda VR Apostolos Tzitzikostas počas diskusie s komisárom EÚ pre hospodárstvo Paolom Gentilonim a navrhol spoločne podporovať zapojenie regiónov a miest a monitorovať územný vplyv mechanizmu na každoročnom regionálnom fóre pre obnovu a odolnosť.

Znalosti a skúsenosti regiónov a miest sú pre stratégiu obnovy EÚ kľúčové ,“ uviedol komisár Gentiloni a dodal: „ Plány obnovy môžu byť úspešné len vtedy, ak budú národné vlády spolupracovať s regionálnymi a miestnymi samosprávami. Sme pripravení začať túto spoluprácu hneď, ako to bude možné, a to aj účasťou na regionálnych fórach.“ Na margo investičných priorít prízvukoval, že „plány nebudú vypracované v Bruseli, ale Komisia zabezpečí, aby boli v súlade s naším spoločným rámcom. Tým sa naše hospodárstva stanú udržateľnejšími a odolnejšími, čo výrazne prispeje k ekologickej a digitálnej transformácii. Som rád, že je to plne v súlade s požiadavkami VR týkajúcimi sa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.“

Požiadavky a návrhy regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov sú zahrnuté v stanovisku na tému Plán obnovy pre Európu v reakcii na pandémiu COVID-19: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Nástroj technickej pomoci , ktoré prijalo plenárne zhromaždenie VR.

„Pre Európsku komisiu a členské štáty máme jasný odkaz: plán obnovy nebude fungovať bez zapojenia miest a regiónov do prípravy a vykonávania národných plánov. Zároveň by naliehavé opatrenia na obnovu potrebné na odolávanie hospodárskym a sociálnym cunami, ktoré nás čakajú, nemali ísť na úkor dlhodobejších udržateľných investícií. Nesúhlasíme preto s presunom zdrojov zo štrukturálnych fondov do plánu obnovy. Poučenie z pandémie COVID-19 sa musí premietnuť aj do hĺbkovej reformy európskej správy hospodárskych záležitostí, ktorá sa musí stať demokratickejšou, participatívnejšou a udržateľnejšou, “ uviedol hlavný spravodajca a starosta obce Coulaines Christophe Rouillon (FR/SES) , ktorý vo VR vedie skupinu socialistov.

Miestne a regionálne samosprávy sú v EÚ zodpovedné za tretinu verejných výdavkov (33,6 %) a viac ako polovicu verejných investícií (53 %) ( údaje OECD za rok 2018 ). Plnia veľké množstvo úloh a disponujú rozsiahlymi právomocami v oblastiach politiky, ktoré majú zásadný význam pre obnovu a ekologickú a digitálnu transformáciu, a to od dopravy alebo podpory podnikania až po životné prostredie, vzdelávanie či bývanie.

Pandémia COVID-19 mala výrazne nepriaznivý vplyv na financie miest a regiónov. V prieskume VR a OECD, ktorý bol zahrnutý do prvého Výročného regionálneho a miestneho barometra , 76 % respondentov uviedlo, že pri riadení krízy spôsobil nedostatok finančných zdrojov veľké alebo určité problémy. Celkovo 85 % respondentov očakáva v strednodobom horizonte (2021 – 2022) výrazný alebo mierny negatívny vplyv na financie miestnych a regionálnych samospráv. Tzv. „nožnicový efekt“ pandémie – zvýšené náklady na verejné služby a klesajúce príjmy z daní a poplatkov – je pre miestne financie časovanou bombou.

VR a Komisia zamýšľajú usporiadať o rok spoločné fórum EÚ pre obnovu a odolnosť s cieľom zhodnotiť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, jeho vplyv v praxi a jeho prínos k dosiahnutiu súbežnej zelenej a digitálnej transformácie a k posilneniu súdržnosti. Bude sa pritom vychádzať aj z práce VR v spolupráci so združeniami miestnych a regionálnych samospráv, aby sa posúdilo zapojenie miest, obcí a regiónov do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti zo širšieho hľadiska.

Súvislosti:

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je nástroj vo výške 672,5 mld. EUR (granty vo výške 312,5 mld. EUR a úvery vo výške 360 mld. EUR) určený na pomoc krajinám EÚ pri vykonávaní reforiem a investovaní do spoločných priorít EÚ. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je zahrnutý do nástroja obnovy Next Generation EU s rozpočtom vo výške 750 mld. EUR, známeho aj ako Plán obnovy pre Európu .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)2 282 2440

Mobile: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023