Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá spojili svoje sily s UEFA na podporu regionálnych investícií do športu  
Fotogaléria | Twitter: #CohesionAlliance

Európsky výbor regiónov (VR) a UEFA spojili svoje sily s cieľom zlepšiť prístup k prostriedkom EÚ na financovanie športu. Vyzdvihli dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú regionálne investície EÚ v rámci politiky súdržnosti pri podpore regiónov pri zabezpečovaní športovej ponuky na miestnej úrovni, a tým i podpore územnej súdržnosti v celej Európe. Toto posolstvo bolo zahrnuté do spoločného vyhlásenia, ktoré podpísali predseda VR Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda UEFA Karl-Erik Nilsson počas konferencie na vysokej úrovni, ktorá sa dnes konala v Bruseli.

Na podujatí sa zišli účastníci z inštitúcií EÚ – vrátane komisára EÚ Tibora Navracsicsa – a zástupcovia zo všetkých 55 národných futbalových zväzov UEFA. Toto podujatie poukázalo na význam financovania športu z prostriedkov EÚ v rámci #CohesionAlliance , t. j. celoeurópskej koalície tých, ktorí sú presvedčení o tom, že európska politika súdržnosti musí zostať jedným z pilierov budúcnosti EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz uviedol: „S UEFA máme spoločný cieľ: posilniť súdržnosť a solidaritu v Európe. Investovanie do športu je návratná investícia, ktorá prospieva zdraviu, sociálnemu začleneniu, cestovnému ruchu a hospodárskemu rozvoju. Preto je nevyhnutné, aby EÚ naďalej poskytovala dostatočné finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti, aby regióny a mestá mohli vo všetkých krajinách vytvárať dôstojnú športovú infraštruktúru. Ako podporovatelia združenia # CohesionAlliance vieme z prvej ruky, že štrukturálne fondy EÚ dokážu priniesť skutočnú zmenu, ktorá našim komunitám zabezpečí zdravší a kvalitnejší život.“

Karl-Erik Nilsson , prvý podpredseda UEFA, ktorý 20. marca v tomto roku podpísal #CohesionAlliance , zdôraznil: „UEFA je presvedčená o význame športu a každý rok prináša znamenitý príspevok prostredníctvom svojho programu pomoci HatTrick . Vďaka tomuto programu sa v celej Európe podporuje významná infraštruktúra a športové aktivity. Avšak úsilie UEFA treba podporovať cieleným financovaním EÚ, a to najmä na miestnej úrovni. Investovať do športu znamená investovať do budúcnosti Európy. Športové organizácie, vnútroštátne orgány a inštitúcie EÚ musia spolupracovať s cieľom čo najlepšie využiť všetky existujúce možnosti financovania.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics vyjadril svoje presvedčenie, že šport má jedinečný potenciál pomôcť nám riešiť veľké výzvy, ktorým čelia naše spoločnosti a podporiť rozvoj miest a regiónov. „Aby sme mohli využiť tento potenciál, musíme nájsť spôsoby, ako začleniť šport do našich činností v jednotlivých oblastiach politiky. Predovšetkým je potrebné účinnejšie ho začleniť do miestnych a regionálnych stratégií vychádzajúc pri tom zo silných stránok a ambícií jednotlivých regiónov a miest.“

V spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali predseda Lambertz a prvý podpredseda Nilsson, VR a UEFA zdôrazňujú, že:

Šport významne prispieva k dosiahnutiu strategických cieľov politiky súdržnosti EÚ a cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Návrh Európskej komisie na zdvojnásobenie financovania programu Erasmus v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ (ktorý sa bude vzťahovať na obdobie rokov 2021 – 2027), ako aj pozornosť venovaná športu na miestnej úrovni, dobrej správe vecí verejných a integrite v športe sú vítaným krokom vpred.

Nedostatok politík založených na športe a nepostačujúca infraštruktúra pre amatérsky šport predstavujú v súčasnosti dve z hlavných prekážok, ktoré stoja v ceste slobodnému a rovnakému prístupu všetkých občanov vrátane ľudí so zdravotným postihnutím k športovým aktivitám. Zabezpečenie univerzálneho prístupu k športovým aktivitám je kľúčom k umožneniu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvýšeniu celkového počtu ľudí zapojených do športových aktivít.

Mal by sa lepšie uznať prínos športu k posilneniu hospodárskeho rozvoja a podpore sociálneho začlenenia. Predpisy, ktorými sa riadia európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a iné vhodné európske politiky, by mali podporovať politiky založené na športe vrátane investícií do materiálnej športovej infraštruktúry s cieľom posilniť solidaritu a prosperitu prostredníctvom športu.

VR a UEFA súhlasia s tým, že v rámci iniciatívy #CohesionAlliance budú spolupracovať na vytváraní silnej politiky súdržnosti, ktorá podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v celej EÚ po roku 2020.

VR nedávno vyjadril mnohé z týchto odporúčaní Európskej komisii prostredníctvom stanoviska na tému Začleňovanie športu do pracovného programu EÚ na obdobie po roku 2020 (spravodajca: Roberto Pella (IT/EĽS), starosta obce Valdengo).

Podkladové informácie

Združenie #CohesionAlliance je koalíciou tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Vzhľadom na brexit a potrebu EÚ financovať nové priority, ako je napríklad obrana, bezpečnosť a kontrola vonkajších hraníc, hrozí, že finančné prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti sa v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, t. j. viacročnom finančnom rámci stanovujúcom výdavkové stropy EÚ na obdobie po roku 2020, znížia.

V snahe predísť tomuto vývoju a zvýšiť informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti významné združenia regiónov a miest – Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združenie európskych regiónov (AER), Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Rada európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferencia okrajových prímorských regiónov (CPMR) a  EUROCITIES – spolu s  Európskym výborom regiónov založili v októbri 2017 združenie #CohesionAlliance.

Združenie žiada, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 silnejšie postavenie a aby bola efektívnejšia, viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie. Od jeho založenia podpísalo vyhlásenie združenia vyše 8300 jednotlivých signatárov, 116 regiónov, 109 miest a okresov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 odvetvových združení z EÚ.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :