Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá spojili svoje sily s UEFA na podporu regionálnych investícií do športu  
Fotogaléria | Twitter: #CohesionAlliance

Európsky výbor regiónov (VR) a UEFA spojili svoje sily s cieľom zlepšiť prístup k prostriedkom EÚ na financovanie športu. Vyzdvihli dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú regionálne investície EÚ v rámci politiky súdržnosti pri podpore regiónov pri zabezpečovaní športovej ponuky na miestnej úrovni, a tým i podpore územnej súdržnosti v celej Európe. Toto posolstvo bolo zahrnuté do spoločného vyhlásenia, ktoré podpísali predseda VR Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda UEFA Karl-Erik Nilsson počas konferencie na vysokej úrovni, ktorá sa dnes konala v Bruseli.

Na podujatí sa zišli účastníci z inštitúcií EÚ – vrátane komisára EÚ Tibora Navracsicsa – a zástupcovia zo všetkých 55 národných futbalových zväzov UEFA. Toto podujatie poukázalo na význam financovania športu z prostriedkov EÚ v rámci #CohesionAlliance , t. j. celoeurópskej koalície tých, ktorí sú presvedčení o tom, že európska politika súdržnosti musí zostať jedným z pilierov budúcnosti EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz uviedol: „S UEFA máme spoločný cieľ: posilniť súdržnosť a solidaritu v Európe. Investovanie do športu je návratná investícia, ktorá prospieva zdraviu, sociálnemu začleneniu, cestovnému ruchu a hospodárskemu rozvoju. Preto je nevyhnutné, aby EÚ naďalej poskytovala dostatočné finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti, aby regióny a mestá mohli vo všetkých krajinách vytvárať dôstojnú športovú infraštruktúru. Ako podporovatelia združenia # CohesionAlliance vieme z prvej ruky, že štrukturálne fondy EÚ dokážu priniesť skutočnú zmenu, ktorá našim komunitám zabezpečí zdravší a kvalitnejší život.“

Karl-Erik Nilsson , prvý podpredseda UEFA, ktorý 20. marca v tomto roku podpísal #CohesionAlliance , zdôraznil: „UEFA je presvedčená o význame športu a každý rok prináša znamenitý príspevok prostredníctvom svojho programu pomoci HatTrick . Vďaka tomuto programu sa v celej Európe podporuje významná infraštruktúra a športové aktivity. Avšak úsilie UEFA treba podporovať cieleným financovaním EÚ, a to najmä na miestnej úrovni. Investovať do športu znamená investovať do budúcnosti Európy. Športové organizácie, vnútroštátne orgány a inštitúcie EÚ musia spolupracovať s cieľom čo najlepšie využiť všetky existujúce možnosti financovania.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics vyjadril svoje presvedčenie, že šport má jedinečný potenciál pomôcť nám riešiť veľké výzvy, ktorým čelia naše spoločnosti a podporiť rozvoj miest a regiónov. „Aby sme mohli využiť tento potenciál, musíme nájsť spôsoby, ako začleniť šport do našich činností v jednotlivých oblastiach politiky. Predovšetkým je potrebné účinnejšie ho začleniť do miestnych a regionálnych stratégií vychádzajúc pri tom zo silných stránok a ambícií jednotlivých regiónov a miest.“

V spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali predseda Lambertz a prvý podpredseda Nilsson, VR a UEFA zdôrazňujú, že:

Šport významne prispieva k dosiahnutiu strategických cieľov politiky súdržnosti EÚ a cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Návrh Európskej komisie na zdvojnásobenie financovania programu Erasmus v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ (ktorý sa bude vzťahovať na obdobie rokov 2021 – 2027), ako aj pozornosť venovaná športu na miestnej úrovni, dobrej správe vecí verejných a integrite v športe sú vítaným krokom vpred.

Nedostatok politík založených na športe a nepostačujúca infraštruktúra pre amatérsky šport predstavujú v súčasnosti dve z hlavných prekážok, ktoré stoja v ceste slobodnému a rovnakému prístupu všetkých občanov vrátane ľudí so zdravotným postihnutím k športovým aktivitám. Zabezpečenie univerzálneho prístupu k športovým aktivitám je kľúčom k umožneniu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvýšeniu celkového počtu ľudí zapojených do športových aktivít.

Mal by sa lepšie uznať prínos športu k posilneniu hospodárskeho rozvoja a podpore sociálneho začlenenia. Predpisy, ktorými sa riadia európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a iné vhodné európske politiky, by mali podporovať politiky založené na športe vrátane investícií do materiálnej športovej infraštruktúry s cieľom posilniť solidaritu a prosperitu prostredníctvom športu.

VR a UEFA súhlasia s tým, že v rámci iniciatívy #CohesionAlliance budú spolupracovať na vytváraní silnej politiky súdržnosti, ktorá podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v celej EÚ po roku 2020.

VR nedávno vyjadril mnohé z týchto odporúčaní Európskej komisii prostredníctvom stanoviska na tému Začleňovanie športu do pracovného programu EÚ na obdobie po roku 2020 (spravodajca: Roberto Pella (IT/EĽS), starosta obce Valdengo).

Podkladové informácie

Združenie #CohesionAlliance je koalíciou tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Vzhľadom na brexit a potrebu EÚ financovať nové priority, ako je napríklad obrana, bezpečnosť a kontrola vonkajších hraníc, hrozí, že finančné prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti sa v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, t. j. viacročnom finančnom rámci stanovujúcom výdavkové stropy EÚ na obdobie po roku 2020, znížia.

V snahe predísť tomuto vývoju a zvýšiť informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti významné združenia regiónov a miest – Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združenie európskych regiónov (AER), Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Rada európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferencia okrajových prímorských regiónov (CPMR) a  EUROCITIES – spolu s  Európskym výborom regiónov založili v októbri 2017 združenie #CohesionAlliance.

Združenie žiada, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 silnejšie postavenie a aby bola efektívnejšia, viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie. Od jeho založenia podpísalo vyhlásenie združenia vyše 8300 jednotlivých signatárov, 116 regiónov, 109 miest a okresov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 odvetvových združení z EÚ.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023