Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá požadujú väčšiu európsku finančnú podporu pre územia najviac postihnuté brexitom  

Národné vlády by mali zapojiť miestne a regionálne samosprávy do navrhovania opatrení na zmiernenie dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.

Zvýšiť objem pobrexitovej adaptačnej rezervy z 5 miliárd EUR na 6 miliárd EUR; prispôsobiť podporu odvetvia rybolovu regionálnemu vplyvu; poskytnúť väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o štátnu pomoc a zapojiť miestnych a regionálnych zástupcov do procesu navrhovania a riadenia tohto nového nástroja: tak znejú hlavné požiadavky uvedené v stanovisku, ktoré vypracoval predseda regiónu Bretónsko Loïg Chesnais-Girard (FR/SES) a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR).

Európska komisia navrhla vytvorenie pobrexitovej adaptačnej rezervy s objemom 5 miliárd EUR určenej na podporu podnikov, regiónov a miestnych komunít, ktoré sú najviac postihnuté vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. V stanovisku, ktoré prijalo plenárne zhromaždenie, VR víta vytvorenie rezervy ako hmatateľného vyjadrenia solidarity v rámci Európy, ktorá má prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Výbor však zdôrazňuje, že miestne a regionálne samosprávy musia byť stredobodom tohto nového finančného nástroja, keďže dôsledky brexitu sa v jednotlivých regiónoch výrazne líšia .

Ako uviedol spravodajca a predseda regiónu Bretónsko Loïg Chesnais-Girard (FR/SES) , „väčšina regiónov s úzkymi vzťahmi so Spojeným kráľovstvom našťastie síce nevyčkávala s prípravou na dôsledky brexitu do uplynulého decembra, keď bola známa jeho definitívna podoba, no až doteraz sa tieto regióny cítili ponechané napospas. Je načase, aby Európska únia rýchlo preukázala, že je pripravená chrániť svojich občanov a regióny. Obávam sa však, že suma 5 miliárd EUR, o ktorej sa rozhodlo na európskej úrovni, nebude dostatočná. Ak má byť táto rezerva skutočne účinná, bude musieť byť tiež regionálne zameraná. Je nevyhnutné prepracovať ju tak, aby zohľadňovala regióny, pretože nejde len o nápravu škôd spôsobených brexitom, ale aj o podporu premeny a formovanie nových príležitostí, najmä prostredníctvom odbornej prípravy.

Loïg Chesnais-Girard je tiež predsedom kontaktnej skupiny VR – Spojené kráľovstvo , ktorá bola zriadená v roku 2020 s cieľom zabezpečiť pokračovanie politického dialógu medzi oboma brehmi Lamanšského prielivu.

Do diskusie v pléne sa zapojil aj poslanec Európskeho parlamentu a spravodajca pre pobrexitovú adaptačnú rezervu Pascal Arimont (BE/EPP) , ktorý zdôraznil, že „musíme zabezpečiť, aby sa pomoc, ktorú ponúka Európska únia, dostala do krajín, regiónov a k ľuďom najviac postihnutým brexitom. Európske podniky, najmä MSP, ktoré už trpia krízou spôsobenou ochorením COVID-19, by nemali za debakel súvisiaci s brexitom platiť dvakrát. Preto je táto rezerva taká dôležitá a musí sa prijať bezodkladne, aby sa mohla čo najskôr rozdeliť.“

Stanovisko VR obsahuje súbor návrhov so zámerom lepšie reagovať na krátkodobé a strednodobé potreby a zachovať súdržnosť ako európsku základnú hodnotu:

- zvýšiť rozpočtovú kapacitu rezervy z  5 miliárd EUR na 6 miliárd EUR s cieľom lepšie reagovať na krátkodobé a strednodobé potreby,

- zvýšiť finančné prostriedky vyhradené pre odvetvie rybolovu na 1 miliardu EUR a oslobodiť ich od pravidiel štátnej pomoci,

- upraviť kritériá prideľovania kvót pre odvetvie rybolovu , ktoré by sa mali zakladať na skutočnej strate, a nie na podiele strát v porovnaní s celým odvetvím rybárstva daného členského štátu. To by uľahčilo spravodlivejšie rozdelenie finančných prostriedkov medzi zasiahnuté európske regióny bez ohľadu na veľkosť členského štátu,

poskytnúť väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o štátnu pomoc , aby sa zabezpečila schopnosť rýchle zasiahnuť v prospech najviac postihnutých hospodárskych subjektov. Dočasné opatrenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19 sa musia rozšíriť na priame dôsledky brexitu,

- zabezpečiť, aby boli opatrenia na zmiernenie narušenia spôsobeného vystúpením Spojeného kráľovstva z programu Erasmus+ oprávnené získať finančnú podporu z pobrexitovej adaptačnej rezervy .

Kontext

V nadväznosti na dohodu, ktorú Európska rada dosiahla v júli 2020, predložila Európska komisia v januári 2021 svoj návrh na pobrexitovú adaptačnú rezervu s objemom 5 miliárd EUR. Tento finančný nástroj by sa sprístupnil prostredníctvom dvoch kôl alokácií – v roku 2021 (4 miliardy EUR) a v roku 2024 (1 miliarda EUR). VR navrhuje zvýšiť druhú tranžu z 1 miliardy EUR na 2 miliardy EUR.

Podľa návrhu Komisie by najväčšími príjemcami prostriedkov z rezervy boli Belgicko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Francúzsko a Holandsko. Spolu by týchto šesť členských štátov získalo takmer 3 miliardy EUR zo 4 miliárd EUR pridelených v roku 2021 vo forme predbežného financovania .

V roku 2020 Európsky výbor regiónov zriadil kontaktnú skupinu pre vzťahy so zástupcami miestnych samospráv a decentralizovaných správnych orgánov Spojeného kráľovstva, aby sa zabezpečilo pokračovanie politického dialógu s týmito zástupcami aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Kontaktnej skupine VR – Spojené kráľovstvo predsedá Loïg Chesnais-Girard (FR/SES).

Delegácia VR sa skladá z  12 riadnych členov a jedného pozorovateľa , ktorí sú vybraní tak, aby odrážali politickú, geografickú a rodovú rovnováhu. Zástupcovia Spojeného kráľovstva v kontaktnej skupine VR – Spojené kráľovstvo sa vyberajú na základe dohôd medzi orgánmi miestnej samosprávy a decentralizovanými parlamentmi, zhromaždeniami a vládami Spojeného kráľovstva.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :