Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálny sociálny prehľad: Z  nového výskumu vyplýva, že viac ako 80 % regiónov EÚ napreduje, no regionálne nerovnosti pretrvávajú  
Predseda VR Karl-Heinz Lambertz: „Sociálny pokrok a regionálne investície EÚ sa musia stať kľúčovým prvkom programu EÚ.“

Meranie sociálneho pokroku na regionálnej úrovni má zásadný význam, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby investície na úrovni EÚ, ako aj na regionálnej a celoštátnej úrovni podporovali sociálne ciele EÚ. Európsky výbor regiónov (VR) preto vypracoval vôbec prvý regionálny sociálny prehľad , z ktorého vyplýva, že väčšina regiónov EÚ dosiahla v rokoch 2014 – 2018 pokrok, aj keď v EÚ existujú výrazné regionálne rozdiely .

Európska komisia od roku 2018 sleduje sociálny pokrok vo všetkých členských štátoch prostredníctvom sociálneho prehľadu , ktorý zahŕňa 12 oblastí politiky vrátane nezamestnanosti, vzdelávania, starostlivosti o deti, zdravotnej starostlivosti a digitálnych zručností. VR – zhromaždenie združujúce miestnych a regionálnych predstaviteľov – však vyjadril obavy v súvislosti s tým, že prehľad Komisie poskytuje údaje iba na celoštátnej úrovni. S využitím údajov Eurostatu následne uviedol regionálny sociálny prehľad s cieľom merať sociálny pokrok v regiónoch EÚ.

Podľa regionálneho sociálneho prehľadu je celkový trend v rokoch 2014 až 2018 pozitívny: viac ako 80 % regiónov EÚ dosiahlo v oblasti sociálneho pokroku zlepšenie. V jednotlivých členských štátoch zároveň existujú výrazné rozdiely, ako napríklad medzi severnými a južnými regiónmi Talianska, čo je trend, ktorý bol zaznamenaný aj v  regionálnom prehľade výsledkov inovácií , ktorý zverejnila Európska komisia na začiatku tohto roka.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz uviedol:

„Úspech Európy sa musí hodnotiť nielen na základe hospodárskeho pokroku, ale aj na základe sociálneho pokroku. Vďaka pochopeniu situácie v našich regiónoch môžu byť politiky a investície EÚ účinnejšie pri riešení regionálnych nedostatkov a zabezpečení toho, aby sa nezabudlo na žiadneho občana. Dosiahol sa pokrok, no v dnešnej správe sa zdôrazňuje, že EÚ musí vo svojom programe prioritne riešiť otázku sociálnej nerovnosti a podporu územnej súdržnosti. Tento výskum je iba začiatkom. Vyzývame Európsku komisiu, aby nadviazala na naše úsilie a začlenila regionálny rozmer do svojich politík, ako aj do sociálneho prehľadu. Regióny a mestá sú pripravené budovať udržateľnú Európu, potrebujú však investície, a preto potrebujeme flexibilitu v Pakte stability a rastu, ako aj silnú politiku súdržnosti a silný Európsky sociálny fond v budúcom rozpočte EÚ.“

Hlavné zistenia:

Dostupné údaje Eurostatu umožňujú po určitých úpravách pokryť na regionálnej úrovni ( NUTS 2 ) 8 z 12 politických oblastí sociálneho prehľadu Európskej komisie. VR na tomto základe vytvoril regionálny sociálny prehľad, ktorý vedie k týmto záverom:

Osoby, ktoré predčasne ukončujú vzdelávanie a odbornú prípravu: najlepšie je na tom Praha. Kým miera predčasného ukončenia vzdelávania v EÚ od roku 2010 klesla z 13,9 % na 10,6 % v roku 2018, regionálne údaje poukazujú na výrazné rozdiely medzi regiónmi: napríklad priemer v Českej republike je 6,2 %, no táto hodnota sa pohybuje od 2,7 % v Prahe do 17,1 % na severozápade krajiny. Podobne je to v Španielsku, kde je celoštátny priemer 21,5 %, rozpätie je však od 6,9 % v Baskicku do 29,5 % v meste Melilla.

Rodové rozdiely: v žiadnom regióne nepracuje viac žien ako mužov. V roku 2018 miera zamestnanosti žien v žiadnom regióne EÚ neprekročila mieru zamestnanosti mužov. Regióny, v ktorých sa od roku 2014 do roku 2018 najviac znížili rozdiely v zamestnanosti žien a mužov, boli Övre Norrland vo Švédsku (z 2,2 % v roku 2014 na 0,5 % v roku 2018, čo zodpovedá zníženiu rozdielu o 77,27 %), región Haute-Normandie vo Francúzsku (zníženie rozdielu o 63,83 %) a Brandenbursko v Nemecku (zníženie o 62,22 %).

Osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením: veľké rozdiely v Taliansku. Hoci pre všetky regióny EÚ nie sú k dispozícii presné údaje, došlo k celkovému zlepšeniu, aj keď regionálne rozdiely stále pretrvávajú: sociálne vylúčenie predstavovalo v Taliansku v Bolzane 8,5 % v porovnaní so Sicíliou, kde dosiahlo 52,1 %.

Mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy: nárast v Spojenom kráľovstve. Medzi regiónmi existujú výrazné rozdiely, pričom holandské regióny majú najnižší percentuálny podiel (Utrecht, 3,2 %). Hoci najvyšší podiel bol v roku 2018 v Guyane, Francúzsko (33,1 %), po ktorej nasledovali regióny v južnom Taliansku (Sicília 31,5 %), najvyšší nárast podielu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, bol zaznamenaný v regiónoch nachádzajúcich sa najmä v Spojenom kráľovstve (napríklad severovýchodné Škótsko zo 7,7 % na 12 %).

Miera zamestnanosti: najlepšie výsledky v Škandinávii. Existujú obrovské rozdiely: (od 40,8 % na ostrove Mayotte, Francúzsko, po 85,7 % v Štokholme, Švédsko). Najnižšia miera zamestnanosti je v regiónoch v južnom Taliansku a v zámorských regiónoch Francúzska, pričom najvyššiu mieru zamestnanosti majú regióny v Škandinávii. Najvyšší nárast bol v posledných rokoch zaznamenaný v regiónoch v Španielsku a Maďarsku.

Miera nezamestnanosti: Grécko sa ešte zotavuje z krízy. Až na niekoľko výnimiek sa všetky európske regióny počas posledných štyroch rokov zlepšili, pričom najviac sa situácia zlepšila v regiónoch východnej Európy a v krajinách mimo eurozóny. Najvyššiu mieru nezamestnanosti v kontinentálnej Európe majú regióny v Grécku a Španielsku (Západná Macedónia dosahuje 27 %) a najnižšiu regióny v Česku a Nemecku.

Dlhodobá nezamestnanosť: výrazné regionálne rozdiely, pričom najväčšie zlepšenie vykazuje Poľsko. Pokiaľ ide o dlhodobú nezamestnanosť, existujú obrovské rozdiely (najnižšia 0,3 %, najvyššia 28,7 %). Najhoršie sú na tom regióny v Grécku, najlepšie regióny v Českej republike, Poľsku a Spojenom kráľovstve. Poľské regióny zaznamenali za posledné štyri roky najväčšie zlepšenie.

Stredná dĺžka života pri narodení: rebríček vedú regióny v Španielsku a Taliansku. Tento ukazovateľ je jediný v oblasti zdravotnej starostlivosti, pre ktorý sú k dispozícii regionálne údaje. Stredná dĺžka života je najvyššia v regiónoch v Španielsku a Taliansku (v autonómnej oblasti Madrid dosahuje 85,1 rokov) a najnižšia v regiónoch v Bulharsku (73,5 rokov v severozápadnom Bulharsku).

V správe je 281 regiónov NUTS 2 rozčlenených do štyroch kategórií a meria sa ich pokrok dosiahnutý v období rokov 2014 až 2018 (pokrytých je sedem z uvedených ôsmich ukazovateľov s výnimkou „osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením“ z dôvodu fragmentácie údajov):

Výrazne sa zlepšujúce regióny , v ktorých bolo počas uvedených rokov sedem ukazovateľov pozitívnych (38 regiónov, z ktorých 7 je v Spojenom kráľovstve, 5 v Taliansku, 4 v Holandsku, a po tri regióny v Nemecku, Poľsku a Španielsku)

Mierne sa zlepšujúce regióny , v ktorých bolo päť až šesť ukazovateľov pozitívnych (188 regiónov)

Stagnujúce regióny , v ktorých boli tri až štyri ukazovatele pozitívne (47 regiónov)

Upadajúce regióny , v ktorých boli pozitívne nanajvýš dva ukazovatele (päť regiónov, o. i. Akvitánsko a Mayotte vo Francúzsku, Gießen v Nemecku a severovýchodné Škótsko v Spojenom kráľovstve).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023