Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálni lídri žiadajú zabezpečiť v celej Európe vzostupnú konvergenciu ‎ minimálnych miezd a bojovať proti chudobe pracujúcich, ‎ keďže koronavírusová kríza ovplyvňuje príjmy pracovníkov  

VR podporuje návrh smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ.

Regióny a mestá sa domnievajú, že boj proti chudobe pracujúcich a zabezpečenie vzostupnej konvergencie minimálnych miezd sú predpokladom sociálneho, spravodlivého a udržateľného trhového hospodárstva v Európskej únii. Európsky výbor regiónov (VR) preto privítal návrh smernice Európskej komisie, ktorej cieľom je poskytnúť rámec na stanovovanie primeraných minimálnych miezd pri súčasnom rešpektovaní platných vnútroštátnych právnych predpisov a úlohy sociálnych partnerov. Stanovisko VR , ktoré pripravil predseda krajinskej vlády Korutánska Peter Kaiser (AT/SES), bolo prijaté tento týždeň po diskusii so zástupcom portugalského predsedníctva Rady EÚ.

V posledných rokoch sa v mnohých členských štátoch zväčšili mzdové rozdiely a podiel zamestnancov ohrozených chudobou sa zvýšil z 8,3 % v roku 2010 na 9,3 % v roku 2018. Okrem toho má vypuknutie ochorenia COVID-19 negatívny vplyv na mzdy zamestnancov, najmä tých, ktorí majú najnižšie príjmy. VR preto žiada, aby sa začalo s konvergenciou, ktorou sa má vo všetkých členských štátoch so zákonnou minimálnou mzdou dosiahnuť spodná prahová hodnota aspoň 60 % národného mediánu hrubej mzdy pri plnom úväzku a 50 % národnej priemernej hrubej mzdy pri plnom úväzku. Takisto naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala budovanie kapacít v budúcnosti a autonómiu sociálnych partnerov na úrovni EÚ aj členských štátov.

Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Vasco Cordeiro sa vyjadril, že „s primeranými minimálnymi mzdami v EÚ podnikáme ďalší krok, ktorým prispejeme k odstráneniu chudoby pracujúcich, ale aj chudoby všeobecne. Miestne a regionálne samosprávy majú kľúčové postavenie pri presadzovaní, podpore a monitorovaní navrhovanej smernice. Spolu s akčným plánom na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a sociálnym samitom v Porte sa tak opäť potvrdí, že EÚ veľmi záleží na jej obyvateľstve, sociálnom rozmere a obnove po pandémii.“

Podľa štátneho tajomníka portugalského ministerstva práce a odborného vzdelávania Miguela Cabritu všetci dobre vieme, že „na zaručenie primeraných pracovných a životných podmienok a vybudovanie spravodlivých a odolných hospodárstiev a spoločností je nevyhnutné zabezpečiť, aby zamestnanci v Európskej únii dostávali primerané mzdy. Primerané mzdy sú základnou zložkou európskeho sociálneho modelu. Všetci obhajujeme myšlienku, že práca sa musí vyplácať, a máme spoločný cieľ zabezpečiť primerané minimálne mzdy v celej EÚ, buď právnymi predpismi, alebo kolektívnym vyjednávaním, pričom sa musia rešpektovať systémy jednotlivých štátov a autonómia sociálnych partnerov.“

Hoci len veľmi málo regiónov EÚ má legislatívnu právomoc stanovovať minimálne mzdy, ako zamestnávatelia a verejní obstarávatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri rokovaniach o regionálnych kolektívnych zmluvách, čím by sa malo zabezpečiť, že hospodárske subjekty budú dodržiavať platné podmienky odmeňovania a uznávať právo na kolektívne vyjednávanie. VR vo svojom stanovisku zároveň žiada, aby sa proti chudobe pracujúcich pôsobilo komplexne a zohľadňovali sa aj iné činitele, napríklad daňová sústava, vzdelávacie opatrenia, úroveň sociálnych dávok a politika zamestnanosti.

Spravodajca uviedol, že „dôstojné minimálne mzdy sú dôležitým základným prvkom európskeho sociálneho piliera. Príspevok osôb s nízkymi príjmami k chodu spoločnosti počas koronavírusovej krízy si zaslúži uznanie, ale predovšetkým konkrétne opatrenia. Je naliehavo potrebné riešiť chudobu pracujúcich a skoncovať s nezdravou hospodárskou súťažou založenou na nákladoch práce. Na to, aby bola v EÚ každá práca riadne odmeňovaná, potrebujeme záväzný cieľ minimálnej mzdy, ktorá bude predstavovať aspoň 60 % národného mediánu hrubej mzdy a 50 % národnej priemernej hrubej mzdy. Pri tejto konvergencii sa musia rešpektovať existujúce národné systémy stanovovania miezd a autonómia sociálnych partnerov.“

Viac informácií

Zabezpečenie primeraných minimálnych miezd pre všetkých pracovníkov je jednou z 20 zásad Európskeho piliera sociálnych práv . Európska komisia 4. marca predložila akčný plán na urýchlenie jeho vykonávania a ako súčasť prípravy na sociálny samit EÚ , ktorý sa uskutoční 7. – 8. mája v Porte.

VR tento týždeň uverejnil novú štúdiu , ktorá obsahuje analýzu miestneho a regionálneho rozmeru minimálnych miezd v Európe. Dospelo sa v nej k záveru, že nerovnováha medzi regiónmi môže zmariť dobré zámery politík na zabezpečenie minimálnej mzdy. Napríklad v mnohých regiónoch hlavných miest s vysokými životnými nákladmi národná minimálna mzda nezaručuje dôstojný príjem. Okrem toho sú v EÚ pohraničné regióny, v ktorých sa minimálne mzdy výrazne líšia, čo môže mať vplyv na trh práce na oboch stranách hranice. V štúdii sa navrhuje, aby sa vypracovali spôsoby posudzovania „regionálneho životného minima“ ako základu referenčných hodnôt, a zdôrazňuje sa kľúčová úloha miestnych a regionálnych samospráv pri monitorovaní a podpore cieľov novej smernice.

Kontakt

Lauri Ouvinen

tel. +32 473 536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :