Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vedúci predstavitelia regionálnych a miestnych samospráv dôrazne vyzývajú členské štáty, aby rýchlo prijali rozpočet a plán obnovy EÚ s cieľom chrániť občanov a zlepšiť odolnosť miestnych komunít.  

Dva týždne pred kľúčovým európskym samitom Európsky výbor regiónov – zhromaždenie regionálnych a miestnych samospráv EÚ – vyzýva členské štáty, aby včas dospeli k spravodlivej dohode o viacročnom finančnom rámci (VFR) a plánu Next Generation EU. V uznesení a diskusii s komisárom pre rozpočet a administratívu Johannesom Hahnom predstavitelia regiónov a miest žiadali, aby sa súdržnosť stala nosným pilierom všetkých politík EÚ a aby sa vykonávanie programov EÚ zakladalo na spoločnej zodpovednosti a partnerstve.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas v tejto súvislosti vyhlásil:

„Návrhy Komisie na plány obnovy a rozpočet na roky 2021 – 2027 zahŕňajú kľúčové požiadavky nášho výboru a ukazujú výsledky nášho neúnavného úsilia, aby bol hlas miestnych volených zástupcov vypočutý v Bruseli. Tieto návrhy sú jasnou odpoveďou populistom a euroskeptikom a poukazujú na prínos EÚ v týchto ťažkých časoch. Musíme zabezpečiť, aby bol plán obnovy účinne zavedený do praxe, a vyhnúť sa nadmernej centralizácii. Zásada subsidiarity a partnerstva sú rozhodujúce a regionálne samosprávy musia ako orgány členských štátov disponujúce zákonnými právomocami nasmerovať investície tam, kde sú najviac potrebné. Loptička je teraz na strane vlád členských štátov a Európskeho parlamentu, ktoré musia konať rýchlo. Diskusie sú legitímne, musíme sa však vyhnúť prieťahom, ktoré by mohli ohroziť naše úsilie včas reagovať na potreby občanov.“

„Dlhodobý rozpočet a plán Next Generation EU sú európsky spôsob, ako reagovať na krízu a vydať sa na cestu obnovy. Môže sa nám to podariť, len ak budeme všetci držať spolu – všetky členské štáty bez ohľadu na veľkosť a zemepisnú polohu, regióny a mestá, orgány verejnej správy, univerzity a podniky. Na to, aby sme v júli dosiahli dohodu, je veľmi dôležitá podpora Výboru regiónov. Len rýchla dohoda môže urýchliť obnovu,“ zdôraznil komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn .

VR pripomína, že VFR aj plán obnovy sa musia zamerať na súdržnosť ako základnú hodnotu a silnú dlhodobú investičnú politiku EÚ, ktorá pomôže vytvoriť odolnejšiu, ekologickejšiu a na budúcnosť orientovanú Úniu. VR víta dodatočné prostriedky na politiku súdržnosti (55 miliárd EUR), rozvoj vidieka (15 miliárd EUR) a Fond na spravodlivú transformáciu (30 miliárd EUR), posilnený program Horizont (12,5 miliardy EUR) a Nástroj na prepájanie Európy (1,5 miliardy EUR), ako aj samostatný program v oblasti zdravia s rozpočtom 9,37 miliardy EUR.

„Záujem o politiku súdržnosti sa opäť zvýšil a to je dobre. Pokiaľ ide o program React EU, politika súdržnosti by nemala byť len jeho náhradnou matkou, ale mala by byť základňou, na ktorej sa táto nevyhnutná odpoveď vybuduje. Mimoriadne dôležité je aj načasovanie. Po júlovom zasadnutí Rady EÚ a dokončení vnútroštátnych postupov by sa mal nasledujúci VFR začať plne uplatňovať od januára 2021,“ uviedol prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro (PT/SES).

„Budúci viacročný finančný rámec a plán obnovy ukazujú, že Európska komisia prijala opatrenia týkajúce sa krízy, ktorú práve prežívame, ale naše regióny a mestá potrebujú – už dnes – dlhodobé programy obnovy a investície. Akékoľvek ďalšie odkladanie by bolo tragédiou pre našich spoluobčanov, podniky a verejné služby. Riskovali by sme tým rozpad vnútorného trhu, čo by zasiahlo všetky krajiny, dokonca aj tie šetrne hospodáriace. Plán obnovy by mohol byť tiež príležitosťou na uskutočnenie ekologickej a digitálnej transformácie v rámci zelenej dohody, ak by sa vychádzalo z know-how regiónov a miest,“ dodala podpredsedníčka regiónu Nouvelle-Aquitaine a predsedníčka komisie COTER VR Isabelle Boudineau (FR/SES).

Plnenie nového rozpočtu a plánu obnovy bude predstavovať výzvu z hľadiska strategického plánovania, koordinácie a administratívnej kapacity. Európsky výbor regiónov požaduje vyhnúť sa centralizácii a zabezpečiť, aby regióny a mestá mohli pomáhať pri smerovaní investícií tam, kde sú najviac potrebné. Výbor je pripravený prispieť k zlepšovaniu európskeho semestra, ktorý bude zohrávať dôležitú úlohu pri strategickej koordinácii plánu obnovy. Nové partnerstvo medzi EÚ, vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi subjektmi pomôže preklenúť súčasnú priepasť medzi koordináciou hospodárskych politík a skutočnými potrebami občanov a podnikov, čím sa podporí vykonávanie a zavádzanie európskych programov v mestách a regiónoch.

Ďalšie informácie:

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 2 2822366

Mobil: +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu