Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Reforma hospodárskej a menovej únie by mala miestnym a regionálnym orgánom umožniť investovať do budúcnosti Európy  

Európsky výbor regiónov (VR), ktorý je zhromaždením EÚ združujúcim miestne a regionálne samosprávy, prijal 30. novembra po diskusii s členom Európskej komisie zodpovedným za hospodárske a finančné záležitosti Pierrom Moscovicim svoje stanovisko o prehĺbení hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Stabilizácia, konvergencia, odolnosť pri zvládaní otrasov a pružnosť fiškálnych pravidiel, to sú priority, ktoré si miestni a regionálni zástupcovia EÚ zvolili za spôsob, ako oživiť investície a podporiť poskytovanie kvalitných verejných služieb.

Budúcnosť HMÚ bude mať priamy vplyv na investičnú schopnosť miestnych a regionálnych orgánov a v závislosti od nej aj na ich schopnosť poskytovať verejné služby. VR preto v stanovisku, ktoré vypracoval Christophe Rouillon (FR/SES), podpredseda Združenia francúzskych primátorov a starostov a starosta obce Coulaines, vyzýva, aby sa posilnila odolnosť eurozóny tým, že sa jej zabezpečia dostatočné financie.

Predseda výboru Karl-Heinz Lambertz počas diskusie v Bruseli vyhlásil: „Príbeh hospodárskej a menovej únie sa nemôže odvíjať od úsporných opatrení. HMÚ musí podporovať vzostupnú konvergenciu, znižovať hospodárske a sociálne rozdiely v eurozóne, posilňovať sociálne práva a pomáhať našej miestnej ekonomike rásť. Preto regióny a mestá EÚ podporujú úsilie eurokomisára Moscoviciho poskytnúť krajinám eurozóny nové stabilizačné a investičné nástroje a zaistiť na ne dostatočný rozpočet. Ak majú miestne a regionálne samosprávy poskytovať kvalitné verejné služby a občania skutočne pocítiť pridanú hodnotu EÚ, musíme posilniť ich schopnosť dosahovať výsledky.“

V diskusii o základných pilieroch reformných návrhov v súvislosti s budúcou HMÚ, ktoré majú byť predložené 6. decembra, eurokomisár Moscovici miestnym zástupcom povedal: „Eurozóna zaznamenáva v súčasnosti výrazný rast, ale stále v nej pretrvávajú veľké hospodárske a sociálne rozdiely, čo je neúnosné a môže viesť k politickým rozkolom. Naším cieľom nie je vytvoriť transferovú úniu, ale úniu založenú na konvergencii, v ktorej sa bude účinnejšie spájať zodpovednosť a solidarita, rozdelenie rizika a znižovanie rizika. Som presvedčený, že sú to dve strany jednej mince.“

Výbor podporuje návrh premeniť súčasný Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) na samostatný fond s dostatočnými prostriedkami na pomoc členským štátom, ktoré zasiahli otrasy alebo kríza. Regióny a mestá však zdôrazňujú, že nový fond musí urýchľovať konvergenciu a dopĺňať politiku súdržnosti EÚ v záujme posilnenia miestnych a regionálnych investícií. Pakt stability a rastu by mal byť preto pružnejší, aby umožňoval oživiť investície na všetkých úrovniach. Investície miestnych a regionálnych samospráv by sa nemali započítavať do štrukturálneho deficitu pre strednodobý rozpočtový cieľ, zatiaľ čo spolufinancovanie EŠIF členskými štátmi a územnými samosprávami by sa nemalo zohľadňovať vo verejných štrukturálnych výdavkoch.

Budúca HMÚ by teda nemala priniesť centralizáciu investícií EÚ: „Musíme sa uistiť, že konvergencia nebude len záležitosťou makroekonomického výkladu na úrovni štátov a že bude v súlade s predstavou súdržnosti, ktorá sa podporuje z prostriedkov regionálnej politiky. Inými slovami: rozpočet eurozóny by sa nemal financovať krátením prostriedkov politiky súdržnosti,“ upozornil spravodajca. A dodal: „Miestne a regionálne orgány podporujú požiadavku občanov, aby sa zaviedli reformy, ktoré pomôžu zlepšiť demokraciu a transparentnosť hospodárskej a menovej politiky EÚ. Z toho dôvodu HMÚ potrebuje skutočný systém demokratického riadenia, v ktorom bude zohrávať väčšiu úlohu Európsky parlament.“

Stanovisko, ktoré bolo dnes prijaté, je príspevkom regiónov a miest EÚ k strategickým úvahám, ktoré Európska komisia rozbehla v máji predložením Diskusného dokumentu o prehĺbení hospodárskej a menovej únie do roku 2025.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu