Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Reforma hospodárskej a menovej únie by mala miestnym a regionálnym orgánom umožniť investovať do budúcnosti Európy  
The reform of the Economic and Monetary Union should enable local and regional authorities to invest in Europe's future

Európsky výbor regiónov (VR), ktorý je zhromaždením EÚ združujúcim miestne a regionálne samosprávy, prijal 30. novembra po diskusii s členom Európskej komisie zodpovedným za hospodárske a finančné záležitosti Pierrom Moscovicim svoje stanovisko o prehĺbení hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Stabilizácia, konvergencia, odolnosť pri zvládaní otrasov a pružnosť fiškálnych pravidiel, to sú priority, ktoré si miestni a regionálni zástupcovia EÚ zvolili za spôsob, ako oživiť investície a podporiť poskytovanie kvalitných verejných služieb.

Budúcnosť HMÚ bude mať priamy vplyv na investičnú schopnosť miestnych a regionálnych orgánov a v závislosti od nej aj na ich schopnosť poskytovať verejné služby. VR preto v stanovisku, ktoré vypracoval Christophe Rouillon (FR/SES), podpredseda Združenia francúzskych primátorov a starostov a starosta obce Coulaines, vyzýva, aby sa posilnila odolnosť eurozóny tým, že sa jej zabezpečia dostatočné financie.

Predseda výboru Karl-Heinz Lambertz počas diskusie v Bruseli vyhlásil: „Príbeh hospodárskej a menovej únie sa nemôže odvíjať od úsporných opatrení. HMÚ musí podporovať vzostupnú konvergenciu, znižovať hospodárske a sociálne rozdiely v eurozóne, posilňovať sociálne práva a pomáhať našej miestnej ekonomike rásť. Preto regióny a mestá EÚ podporujú úsilie eurokomisára Moscoviciho poskytnúť krajinám eurozóny nové stabilizačné a investičné nástroje a zaistiť na ne dostatočný rozpočet. Ak majú miestne a regionálne samosprávy poskytovať kvalitné verejné služby a občania skutočne pocítiť pridanú hodnotu EÚ, musíme posilniť ich schopnosť dosahovať výsledky.“

V diskusii o základných pilieroch reformných návrhov v súvislosti s budúcou HMÚ, ktoré majú byť predložené 6. decembra, eurokomisár Moscovici miestnym zástupcom povedal: „Eurozóna zaznamenáva v súčasnosti výrazný rast, ale stále v nej pretrvávajú veľké hospodárske a sociálne rozdiely, čo je neúnosné a môže viesť k politickým rozkolom. Naším cieľom nie je vytvoriť transferovú úniu, ale úniu založenú na konvergencii, v ktorej sa bude účinnejšie spájať zodpovednosť a solidarita, rozdelenie rizika a znižovanie rizika. Som presvedčený, že sú to dve strany jednej mince.“

Výbor podporuje návrh premeniť súčasný Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) na samostatný fond s dostatočnými prostriedkami na pomoc členským štátom, ktoré zasiahli otrasy alebo kríza. Regióny a mestá však zdôrazňujú, že nový fond musí urýchľovať konvergenciu a dopĺňať politiku súdržnosti EÚ v záujme posilnenia miestnych a regionálnych investícií. Pakt stability a rastu by mal byť preto pružnejší, aby umožňoval oživiť investície na všetkých úrovniach. Investície miestnych a regionálnych samospráv by sa nemali započítavať do štrukturálneho deficitu pre strednodobý rozpočtový cieľ, zatiaľ čo spolufinancovanie EŠIF členskými štátmi a územnými samosprávami by sa nemalo zohľadňovať vo verejných štrukturálnych výdavkoch.

Budúca HMÚ by teda nemala priniesť centralizáciu investícií EÚ: „Musíme sa uistiť, že konvergencia nebude len záležitosťou makroekonomického výkladu na úrovni štátov a že bude v súlade s predstavou súdržnosti, ktorá sa podporuje z prostriedkov regionálnej politiky. Inými slovami: rozpočet eurozóny by sa nemal financovať krátením prostriedkov politiky súdržnosti,“ upozornil spravodajca. A dodal: „Miestne a regionálne orgány podporujú požiadavku občanov, aby sa zaviedli reformy, ktoré pomôžu zlepšiť demokraciu a transparentnosť hospodárskej a menovej politiky EÚ. Z toho dôvodu HMÚ potrebuje skutočný systém demokratického riadenia, v ktorom bude zohrávať väčšiu úlohu Európsky parlament.“

Stanovisko, ktoré bolo dnes prijaté, je príspevkom regiónov a miest EÚ k strategickým úvahám, ktoré Európska komisia rozbehla v máji predložením Diskusného dokumentu o prehĺbení hospodárskej a menovej únie do roku 2025.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu