Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zníženie znečistenia je kľúčom k odstráneniu nerovností v oblasti zdravia v celej EÚ  

Druhá schôdza platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečistenia, ktorá je spoločnou iniciatívou Európskeho výboru regiónov (VR) a Európskej komisie (EK), sa konala 25. apríla a bola zameraná na zdravie a akčný plán nulového znečistenia ako jeden z hlavných nástrojov na zníženie znečistenia vody, ovzdušia a pôdy a tiež nerovností v oblasti zdravia v EÚ.

Nerovnosti v oblasti zdravia v EÚ sa môžu a musia urýchlenie riešiť, najmä prostredníctvom akčného plánu nulového znečistenia a jeho osobitnej hlavnej iniciatívy „Znižovanie nerovností v oblasti zdravia prostredníctvom stratégie nulového znečistenia“. To bolo jedno z kľúčových posolstiev, na ktorom sa 25. apríla zhodli účastníci druhej schôdze platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečistenia. Okrem toho poukázali na dramatický dosah znečistenia životného prostredia na ľudské zdravie, keďže 17 % úmrtí na rakovinu pľúc súvisí so znečistením ovzdušia a 11 % predčasných úmrtí v EÚ je spôsobených znečistením životného prostredia. Jedným z hlavných cieľov novovytvorenej platformy je preto nielen dosiahnuť zníženie znečistenia vody, ovzdušia a pôdy, ale aj prispieť k zlepšeniu verejného zdravia a zníženiu nerovností v oblasti zdravia, keďže určité skupiny občanov sú viac vystavené znečisteniu a jeho vplyvu na zdravie alebo sú voči nemu zraniteľnejšie.

Marieke Schouten (NL/Zelení), ktorá je spolupredsedníčkou platformy a členkou rady mesta Nieuwegein, pri tejto príležitosti uviedla: „Platforma pre zainteresované strany v oblasti nulového znečistenia je dôležitým krokom smerom k dosiahnutiu ambicióznych cieľov Európskej únie obsiahnutých v Zelenej dohode. Na to, aby sa Európa mohla stať odolnejšou a šetrnejšou k životnému prostrediu, je nevyhnutné zabezpečiť všetkým občanom EÚ rovnaký prístup k zdraviu vďaka nulovému znečisteniu. Veda a inovácia poskytujú inovačné nástroje a výraznou mierou prispievajú ku konkrétnym opatreniam na boj proti znečisťovaniu.“ Spravodajkyňa pre stanovisko VR o nulovom znečisťovaní Marieke Schouten ďalej zdôraznila, že rôzne tematické oblasti a aktivity zamerané na nulové znečisťovanie sú v súlade s hlavnou iniciatívou VR Zelená dohoda na miestnej úrovni.

Patrick Child, zástupca generálnej riaditeľky GR Európskej komisie pre životné prostredie a spolupredseda platformy, v tejto súvislosti vyhlásil: „Európska zelená dohoda a úsilie, ktoré vyvíjame v oblasti nulového znečistenia, sú vzhľadom na súčasnú krízu a ruskú inváziu na Ukrajine ešte potrebnejšie. Výzva spojená s energetickou bezpečnosťou, ktorou sa Komisia zaoberá v stratégii RePowerEU, si vyžaduje urýchlenie dekarbonizácie a väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, čo by malo mať priamy vplyv na ciele EÚ v oblasti nulového znečistenia. Táto platforma zabezpečuje, aby sme v tomto úsilí spolupracovali s dôležitými partnermi a zainteresovanými stranami s cieľom zaistiť čo najväčší prínos pre občanov z hľadiska ochrany životného prostredia, ako aj z hľadiska verejného zdravia.“

Výkonný riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx upozornil, že „pomaly, ale iste napredujeme na ceste k nulovému znečisteniu.Taktiež pripomenul, že „je nevyhnutné zlepšiť zdravie ľudí v celej EÚ a znížiť nerovnosti“. Ďalej zdôraznil, že chorobám, ktoré spôsobuje alebo zhoršuje znečistenie, treba predchádzať napríklad pomocou akčného plánu nulového znečistenia, aby sa občanom EÚ zabezpečila lepšia kvalita života a tiež v snahe chrániť životné prostredie.

Členovia platformy diskutovali aj o návrhoch Komisie v rámci iniciatívy pre udržateľné výrobky a v súvislosti s revidovanou smernicou o priemyselných emisiách. Zámerom týchto iniciatív je znížiť znečistenie a zabezpečiť väčšiu obehovosť vo výrobnom a spotrebnom cykle v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody. Účastníci schôdze pripomenuli, že veda a inovácia ponúkajú nové riešenia na boj proti znečisťovaniu životného prostredia a že tieto inovácie sa musia zavádzať a používať najmä na miestnej a regionálnej úrovni.

Predseda regiónu Helsinki Markku Markkula (FI/EĽS) predstavil svoje stanovisko VR o misiách v rámci programu Horizont Európa a zdôraznil, že misie sú novým a dôležitým nástrojom, ktorý môže mať výrazný vplyv na dosiahnutie cieľa nulového znečistenia. Vo svojom príspevku prízvukoval, že „si treba osvojiť novú kultúru práce založenú na výmene poznatkov, aby sa zmenšila priepasť medzi akademickou obcou, odborníkmi zo sféry priemyslu a tvorcami politík“. Bývalý predseda VR na záver pripomenul význam prognostických činností, ktoré „umožňujú pochopiť veľké toky informácií a využiť spoločné poznatky vďaka spojeniu kultúry, vzdelávania, budovania kapacít a výskumu“. Podľa jeho slov „je nevyhnutné viac investovať do výskumu a inovácií s cieľom prispieť k odstraňovaniu uhlíkovej stopy, a tak vyvážiť znečistenie a emisie, ktoré sme spôsobili. Preto musíme zapojiť priemyselných partnerov a subjekty z podnikateľského sektora“,

Schôdza bola zároveň príležitosťou na diskusiu o prijatí pracovného programu platformy na roky 2022 – 2024. Tretia schôdza platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečistenia je naplánovaná na október 2022. Pozvánka na nasledujúcu schôdzu a informácie o seminároch a ďalších podujatiach sú k dispozícii na webovej stránke platformy.

Kontext:

Prvá schôdza platformy pre zainteresované strany nulového znečistenia sa uskutočnilo 16. decembra 2021 a ako hostia sa na nej zúčastnili komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a predseda Európskeho výboru regiónov a predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas. Prečítajte si tlačovú správu a pozrite videozáznam zo schôdze.

Kontakty:

David Crous

Tel.: +32 470881037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel.: +32 22822457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023