Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európske regióny a mestá žiadajú, aby sa v opatreniach zameraných na obnovu prihliadalo na rodové hľadisko  

Európu môžeme priblížiť občanom tým, že pomôžeme ženám doma, v práci a v politike

V stratégii EÚ pre rodovú rovnosť by sa mala venovať pozornosť aj vplyvu pandémie COVID-19, na čo Európsky výbor regiónov (VR) upozornil vo svojom stanovisku prijatom zhromaždením na plenárnom zasadnutí 14. októbra. Podľa VR sa do riadenia stratégie Európskej únie s názvom Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 musia zapojiť aj miestne a regionálne samosprávy, pretože zohrávajú kľúčovú rolu a vďaka svojim osobitným kompetenciám môžu byť rozhodujúcimi aktérmi pri riešení otázky rodovej rovnosti.

Následkom pandémie COVID-19 sa už existujúce nerovnosti, najmä pokiaľ ide o rodovú rovnosť, prejavili ešte vypuklejšie. V regionálnom a miestnom barometri za rok 2020, ktorý bol predstavený 12. októbra, sa poukazuje na nárast počtu oznámených prípadov domáceho násilia počas lockdownu, hoci porovnateľné údaje pre celú EÚ zatiaľ nie sú k dispozícii. V niektorých krajinách (napríklad v Litve) bol počas troch týždňov trvania zákazu vychádzania pozorovaný 20 % nárast prípadov domáceho násilia. V Španielsku sa počet volaní na tiesňovú linku pre domáce násilie v prvých dvoch týždňoch obmedzenia pohybu zvýšil o 18 %. Tamojšie regionálne samosprávy zareagovali uverejním príručky s krokmi, ktoré môžu podniknúť ženy trpiace rodovo motivovaným násilím v období, keď musia zostať doma. Mesto Amsterdam v koordinácii s národnou vládou zaviedlo systém, v rámci ktorého sa obete domáceho násilia mohli obrátiť na svoju lekáreň vyslovením dohodnutého hesla „rúško 19“.

„Ženy sú vo väčšej miere vystavené následkom ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou. V plánoch podpory obnovy a odolnosti, ktoré sa rozbehnú na budúci rok, by sa táto skutočnosť mala náležite uznať. V stanovisku ďalej navrhujeme zohľadniť výsledky, ktoré sa dosiahli v oblasti rodovej rovnosti v rámci európskeho semestra a v správe o právnom štáte,“ zdôraznila predsedníčka vlády autonómneho spoločenstva La Rioja Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES) .

V odporúčaniach sa apeluje na to, aby sa miestnym a regionálnym samosprávam pri koncipovaní, vykonávaní a monitorovaní európskej stratégie pre rodovú rovnosť priznala úloha strategických partnerov. V stanovisku sa konštatuje, že stratégia bola vypracovaná a uverejnená pred vypuknutím krízy verejného zdravia spôsobenej pandémiou COVID-19 a z tohto dôvodu je neúplná. Požaduje sa v ňom, aby sa posúdilo to, akým spôsobom kríza ešte viac zviditeľnila existujúce nerovnosti medzi ženami a mužmi.

VR upozorňuje na to, že osoby pracujúce v určitých sektoroch boli osobitne vystavené rizikám pandémie COVID-19 a budú potrebovať väčšiu sociálnu ochranu, bezpečnejšie pracovné podmienky a lepšie ohodnotenie. Keďže väčšinu osôb v týchto sektoroch tvoria ženy, vplyv pandémie by sa mal riešiť aj v  stratégii EÚ pre rodovú rovnosť . Otázky, ako je rodovo motivované násilie, ktoré sa počas lockdownu vystupňovalo, ťažkosti so zosúladením práce na diaľku a bremena starostlivosti, ktoré zažívali mnohé ženy v celej EÚ, a skutočnosť, že to boli práve ženy, ktoré počas pandémie pracovali v prvej línii – ako zdravotnícky personál, opatrovateľky detí a starších osôb, osoby pracujúce v domácnosti a obchodoch – by sa mali vnímať vo svetle novej pandemickej situácie.

Miestne a regionálne samosprávy požadujú, aby boli štruktúrovaným spôsobom zapojené do siete EÚ na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a domácemu násiliu a do realizácie osvetovej a komunikačnej kampane, ktorá sa spustí na úrovni EÚ. Ide o kampaň, ktorú výbor považuje za mimoriadne dôležitú pre boj proti rodovým stereotypom. Žiadujú zároveň primerané financovanie politík v oblasti rodovej rovnosti cez programy podporované v dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2020 – 2027.

Spravodajkyňa Andreu Rodríguez počas seminára na tému Cesta k rodovej rovnosti v politike zdôraznila, že „ženy musia byť v centre obnovy Európy a diskusie o jej budúcnosti. Naše líderstvo má zásadný význam, ale v rozhodovacom procese stále vládne veľká rodová nerovnováha“. Prezentovala na ňom hlavné body stanoviska VR a najnovšie údaje o účasti žien v politike. Diskutovalo sa o nevyhnutných krokoch a návrhoch opatrení, ktorých cieľom je odstránenie rodových rozdielov. O svoje skúsenosti na miestnej a regionálnej úrovni pri riešení rodovej rovnosti a paritnej demokracie sa podelilo niekoľko mladých volených politikov. Seminár sa uskutočnil v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest. Ide o každoročné podujatie, počas ktorého mestá a regióny prezentujú svoje schopnosti vytvárať rast a pracovné miesta, realizovať politiku súdržnosti Európskej únie a preukazujú význam miestnej a regionálnej úrovne pre dobrú európsku správu.

Jednou z oblastí, ktorá z hľadiska rodovej rovnosti vyvoláva najväčšie znepokojenie, je oblasť politickej moci . V európskej politickej sfére pôsobí v súčasnosti jeden milión volených miestnych a regionálnych predstaviteľov. Z nich iba približne 30 % tvoria ženy. Podľa štúdie Rady európskych obcí a regiónov o ženách v politike uverejnenej v roku 2019 tvoria ženy v miestnych zastupiteľstvách len 29 % a podiel primátoriek a starostiek je len približne polovičný, t. j. na úrovni 15 %. Na regionálnej úrovni je na čele regionálnych zhromaždení oveľa menej žien (18 %) v porovnaní s funkciou poslankýň regionálnych zhromaždení (31 %). V samotnom Výbore regiónov tvoria ženy len 23 % jeho členov, čo poukazuje na jasný rodový rozdiel v zastúpení žien na regionálnej a miestnej úrovni, ktorý treba riešiť.

Zistenia výročného regionálneho a miestneho barometra:

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023