Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ochrana práv „musí byť prioritou“ v rámci paktu EÚ o migrácii  

Miestni a regionálni lídri EÚ takisto vyzývajú na vytvorenie mechanizmu solidarity s cieľom účinne zmierniť migračné výzvy, ktorým čelia regióny na vonkajších hraniciach EÚ.

Inštitúcie Európskej únie by mali zrevidovať návrhy obsiahnuté v Novom pakte o migrácii a azyle tak, aby sa poskytla väčšia podpora regiónom na hraniciach EÚ, zabezpečila lepšia ochrana zraniteľných osôb a skrátil čas strávený v záchytných centrách na hraniciach EÚ. Uvádza sa to v súbore odporúčaní, ktoré 19. marca prijal Európsky výbor regiónov (VR) .

Ak by tieto odporúčania prijali členské štáty EÚ, Európsky parlament a Európska komisia, uľahčil by sa prístup pohraničných regiónov k financovaniu a zmiernili by sa povinnosti, ktoré sa na ne kladú, a rovnako by sa umožnilo, aby sa – v prípade krízy – mohli nelegálni migranti presunúť na iné územie v EÚ počas spracúvania ich žiadostí. Vďaka tomuto návrhu by sa obmedzilo využívanie hotspotov a zrušilo by sa kritérium „prvej krajiny vstupu“, používaného na určenie členského štátu, ktorý je v danom prípade príslušný. V rámci opatrení zameraných na žiadateľov o azyl a migrantov sa v odporúčaniach presadzuje väčšia podpora zraniteľných skupín a maloletých osôb, namieta sa proti návrhu Komisie na odoberanie odtlačkov prstov deťom mladším ako 12 rokov, požaduje sa väčšia lekárska a psychologická podpora v prijímacích centrách a vyzýva sa, aby v rámci postupov presídľovania mali prioritu deti a ženy bez sprievodu.

V stanovisku sa podporuje návrh na zriadenie flexibilného mechanizmu solidarity medzi členskými štátmi EÚ ako súčasti nového paktu o migrácii a azyle, ktorý Komisia predložila v septembri 2020. Výbor je však skeptický, pokiaľ ide o uskutočniteľnosť koncepcie sponzorstva návratov. Mechanizmus by zaväzoval členské štáty EÚ, aby prejavili solidaritu, ale mohli by sa slobodne rozhodnúť pre spôsob, ako to zrealizujú z praktického hľadiska.

„Ako európske mestá, obce a regióny musíme pracovať na účinných riešeniach založených na základných európskych hodnotách, spravodlivosti a spoločnej zodpovednosti. Požadujeme preto mechanizmus solidarity v oblasti migrácie, ktorý zohľadní naše názory a účinne zmierni záťaž pre regióny v prvej línii. Okrem toho sa musí uprednostniť ochrana základných práv migrantov, a najmä detí a maloletých osôb. Potrebujeme rýchlejšie postupy vykonávané v súlade s ľudskými právami. Európa, v ktorej sa na nikoho nezabudne, sa nesmie zredukovať na projekt à la carte , ale vyžaduje si solidaritu a spravodlivosť,“ vyhlásila spravodajkyňa stanoviska a podpredsedníčka Krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy Antje Grotheer (DE/SES).

Na plenárnom zasadnutí VR 17. marca vystúpil aj spravodajca Európskeho parlamentu pre nariadenie o azyle a riadení migrácie Tomas Tobé (SE/EPP), podľa ktorého by solidarita mala byť „povinná“, ale s „flexibilnými“ možnosťami. Dodal zároveň, že pravdepodobne budú potrebné nové nápady, pokiaľ ide o podoby tejto solidarity.

„Súčasný európsky azylový systém je chybný, čo závažne ovplyvňuje regióny a miestne oblasti, najmä v členských štátoch v prvej línii. Na zmiernenie tohto tlaku musíme mať dobre fungujúci migračný systém. Potrebujeme zmysluplnú solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti v celej Únii, musíme však nájsť pragmatické riešenia, pretože o tom v podstate diskutujeme od roku 2016, no napredujeme len veľmi pomaly. Na čomkoľvek sa však dohodneme, je potrebné to vykonať. Ak by sa totiž podarilo sfunkčniť terajší systém, nezápasili by sme s problémami, ktoré máme teraz. Predtým, než dospejeme k akýmkoľvek politickým záverom o pakte, bude potrebné vyriešiť veľa záležitostí,“ zdôraznil.

Stanovisko VR sa zameriava najmä na fázu prijímania migrantov, pričom sa zaoberá spornými otázkami v návrhoch Komisie, počnúc kontrolou a spracovaním žiadostí, kritériami uplatňovanými pri ich hodnotení, návratom migrantov, ktorých žiadosti sa zamietajú, poskytovaním služieb a súvisiacim finančným a administratívnym zaťažením pohraničných regiónov. VR tiež privítal ďalší rozmer paktu, ktorým je integrácia migrantov v ich nových domovoch, pričom akčný plán Komisie pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027 označil za „nevyhnutný doplnok“ k novému paktu o migrácii a azyle.

VR spustil v roku 2019 s podporou Európskej komisie iniciatívu Mestá a regióny za integráciu migrácie . Na marcovom plenárnom zasadnutí podpísal VR dohodu o prehĺbení spolupráce s Európskou komisiou.

Ďalšou rečníčkou na plenárnom zasadnutí VR (19. marca) bola komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson , ktorá konštatovala, že „miestne a regionálne samosprávy sú v prvej línii, pokiaľ ide o poskytovanie integračných a iných služieb novým migrantom, ako aj podporu ich dlhodobého začlenenia. S potešením oznamujem toto partnerstvo s Výborom regiónov, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore miest a regiónov v EÚ v ich integračnej činnosti.“

Kontakt

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: